Que suposa l’omissió de l’audiència prèvia en un acomiadament

Que suposa l’omissió de l’audiència prèvia en un acomiadament

STSJ de Madrid de 28 d’abril de 2023, Rec. 1436/2022, ECLI:ÉS:TSJM:2023:55231 : L’omissió de l’audiència prèvia en un acomiadament, suposa la declaració automàtica d’improcedència per vulneració del Conveni 158 OIT i la CSE? Implica una indemnització complementària o addicional a la taxada?

Qüestió Plantejada

Es planteja si davant un acomiadament en el qual no es realitza l’audiència prèvia al treballador prevista en l’art. 7 del Conveni 158 OIT i en l’art. 24 de la CSE. ha de declarar-se, o no, automàticament la seva improcedència i abonar una indemnització complementària o addicional a la taxada.

Criteri del TSJ

Ningú dubte de l’aplicació de l’art. 7 del Conveni 158 OIT, no obstant això, ha de matisar-se puix que, el propi art. 55.2 del ET, ja regula l’audiència prèvia en els casos que s’acomiadi a un delegat o representant sindical, i en aquest cas ha d’obrir-se un expedient contradictori. També es preveu quan els Convenis Col·lectius ho prevegin com una obligació formal o així s’hagi pactat en el propi contracte de treball (Art. 4.2.h ET).
Excepte en els casos anteriorment indicats, la falta d’audiència prèvia al treballador en un acomiadament no suposa la declaració automàtica d’improcedència de l’acomiadament.

Si la falta d’audiència prèvia suposa un incompliment a alguna obligació formal, convencional o legal, a part de declarar-se la improcedència de l’acomiadament, és aplicable l’art. 1101 CC, relatiu al pagament d’una indemnització de danys i perjudicis, ja que l’acomiadament podia haver-se evitat si s’hagués escoltat el treballador a temps i considerades les seves raons.

La valoració econòmica d’aquest mal i perjudici suposa una indemnització addicional a la pròpia i taxada de l’acomiadament improcedent, que pot consistir, entre altres, en els salaris deixats de percebre fins al moment en què es va celebrar la vista del judici en la qual el treballador tenia l’ocasió d’explicar els seus motius, en ser obligatòria aquesta audiència abans de l’acomiadament.

(En aquest mateix sentit, STSJ de Madrid de 19 d’octubre de 2023, 8Rec. 454/2023), STSJ de Madrid de 26 de maig de 2022, (Rec. 264/2022), STSJ de Galícia de 26 de setembre de 2023 (Rec. 2317/2023), STSJ de Canàries, Tenerife d’1 de març de 2023 (Rec. 426/2022), STSJ d’Andalusia, Granada de 9 de juny de 2022)

 


1 En aquest mateix sentit STSJ de Madrid de 19 d’octubre de 2023, (Rec. 454/2023), STSJ de Madrid de 26 de maig de 2022, (Rec. 264/2022), STSJ de Galícia de 26 de setembre de 2023 (Rec. 2317/2023), STSJ de Canàries/Tenerife d’1 de març de 2023 (Rec. 426/2022), STSJ d’Andalusia Granada de 9 de juny de 2022 (Rec. 3127/2021).