Reial decret llei 8/2023 per a afrontar les conseqüències econòmiques i socials dels conflictes i la sequera

Reial decret llei 8/2023 per a afrontar les conseqüències econòmiques i socials dels conflictes i la sequera

Reial decret llei 8/2023, de 27 de desembre, pel qual s’adopten mesures per a afrontar les conseqüències econòmiques i socials derivats dels conflictes a Ucraïna i Orient Pròxim, així com per als efectes de la sequera.

Com diu M. Alexandra Díaz Mordillo (@DiazMordillo) en el seu Blog www.misitiosocial.com, “Mancant Llei de Pressupostos Generals Per a 2024, bo és Reial decret llei.” en aquesta norma s’han introduït una sèrie de modificacions en matèria laboral i de Seguretat Social, que passem a comentar.[1]

 

1.- Revaloració de les Pensions

Es procedeix a incrementar, amb caràcter general, les pensions, ordinàries i extraordinàries del Règim Espacial de Classes Passives, en un 3,8% respecte a l’import reconegut en data 31 de desembre de 2023.

Les quanties seran les següents [2]:

1.1. Resum Quanties Límit

Límit Ingressos

Sense Cònjuge a càrrec

8.942,00 €/anuals

Amb Cònjuge a càrrec

10.430,00 €/anuals

Pensió Màxima

Mensual

3.175,04 €/mensuals

Anual

44.450,56 €/anuals

Reducció Bretxa Gènere

Import (5%)

33,20 €/mensuals

Pensions No Contributives

Invalidesa i Jubilació

517,90 €/mensuals

Prestacions fill < 18 anys amb discapacitat

No recollit RDL 8/2023

1.000 €/anuals

Majors 18 anys discapacitat

No recollit RDL 8/2023

Igual o superior al 65%

470,60 €/mensual

Igual o superior al 75% (3a persona)
 

705,80 €/mensuals

Ingrés Mínim Vital

Per persona i mes

637,92 €

 

2.- Becaris: Pràctiques formatives o Acadèmiques Externes incloses en programes de Formació (D.ad. 52 LGSS)

2.1.- Pràctiques Externes

a) Alumnes Universitaris
S’inclouen les realitzades per alumnes universitaris, tant les dirigides a l’obtenció de titulacions oficials, de grau i màster, doctorat, com les dirigides a l’obtenció d’una títol pròpia de la universitat, ja sigui un màster de formació permanent, un diploma d’especialització o un diploma d’expert.

b) Formació Professional
Les Realitzades per alumnes de Formació professional, sempre que les mateixes no es prestin en el règim de formació professional intensiva[3]

c) Ensenyaments artístics
L’RD Llei 8/2023 inclou les realitzades per alumnes d’Ensenyaments Artístics Superiors, Ensenyaments Artístics Professionals i Ensenyaments Esportius del sistema educatiu.

2.1.2.- Exclusió d’Alta i Cotització

Estaran exclosos del sistema de cotització per als Becaris:

1.- Si el becari està en Alta en qualsevol règim del Sistema de Seguretat Social per l’acompliment d’una altra activitat.
2.- En situació assimilada a l’alta amb obligació de cotitzar. (Ex. Conveni especial, ERTO, Desocupació)
3.- En situacions Assimilades a l’Alta durant la qual el període tingui la consideració de període cotitzat a l’efecte de prestacions (Ex. Excedència cuidat de fills o per cura de familiars, víctimes de violència de gènere)
4.- Els que tinguin la condició de pensionistes de jubilació o d’Incapacitat Permanent de la Seguretat Social, tant en la seva modalitat contributiva com no contributiva

2.2.- Pràctiques Extracurriculars.
Es continuen regint pel RD 1493/2011 que regula les condicions d’inclusió de les persones que participin en programes de formació quan:

1.- Hi hagi contraprestació econòmica s’ha de donar d’alta i cotitzar.
2.- Si no hi ha contraprestació, en ser pràctiques voluntàries NO hi ha obligació d’alta i cotització.
** No hi ha bonificació en cap dels 2 supòsits**

2.3.- Compatibilitat
És compatible la percepció de la pensió de jubilació o d’Incapacitat Permanent amb la realització de pràctiques formatives o acadèmiques externes incloses en programes de formació, tant si reben remuneració com si no la reben.

2.4.- Criteris de la Direcció General d’Ordenació de la Seguretat Social (DGOSS)
En matèria de becaris tenim:

2.4.1.- Certificats de Professionalitat
S’incorporen dins de la Formació Professional i, per consegüent, dins de l’àmbit de la L. Orgànica 2/2022, per la qual cosa han de donar-se d’alta i cotitzar.

