Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència en matèria de servei públic de justícia, funció pública, règim local i mecenatge

Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència en matèria de servei públic de justícia, funció pública, règim local i mecenatge

RD Llei 6/2023, de 19 de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents per a l’execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència en matèria de servei públic de justícia, funció pública, règim local i mecenatge.

El BOE de 20 de desembre del 2023, ha publicat el RD Llei 6/2023, pel qual entre altres normes processals, es modifica la Llei Reguladora de la Jurisdicció Social.

1.-Àmbit de l’Ordre Jurisdiccional (Art. 2 LRJS)

Es modifica lart. 2.n) i 2.o) LRJS.
S’estableix que la Jurisdicció Social coneixerà:

2.n) De la impugnació de les resolucions administratives de l’autoritat laboral en matèria del Mecanisme Xarxa (art. 47 Bis ET)
2n) També coneixerà sobre el reconeixement de la situació de dependència i prestacions econòmiques i serveis derivats de la Llei 39/2006 de 14 de desembre.

 

2.- Intervenció en Judici (Art. 18.1 LRJS).

Sestableix que la representació podrà conferir-se mitjançant poder atorgat per compareixença davant el Lletrat de lAdministració de Justícia, a través del registre electrònic dapoderaments apud acta o per escriptura pública.

 

3.- Presentació de la demanda i Pluralitat d’actors (Art. 19.2 LRJS).

Es tracta dels processos en què hi hagi més de 10 actors, es permet la designació d’un representant mitjançant poder atorgat per compareixença davant del Lletrat de l’Administració de Justícia, a través del registre electrònic d’apoderaments apud acta o per escriptura pública.

 

4.- Intervenció d’Advocat, Graduat Social col·legiat o Procurador (Art. 21.2 LRJS)

El demandat que comparegui amb algun dels professionals abans esmentats haurà d’indicar les dades de contacte a la demanda.

El demandat haurà de posar en coneixement del Jutjat les dades de contacte del professional que representi i hi assisteixi. Això no obstant, d’acord amb l’art. 81.5) LRJS, el Lletrat de l’Administració de Justícia pot requerir la part demandada perquè en el termini de 2 dies des de la notificació de la demanda designi el professional que l’assistirà, excepte que litigués per si mateix.

La manca de compliment d’aquests requisits suposa la renúncia a ser assistit per professional.

 

5.- Acumulació Objectiva i Subjectiva d’Accions i Reconvenció (Arts. 25.3).5) i .7) LRJS).

a) 25.3 LRJS: Acumulació Objectiva i Subjectiva: S’afegeix el cas que la demanda s’interposi en base a una mateixa o anàloga decisió empresarial o en diverses decisions empresarials anàlogues. (mateix títol o causa de demanar).
El no exercici acumulat de les accions pot donar lloc a l’acumulació d’ofici per part del jutjat (art. 28 LRJS) sempre que no suposi un perjudici desproporcionat a la efectiva tutela judicial de la resta d’intervinents.

b) 25.5 LRJS: Demandes derivades del mateix AT o MP: En cas d’existència de diverses demandes derivades del mateix fet causant, s’estableix que les parts han d’informar de l’existència de diversos procediments, quan el jutjat no ho detecti, perquè puguin ser repartits al mateix jutjat o secció. (Termini 5 dies des de l’admissió de la 2a o ulteriors demandes o recursos si és el cas)

c) 25.7 LRJS: Impugnació actes administratius que afectin una pluralitat de subjectes. S’ha d’informar i posar en coneixement amb la demanda o recurs.
 

6.- Supòsits especials d’acumulació d’accions (Art.26.1), 3) i 8) LRJS

a) 26.1 LRJS: Acció per acomiadament o extinció del contracte, MSCT Acomiadament Col·lectiu:
a.1.- Es permet acumular l’acció per danys derivats.
a.2.- No es permet l’acumulació de les accions en reclamació sobre accés, reversió i modificació del treball a distància de l’art. 138 bis LRJS.

b) strong> 26.3 LRJS: Es permet acumular a l’acció per acomiadament i extinció de contracte les quantitats vençudes, exigibles i liquides degudes fins a aquesta data, i no només la liquidació. Se suprimeix la referència a la complexitat especial dels conceptes salarials reclamats.

c) 26.8 LRJS: (Novedad): Es permet acumular en una mateixa demanda les accions de MSCT per part de diferents actors contra un mateix demandat sempre que derivin dels mateixos fets o d’una mateixa decisió empresarial.
També respecte a les demandes per acomiadament objectiu per diversos actors contra un mateix demandat sempre que derivin de cartes d’acomiadament amb una causa idèntica.

