STS de 22 de juliol de 2022 Quan es denega la Jubilació anticipada parcial, l’extinció del contracte de relleu

STS de 22 de juliol de 2022 Quan es denega la Jubilació anticipada parcial, l’extinció del contracte de relleu

STS de 22 de juliol de 2022, Recud. 2621/2021 ECLI:ES:TS:2022:3166: Quan es denega la Jubilació anticipada parcial, l’extinció del contracte de relleu: És una extinció de l’art. 49 ET o estem davant un acomiadament objectiu de l’art. 52 ET? Qüestió Plantejada Es planteja si l’extinció d’un contracte de treball d’un rellevista, quan l’INSS ha denegat la jubilació anticipada parcial al treballador substituït, ha de materialitzar-se mitjançant un acomiadament objectiu (del rellevista), o bé, estem davant una extinció derivada de l’art. 49 de l’ET, sense dret a cap indemnització. Criteri del TS En el present cas, l’empresa té un excés de...

Reial decret 16/2022 millora de les condicions de treball i Seguretat Social de les persones treballadores al servei de la llar

Reial decret 16/2022 millora de les condicions de treball i Seguretat Social de les persones treballadores al servei de la llar

Reial decret 16/2022 de 6 de setembre, per a la millora de les condicions de treball i Seguretat Social de les persones treballadores al servei de la llar. La publicació d’aquest RD Llei ha modificat la regulació i les condicions de treball del sistema especial d’empleades de llar, amb novetats importants com el dret a la desocupació, reconeixement del dret a la seguretat i salut laboral, supressió del desistiment entre altres qüestions.   1.-Prevenció de Riscos Laborals: Seguretat i Salut. Es modifica la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, i se suprimeix el seu art. 4.3) que excloïa l’aplicació d’aquesta...

Publicació del meu primer llibre amb l’editorial Iustel

Publicació del meu primer llibre amb l’editorial Iustel

Molt content de compartir amb vosaltres la publicació del meu primer llibre, agraint a Iustel Editorial la seva confiança. ELS GRUPS D’EMPRESA: UNA ANÀLISI JURÍDICA LABORAL DEL CAS ESPAÑOL. Sinopsis: Esta obra analiza los grupos de empresa desde la óptica laboral, con un repaso a la jurisprudencia actual y exponiendo el cambio que ha existido desde los años 80, donde se daba importancia a la prueba indiciaría como forma de acreditar la existencia de un grupo que actuaba como una sola empresa, al sistema actual que exige de unos elementos patológicos (abuso de la personalidad jurídica, confusión de plantillas y...

Que estigui en marxa el motor d’un camió, serveix per a determinar si s’estan realitzant hores extres?

Que estigui en marxa el motor d’un camió, serveix per a determinar si s’estan realitzant hores extres?

STSJ d’Andalusia, Granada 25 de novembre de 2021, Rec. 1283/2021, ECLI:ES:TSJAND:2021:15599 Qüestió Plantejada Es planteja una reclamació de quantitat, a una empresa de transports, en la qual s’inclouen hores extres, basant-se en el fet que el motor del vehicle estava encès i així s’acredita mitjançant l’aportació d’una prova pericial interpretativa del tacògraf.   Criteri del TSJ Els tacògrafs són aparells de control la raó del qual de ser essencial radica a registrar els blocs de temps diferenciant, els temps de conducció dels altres temps de treball, els temps de disponibilitat (espera i permanència al costat del conductor o en llitera...

STS de 13 de juny de 2022 Reclamació d’un treballador transcorreguts 9 anys d’un complement salarial

STS de 13 de juny de 2022 Reclamació d’un treballador transcorreguts 9 anys d’un complement salarial

STS 13 de juny 2022 Rec. 297/2020, ECLI:ES.TS:2022:2371 Reclamació d’un treballador transcorreguts 9 anys d’un complement salarial. Estem davant una Modificació Substancial de les Condicions de Treball o davant una Reclamació Salarial? Qüestió Plantejada Suposat en què una empresa decideix unilateralment abonar la meitat d’un concepte salarial. El treballador exerceix l’acció de reclamació transcorreguts 9 anys, no obstant això, no ha existit reclamació o cap resistència de l’afectat. La qüestió és determinar si estem davant una Modificació Substancial de Condicions de Treball (MSCT), consentida tàcitament o davant un mer deute salarial reclamable en les quanties no prescrites. Criteri del TS...

