STS de 12 de març de 2020 (Rec. 2801/2017). ECLI:ES:TS:2020:1449
Entrada

STS de 12 de març de 2020 (Rec. 2801/2017). ECLI:ES:TS:2020:1449

El complement de IT millorat s’estén fins a l’alta mèdica, amb independència que s’hagi extingit la relació laboral, sempre que estigui previst en el Conveni Col·lectiu.   Qüestió plantejada. Es planteja si l’extinció de la relació laboral obliga l’empresa a continuar abonant la millora voluntària consistent en un complement del subsidi per IT fins a...