 

7.- Acumulació de Processos seguits davant del mateix Jutjat o Tribunal (Art. 28.1 LRJS).

S’hauran d’acumular obligatòriament els processos contra un mateix demandat, si es tracta d’accions idèntiques o acumulables seguides davant del mateix jutjat o tribunal, excepte que s’apreciï de manera motivada que l’acumulació pot ocasionar perjudicis desproporcionats a la tutela judicial efectiva de la resta d’intervinents .

 

8.- Acumulació de Processos seguits davant de diferents Jutjats (Art. 29.1 LRJS).

Les parts han de comunicar obligatòriament al Jutjat o Tribunal amb registre més antic l’existència de demandes sobre accions idèntiques o acumulables que s’estiguessin ventilant en diferents jutjats de la mateixa circumscripció.

 

9.- Moment de l’acumulació, separació d’un o diversos processos d’una acumulació acordada. (Art. 34 LRJS)

S’estableix que se suspenen, durant el temps imprescindible, les actuacions que puguin privar d’efectivitat la procedència de l’acumulació.

Una vegada acordada l’acumulació de processos, no es pot deixar sense efectes, llevat que es demostri que no s’han complert les previsions legals o es vulneri la tutela judicial efectiva.

 

10.- Lloc de presentació d’escrits i documents (Art. 44 LRJS).

S’estableix que la presentació de documents s’haurà de fer d’acord amb l’art. 135 LEC, és a dir, de manera electrònica, si bé, els treballadors poden triar si es comuniquen amb l’Administració de Justícia per mitjans electrònics o no.

 

11.- Indicació del lloc de les comunicacions (Art. 53.2 LRJS).

En el primer escrit o compareixença davant l’òrgan judicial, cal indicar el domicili físic, telèfon i adreça electrònica, quan es tracti d’obligats a relacionar-se electrònicament amb l’Administració de Justícia per a la pràctica d’actes de comunicació.

 

12.- Lloc de les comunicacions (Art. 55 LRJS)

Els actes de comunicació de les parts que no actuïn degudament representades es faran a l’Oficina Judicial, per iniciativa pròpia o per haver estat emplaçats per fer-ho.

Els obligats a relacionar-se electrònicament amb lAdministració de Justícia hauran dactuar segons lart. 162 LEC i 155.2 LEC.

 

13.- Comunicacions fora de l’Oficina Judicial (Art. 56.5 LRJS).

No es pot obligar contractualment el treballador a comunicar-se electrònicament amb lAdministració de Justícia i en els termes de lart. 162 LEC.
 

14.- Comunicació edictal (Art. 59 LRJS)

Es permet que quan les notificacions hagin resultat infructuoses, el Lletrat de l’Administració de Justícia es pugui adreçar al Registre Central de Rebels Civils per comprovar si el demandat consta en aquest Registre i si les dades que hi apareixen coincideixen. En aquest cas es dictarà una Diligència dOrdenació acordant la comunicació edictal dacord amb lart. 164 LEC.

 

15.- Competència del Lletrat de l’Administració de Justícia per a la remissió d’oficis, manaments i exhorts (Art. 62 LRJS).

S’imposa la comunicació electrònica d’aquests actes per part del lletrat de l’Administració de Justícia, sempre que això fos possible.

 

16.- Excepcions a la conciliació o mediació prèvies. (Art. 64.1) i .2a) LRJS).

S’exclou del procés de conciliació o mediació:

a) 64.1 LRJS: Els processos monitoris i els relatius a l’art. 138 bis LRJS relatiu a l’accés, la reversió i la modificació del treball a distància.

b) 64.2a) LRJS: En què correspongui la representació a l’Advocat de l’Estat, Lletrat de l’Administració de Seguretat Social, representants processals de les CCAA o Administracions Locals o al Lletrat de les Corts Generals.

 

17.- Conseqüències de la no assistència a l’acte de conciliació o de mediació (Art. 66.1 LRJS)

Es manté l’obligatorietat d’assistència als actes de conciliació i mediació per als litigants, i s’estableix que en els casos que s’hi assisteixi sense representació tècnica és obligatori facilitar les dades per a futures comunicacions (telèfon, adreça de correu electrònic, o qualsevol altre mitjà idoni que permeti la comunicació telemàtica).

 

18.- Admissió de la Demanda (Art. 81 LRJS).

El lletrat de l’Administració de Justícia, dins dels 3 dies següents a la recepció de la demanda, ha de traslladar les parts i el ministeri fiscal perquè es pronunciïn sobre la manca de competència o jurisdicció. Un cop complert aquest tràmit donarà compte al jutge o tribunal perquè resolgui el que consideri oportú.