2.4.2.- Criteris DGOSS Estrangers

 1. Estranger que Estudia a Espanya.
  Ha de tenir un visat d’estudis, i no requereix autorització de treball. Se li podrà donar d’alta i cotitzar.
 2. Estranger amb matrícula en Universitat Estrangera i pràctica a Espanya
  En aquest cas NO es té obligació de donar-los d’alta i cotitzar, ja que els mana la Universitat de l’Estranger.
 3. Espanyol que realitza pràctiques a l’Estranger (ERASMUS)
  En aquest cas es manté l’obligació d’Alta i Cotització

2.5.- Acció Protectora Becaris: Pràctiques formatives o Acadèmiques Externes incloses en programes de Formació (01/01/2024).

2.5.1.- Pràctiques Remunerades
L’acció protectora serà la corresponent al Règim de Seguretat Social aplicable, a exclusió de Desocupació, FOGASA i FP.

2.5.2.- Pràctiques NO Remunerades
L’acció protectora serà la corresponent al Règim de Seguretat Social aplicable Exclusió de Desocupació, FOGASA, FP i IT

2.6.- Cotización
2.6.1.- Prácticas Remuneradas.

 1. Se mantiene la cotización con cuotas fijas de los contratos de Formación en alternancia SIN desempleo, FOGASA y FP
 2. No hay cotización al MEI (Mecanismo de Equidad Interprofesional)
 3. Bonificación del 95% en Contingencias Comumes.

2.6.2.- Pràctiques NO remunerades
Correspon a l’empresa l’Alta i la Cotització, excepte que existeixi un conveni o acord amb el centre de formació responsable de l’oferta formativa.
(**Important posar-se en contacte amb el centre formatiu per a aclarir aquesta situació)
La cotització serà una QUOTA empresarial per dia de pràctiques formatives per contingències comunes i Professionals excloent la cobertura d’IT.

Quota Empresarial Pràctiques Formatives NO remunerades

Import

Per dia d'alta

2,54 € Contingències Comunes

0,31 € Contingències Professionals

Quota Màxima Mensual

57,87 €/mensual

7,03 €/mensual per contingències professionals

Bonificació

95% en Contingències Comunes

Per cada dia pràctiques:
a) 0,13 € per contingències comunes
b) 0,31 € per contingències professionals

TOTAL: 0,44 €/dia

2.6.3.- Períodes de Cotització
La cotització dels becaris serà trimestral i s’ingressarà en els següents períodes:

Cotitzacions

Data Ingrés

Gener, febrer i març

Abril

Abril, maig, juny

Juliol

Juliol, agost i setembre

Octubre

Octubre, novembre i desembre

Gener

2.6.4.- Comunicació dies de pràctiques
Qui ostenti la condició d’empresari, haurà de comunicar els dies efectius de pràctiques a partir de la informació que faciliti el centre on es realitzi la pràctica formativa.

2.7.- Afiliació: Altes i Baixes.
Les Altes i Baixes es podran comunicar en els 10 dies naturals des de l’inici o finalització de les pràctiques. I també en aplicació del RD 84/1996, fins a 60 dies abans de l’inici o finalització de les pràctiques formatives.
En les pràctiques NO remunerades amb conveni anterior al 01 de gener de 2024, s’estableix un termini especial per a donar d’alta o baixa fins al 31 de març de 2024.

 

3.- Incentius a la Contractació per a la substitució de persones treballadores en situació de gaudi de permís per naixement de fill, lactància, cuidat de menor i lactant, Risc durant l’embaràs o la lactància.

Es dona solució a la redacció del RD Llei 1/2023, i es permet mantenir la bonificació en els contractes de substitució en les situacions de gaudi de permís per naixement de fill, lactància, cuidat de menor i lactant, Risc durant l’embaràs o la lactància, permetent mantenir la bonificació en el cas que la persona treballadora hagués mantingut una relació laboral amb la mateixa empresa en els últims 6 mesos o prestat serveis en la mateixa amb un contracte de durada determinada.
Es permet que la persona substituta i substituïda en aquests casos coincideixin amb el primer i anterior contracte de substitució.

4.- Bases de Cotització

Mancant Llei de Pressupostos Generals, es preveu:

4.1.- Bases Mínimes
Increment d’un 5% en atenció al possible increment del SMI.

4.2.- Bases Màximes
S’incrementa presumiblement en un 5% i quedarà en 4.720,30€

4.3.- MEI
S’incrementa un 0,7%:
0,58% a càrrec de l’empresa
0,12% a càrrec del treballador

 

5.- Jubilació Parcial Indústria Manufacturera

Es prorroga la seva vigència fins al 31 de desembre de 2024.

 

6.- Empleades de Llar: Cotització. (Suspensió aplicació DT 16 LGSS)

Continua la cotització per trams i segueix sense assimilar-se la seva cotització a la del Règim General.

 

[1] Aconsellem la consulta del Blog de la Sra. Díaz Mordillo, www.misitiosocial.com per ser de gran ajuda i interès

[2] Font obtinguda del Blog El meu lloc Social de DÍAZ MORDILLO, DT. (2023), en https://www.misitiosocial.com/2024/01/a-falta-de-ley-de-presupuestos.html , consultat el 21 de gener de 2024.

[3] S’ha d’estar al que es disposa en la L. Orgànica 3/2022 d’ordenació i integració de la Formació Professional.