CIVIL Y MERCANTIL

 • Redacció i negociació de contractes civils i mercantils.
 • Estructures societàries: Comunitats de Béns, Societats Limitades, Anònimes, Civils, Laborals i professionals.
 • Assessorament immobiliari en compravendes, permutes, vendes futures, opcions de compra, arrendaments d’habitatge, negoci, locals i pàrquings i contractes de precari.
 • Reclamació i recuperació de deutes.
 • Desnonament d’arrendataris i altres accions derivades de la LAU.
 • Concurs de creditors, competència deslleial, incompliments contractuals.
 • Successions: redacció de testaments, pactes successoris, tramitació i liquidació d’herències i impostos municipals (plusvàlua) derivats de la mateixa i inscripció registral.
 • Donacions entre familiars i estranys.
 • Separacions i Divorcis amistosos i contenciosos.

JURÍDIC LABORAL

 • Realització de diferents tràmits davant els Tribunals Laborals.
 • Laboral: Acomiadaments, Sancions, procediment sobre vacances, Conciliació de la Vida Familiar i Laboral, Adaptació d’Horari, Reducció de Jornada, Excedències, Mobilitat funcional i geogràfica, Modificació substancial de les condicions de treball, indemnitzacions per danys i perjudicis, FOGASA.
 • Seguretat Social: Jubilació, Invalidesa, Accidents de Treball, Impugnació d’Altes Metgesses.
 • Negociacions individuals i col·lectives.
 • Acomiadaments Col·lectius.
 • Impugnació d’actes d’infracció i liquidació de la Inspecció de Treball i altres organismes.
 • Recursos davant els diferents Tribunals Laborals (Instància, Tribunal Superior de Justícia, Tribunal Suprem, Tribunal Constitucional i Tribunals Estrangers).

JURÍDIC ADMINISTRATIU

 • Expedients administratius i sancionadors seguits per qualsevol administració pública.
 • Tràmits d’estrangeria.
 • Actuacions davant els Jutjats i Tribunals de la Jurisdicció contenciosa.
 • Administrativa i per qüestions de Seguretat Social, Tributàries o altres ens públics.