S’advertirà dels defectes processals de què pateix la demanda, si escau i una vegada esmenats el lletrat de l’Administració de Justícia haurà d’admetre la demanda immediatament (se suprimeix el termini de 3 dies).

En cas que se sol·licitin Diligències de Preparació de la Prova, el Lletrat de l’Administració de Justícia, en el Decret d’admissió acordarà el que correspongui per possibilitar-ne la pràctica, sense perjudici que el Jutge o Tribunal, decideixi sobre la seva admissió o inadmissió a l’acte de judici.

Pel que fa a les Diligències d’Anticipació o Assegurament de la Prova serà el jutge qui decideixi el que sigui procedent.

Es regula a més, que el Lletrat de l’Administració de Justícia, en el termini de 2 dies des de la notificació de la demanda, requereixi el demandat perquè designi quin professional ho representarà, excepte que litigui per si mateix.

 

19.- Procediment Testimoni (Art. 86 bis) – Novetat.

Es tracta d’un procediment en què estiguem davant:

a) Un mateix Jutjat o Tribunal.
b) Pendència duna pluralitat de processos amb idèntic objecte.
c) Que sigui un mateix demandat.
d) Que no siguin susceptibles d’acumulació o no s’hagin pogut acumular.

Aquest procediment obligarà a tramitar un o diversos d’ells amb caràcter preferent, amb audiència prèvia de les parts (per un termini de 5 dies) i atenent l’ordre de presentació de les demandes, suspenent el curs dels altres fins que es dicti sentència dels primers .

Ferma la Sentència se’n deixarà constància en els processos suspesos i es notificarà a les parts perquè en 5 dies indiquin si els interessa:

a) L’extensió dels efectes.
b) La continuació del procediment.
c) Desistir de la demanda.
 

20.- Documentació de l’acte del Judici (Art. 89.1 i 2 LRJS)

Totes les actuacions orals i no només el judici, es documentaran d’acord amb l’art. 146 i 147 LEC (Vid. art. 103.20 RD Llei 6/2023 sobre enregistrament i reproducció d’imatge i so).

El lletrat de l’Administració de Justícia té l’obligació de custodiar el document electrònic en cas que no hi hagi expedient judicial electrònic.
 

21.- Forma de la Sentència. (Art. 97.3 LRJS).

S’estableix un nou supòsit de multa pecuniària als establerts a l’art. 75.4 LRJS, concretament en els casos de coincidència essencial amb la pretensió continguda a la papereta de conciliació o sol·licitud de mediació.

 

22.- Procés Monitori (Art. 101 LRJS).

Es recorda que el requeriment no es pot practicar mitjançant edictes, ja que hi ha d’haver mitjans de comunicació perquè s’iniciï el procediment.

Se n’amplia la quantia a 15.000€, i no és necessària la mediació o conciliació prèvia.

El procés s’arxiva un cop aboni el total import, transcorregut el termini conferit al requeriment.

En cas d’oposició, el demandant té un termini de 3 dies perquè manifesti el que convingui al seu dret.

Si les parts demanen vista oral, se les convoca al procediment ordinari, però si no sol·liciten vista, es procedeix a resoldre i despatxar execució.

En cas que no s’hagués pogut notificar personalment en la forma exigida al requeriment de pagament, es dictarà resolució convocant a una vista i seguint la tramitació del procediment ordinari.

 

23.- Presentació de la demanda d’acomiadament (Art. 103.4) i .5) (LRJS).

Es crea un nou procediment urgent i preferent d’acomiadament quan el treballador manifesti que l’empresa no n’ha tramitat la baixa davant la TGSS.
La vista s’haurà d’assenyalar en el termini de 5 dies des d’admissió a tràmit de la demanda. La sentència es dictarà en el termini de 5 dies.
Aquest mateix procediment és aplicable en els supòsits d’extinció per voluntat del treballador previstos a l’art. 50.1b)1.

 

24.- Remissió de l’Expedient Administratiu (Art. 143.1 LRJS).

Es preveu la possibilitat que es remeti de forma electrònica.

 

25.- Impugnació de la resolució del recurs de reposició. (Art. 188.1 LRJS).

Es preveu la possibilitat de recórrer mitjançant un recurs de revisió el Decret del Lletrat de l’Administració de Justícia que resolia el recurs de reposició.
Aquests recursos no tenen efectes suspensius.

 

26.- Recurs de Suplicació: Àmbit d’aplicació (Art. 191.3.b) LRJS).

