RD 902/2020 d’Igualtat Retributiva entre Dones i Homes
Entrada

RD 902/2020 d’Igualtat Retributiva entre Dones i Homes

L’art. 28.2 de l’ET estableix que: “L’empresari està obligat a portar un registre amb els valors mitjans dels salaris, els complements salarials i les percepcions extrasalarials de la seva plantilla, desagregats per sexe i distribuïts per grups professionals, categories professionals o llocs de treball iguals o d’igual valor. Les persones treballadores tenen dret a accedir,...

Els Plans d’Igualtat i el RD 901/2020 de 14 d’octubre de 2020
Entrada

Els Plans d’Igualtat i el RD 901/2020 de 14 d’octubre de 2020

El Reial decret llei 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per a la garantia de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en l’ocupació i l’ocupació, va imposar l’obligació d’elaborar un pla d’igualtat a totes les empreses amb 50 o més treballadors, amb un conjunt de mesures necessàries, després d’un diagnòstic...