ASSESSORAMENT FISCAL

 • Fiscalitat directa: Impost de Societats i tributació de grups a Consolidació Fiscal.
 • Fiscalitat indirecta: IVA, Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats.
 • Fiscalitat internacional: Tributació d’expatriats i impatriats, així com en l’aplicació de Convenis de Doble Imposició Internacional.
 • Planificació fiscal sobre temes patrimonials, successió empresarial i planificació financera del patrimoni.
 • Alta Censal de l’Activitat (model 036/037).
 • Alta de i liquidació de l’IAE.

DECLARACIONS

 • Confecció i tramitació: Impost de Societats.
 • IVA i SII.
 • Intrastat.
 • Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.
 • Impost de la Renda de No Residents.
 • Impost sobre Patrimoni.

TRAMITACIÓ DE RECURSOS I INSPECCIONS

 • Assistència i defensa davant la Inspecció de Tributària.
 • Confecció de recursos i reclamacions davant l’Agència Tributària i Tribunals economicoadministratius.
 • Actuacions tributàries davant l’administració autonòmica i local.
 • Procediments contenciós-administratius.

CONSULTORIA

 • Li oferim l’assessorament en operacions de constitució de societats, adquisicions i reestructuracions empresarials tipus fusions, escissions, ampliacions, reduccions de capital.
 • Valoracions d’empreses.
 • Anàlisi de les operacions vinculades.
 • Assessorament en Tax Tonnage.
 • Planificació de la successió inter vivos o mortis causa.

COMPTABILITAT

 • Assessorament comptable.
 • Mecanització i revisió de la comptabilitat.
 • Formulació i dipòsit de Comptes Anuals al Registre Mercantil i legalització dels llibres de comptabilitat.
 • Elaboració de llibres registre per a empresaris individuals i preparació d’estats financers i econòmics.

ANÀLISI

 • Anàlisi de balanços i estats financers de societats.
 • Comparatives d’empresa i estudis de viabilitat.
 • Auditories.