STS de 12 de gener de 2022, Rec. 500/2019, ECLI:ES:TS:2022:174
Entrada

STS de 12 de gener de 2022, Rec. 500/2019, ECLI:ES:TS:2022:174

STS de 12 de gener de 2022, Rec. 500/2019, ECLI:ES:TS:2022:174. Acomiadament Objectiu i Falta de liquiditat que impedeix posar a disposició la indemnització per acomiadament. Quan i com ha d’acreditar-se aquesta falta de liquiditat? Qüestió plantejada. Es planteja quan i com ha d’acreditar-se la falta de liquiditat, que impedeix a l’empresa posar a la disposició...

STSJ Madrid de 12 de juliol de 2021 (Rec. 458/2021). ECLI:ES:TSJM:2021:8094
Entrada

STSJ Madrid de 12 de juliol de 2021 (Rec. 458/2021). ECLI:ES:TSJM:2021:8094

Qüestió plantejada. Es discuteix si un acomiadament objectiu en època COVID d’una professora que ha estat afectada per ERTO pot ser declarat procedent atesa la disminució d’alumnat i a la rescissió del contracte de lloguer on es desenvolupava l’activitat. Criteri del TSJ. Com indica la STS de 20 d’abril de 20161 a més de provar...

STS de 07 de setembre de 2021, Rec. 1864/2018, ECLI:ES:TS:2021:3297 Acomiadament Objectiu i readmissió
Entrada

STS de 07 de setembre de 2021, Rec. 1864/2018, ECLI:ES:TS:2021:3297 Acomiadament Objectiu i readmissió

STS de 07 de setembre de 2021, Rec. 1864/2018, ECLI:ÉS:TS:2021:3297, Acomiadament Objectiu i readmissió. Nou acomiadament esmenant defectes formals. Art. 110.4 LRJS. És necessària l’efectiva prestació de serveis perquè la readmissió sigui regular. Qüestió plantejada. Perquè s’entengui realitzada correctament la readmissió, és necessària l’efectiva prestació de serveis? El present cas ens planteja la regularitat o...

Acomiadament Objectiu: Causes Econòmiques: Disminució Persistent d’Ingressos o Vendes
Entrada

Acomiadament Objectiu: Causes Econòmiques: Disminució Persistent d’Ingressos o Vendes

El TS en data 26 de juny de 2020, (Recud. 4405/2017), ha dictat una interessant sentència, sobre la manera d’acreditar la disminució persistent d’ingressos o vendes d’acord amb l’art. 52.c) en relació a l’art. 51.1 ET.   Antecedents Es planteja si és suficient, per a determinar el nivell d’ingressos o vendes, consignar en la carta...