En els casos de suplicació duna sentència per tenir afectació general, safegeix un nou supòsit de recurs quan la sentència dinstància fos susceptible dextensió defectes.

 

27.- Disposicions comunes als Recursos de Suplicació i Cassació: Acumulació (Art. 234.1 LRJS)

Es permet, mitjançant una resolució motivada, acumular d’ofici oa instància de part abans de la votació i la decisió o per vista si s’escau, els recursos de suplicació, cassació o cassació en unificació de doctrina, quan hi hagi identitat d’objecte i d’alguna de les parts.
Aquesta acumulació es pot acordar d’ofici, amb el trasllat previ a les parts per un termini de 5 dies perquè manifestin el que en dret els convingui.

Una vegada acordada l’acumulació dels recursos, no es pot deixar sense efecte, llevat que la Sala ho justifiqui motivadament per motius que afectin la tutela judicial efectiva o suposin perjudicis desproporcionats.

 

28.- De la Revisió de Sentència i laudes arbitrals fermes i del procés d’error judicial: Revisió i error judicial, competència i tramitació (Art. 236 LRJS)

Quan es revisi una sentència ferma sobre la qual hagi recaigut una resolució del Tribunal de Drets Humans, es traslladarà a l’Advocacia de l’Estat que podrà intervenir encara i no haver-ne estat part.

 

29.- De l’execució de Sentències i altres títols judicials: Supòsits de suspensió i ajornament de l’execució. (Art. 244 LRJS).

Es permet suspendre de mutu acord i per un període de 15 dies l’execució per tal de sotmetre’s a una mediació.

 

30.- Extensió d’efectes. Art. 247 bis. LRJS.

.- Es permet l’extensió d’efectes d’una sentència ferma que hagués reconegut una situació jurídica individualitzada a favor d’una o diverses persones, quan:

a) Els interessats es trobin en idèntica situació jurídica que els afavorits per la decisió.

b) Que el jutge o el tribunal sentenciador fos competent per raó del territori, per conèixer de les seves pretensions de reconeixement d’aquesta situació individualitzada.

c) Que els interessats sol·licitin l’extensió dels efectes de la sentència en el termini d’1 any des de l’última notificació d’aquesta als qui van ser part del procés.

.- La sol·licitud s’adreça per escrit a l’òrgan que ha dictat la resolució els efectes dels quals es volen estendre, de forma motivada, i acompanyant els documents que acreditin els requisits anteriors. Posteriorment es dictarà una interlocutòria, indicant si escau o no l’extensió de l’execució.

.- Els motius pels quals es desestimarà aquesta extensió seran:
a) Cosa jutjada
b) Doctrina contrària al TS o al TSJ
c) Resolució que causi estat en via administrativa consentida i ferma.

.- Quan es procedeixi a la revisió oa demanar la nul·litat de la sentència ferma, o hi ha pendent un recurs d’unificació de doctrina, se suspendrà l’incident d’extensió de l’execució.

.- Contra la interlocutòria d’extensió de l’execució es pot interposar recurs de suplicació, sempre que sigui possible.

 

31.- Extensió d’efectes en cas de procediment testimoni (art. 247 ter LRJS)

En cas que s’acordi la suspensió d’un o diversos processos testimonis previstos a l’art. 86 bis LRJS i sent ferma la sentència dictada en el procediment preferent, es requerirà als demandants afectats perquè el termini de 5 dies demanin:

a) Extensió d’efectes.
b) Continuació del plet suspès
c) Manifestin si desisteixen del procediment

En cas que se sol·liciti l’extensió d’aquella sentència ferma, el jutge o el tribunal l’acordarà excepte que concorrin les circumstàncies previstes a l’art. 247.bis 5, concretament:

a) Cosa jutjada
b) Doctrina contrària al TS o TSJ
c) Resolució que causa estat en via administrativa, consentida i ferma.
d) Causa d’inadmissibilitat pròpia del procés suspès que impedeixi el reconeixement de la situació jurídica individualitzada
e) Quan estigui pendent de Recurs de Cassació per a la Unificació de Doctrina.

 

32.- Competència de l’Ordre Jurisdiccional Social (Disposició Transitòria quarta LRJS)

L’ordre jurisdiccional social ha de conèixer de la impugnació d’actes administratius dictats a partir de la vigència d’aquesta Llei en matèria, sindical i de seguretat social, el coneixement de la qual s’atribueix a l’ordre social.

 

Entrada a Vigor

Aquesta norma entra en vigor el 20 de març de 2024.

 
1 Manca de pagament del salari o retards continuats.