Els ERTO no han desaparegut: així poden sol·licitar-los de nou els autònoms si empitjora l’economia

Els ERTO no han desaparegut: així poden sol·licitar-los de nou els autònoms si empitjora l’economia

Els autònoms que es vegin atabalats i necessitin ajustar les seves plantilles aquesta tardor podrien recórrer de nou als ERTO. Així funcionen i aquests són els passos per a tramitar la sol·licitud. El Govern va posar punt i final el passat 31 de març als ERTO extraordinaris que van sostenir a milers de negocis i milions d’empleats durant dos anys de pandèmia. Però, amb la reforma laboral, es van posar en vigor altres mecanismes estructurals, molt semblants als expedients que va haver-hi durant la crisi del COVID i que podrien servir als autònoms ocupadors per a protegir la seva plantilla i la seva activitat ...

Reial decret llei 14/2022 d’1 d’agost mesures d’estalvi

Reial decret llei 14/2022 d’1 d’agost mesures d’estalvi

Reial decret llei 14/2022 d’1 d’agost, sobre mesures d’estalvi, eficiència energètica i reducció de la dependència energètica del gas natural. Davant un possible escenari aquesta tardor hivern de possibles restriccions en el subministrament energètic al nostre país, a conseqüència de la guerra a Ucraïna, el Govern de la nació ha pres una sèrie de mesures d’estalvi, que afecta el sector empresarial. 1.- Immobles afectats D’acord amb l’RD 1027/2007 pel qual s’aprova el Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (RITE) en el seu apt. 2 de la IT 3.8.1, aquestes mesures s’aplicaran als següents edificis el destí dels quals sigui el...

RD Llei 11/2022 25 de juny mesures de recuperació econòmica

RD Llei 11/2022 25 de juny mesures de recuperació econòmica

RD Llei 11/2022 25 de juny, pel qual s’adopten i es prorroguen determinades mesures per a respondre a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra a Ucraïna, per a fer front a situacions de vulnerabilitat social i econòmica, i per a fer front a situacions de vulnerabilitat social i econòmica, i per a la recuperació econòmica i social de l’illa de la Palma. En atenció a l’actual situació de crisi, provocada en gran manera per la guerra d’Ucraïna, i l’explosió del volcà de l’Illa de la Palma, ha prorrogat i creat noves mesures i ajudes amb vigència fins al...

ECLI:ES:TS:2022:1488 Doctrina del compàs

ECLI:ES:TS:2022:1488 Doctrina del compàs

STS de 19 d’abril de 2022, Rec. 1779/2019, ECLI:ES:TS:2022:1488. Doctrina del compàs: Els 90 dies (anteriors o posteriors) per a determinar si estem davant un acomiadament objectiu o de caràcter col·lectiu, han de ser successius o es poden referir a períodes més distants, variables i no consecutius. Qüestió plantejada Es planteja si el còmput de les extincions contractuals a tenir en compte per aplicació de l’art. 51.1 ET que delimiten l’acomiadament col·lectiu, ha de limitar-se als períodes successius de 90 dies (anteriors i posteriors a l’acomiadament objectiu individual) o pot estendre’s a altres períodes més distants, variables i no consecutius...

ECLI:ES:TS:2022:2255 Com es computen els terminis per a determinar si l’acció d’acomiadament està o no caducada

ECLI:ES:TS:2022:2255 Com es computen els terminis per a determinar si l’acció d’acomiadament està o no caducada

STS de 8 de juny de 2022, Rec. 4927/2019, ECLI:ES:TS:2022:2255. Qüestió plantejada Es planteja com ha de realitzar-se el còmput dels 20 dies de caducitat per a interposar l’acció per acomiadament. Criteri del TS 1.- No es computa: a) Ni el dia en què s’interposa la papereta de conciliació. b) Ni el dia en què se celebra l’acte de conciliació. 2.- La suspensió del còmput de la caducitat està subjecta a un límit temporal, sotmès a 2 paràmetres i es reprèn: a) L’endemà d’haver intentat la conciliació b) Transcorreguts 15 dies hàbils (l’endemà hàbil d’aquests 15 dies) des de la...