Reial decret 817/2021, de 28 de setembre pel qual es fixa el salari mínim interprofessional per a 2021
Entrada

Reial decret 817/2021, de 28 de setembre pel qual es fixa el salari mínim interprofessional per a 2021

S’ha publicat la nova quantia del Salari Mínim Interprofessional incrementant-lo respecte al 2020.   1.- Quantia SMI 2021. El salari mínim interprofessional queda fixat en 13.510€/anuals, 965€/mensuals i 32,17€/dia.   2.- Complements Salarials. Al SMI s’addicionaran, els complements salarials i l’import sobre l’increment garantit sobre el salari a temps en la remuneració a prima amb...

STS de 8 de febrer de 2021 (Rec. 2044/2018) ECLI:ES:TS:2021:435
Entrada

STS de 8 de febrer de 2021 (Rec. 2044/2018) ECLI:ES:TS:2021:435

Si el conveni prohibeix el prorrateig de les pagues extres no pot procedir-se al mateix i la quantitat pagada per aquest concepte es considera salari però no paga extra. Qüestió plantejada Es planteja si la prohibició de prorrateig de pagues extraordinàries d’estiu i nadal previst en un conveni col·lectiu pot ser incomplida per l’empresa i...

La pujada del SMI suposarà fins a 750 euros més a l’any per cada treballador contractat
Entrada

La pujada del SMI suposarà fins a 750 euros més a l’any per cada treballador contractat

Els autònoms amb assalariats rebutgen l’augment que proposa la ministra de Treball per a després de l’estiu. La pujada del Salari Mínim Interprofessional que planeja el Govern per a després de l’estiu xoca amb els interessos dels autònoms i de la majoria dels empresaris que encara arrosseguen les conseqüències de la crisi deslligada per la...

STS de 27 de maig de 2021 (Rec. 182/2019)
Entrada

STS de 27 de maig de 2021 (Rec. 182/2019)

STS de 27 de maig de 2021 (Rec. 182/2019). ECLI:ES:TS:2021:2264 Qüestió plantejada. Es planteja si constitueix una multa d’haver-hi el no abonar als treballadors la retribució corresponent al temps en què no presten serveis laborals pels retards dels empleats en incorporar-se als seus llocs de treball.   Criteri del TS El tractament jurídic del salari...

Consideracions al Càlcul del Salari Diari
Entrada

Consideracions al Càlcul del Salari Diari

La recent sentència del Tribunal Suprem de 22 d’octubre de 2020 (rec. 285/2018) resol el supòsit en el qual, per a percebre la prima és necessària complir amb el pacte de permanència en l’empresa. En aquest breu post els deixem també una definició de salari, així com la manera de calcular el mateix a l’efecte...

RD 902/2020 d’Igualtat Retributiva entre Dones i Homes
Entrada

RD 902/2020 d’Igualtat Retributiva entre Dones i Homes

L’art. 28.2 de l’ET estableix que: “L’empresari està obligat a portar un registre amb els valors mitjans dels salaris, els complements salarials i les percepcions extrasalarials de la seva plantilla, desagregats per sexe i distribuïts per grups professionals, categories professionals o llocs de treball iguals o d’igual valor. Les persones treballadores tenen dret a accedir,...

Els Plans d’Igualtat i el RD 901/2020 de 14 d’octubre de 2020
Entrada

Els Plans d’Igualtat i el RD 901/2020 de 14 d’octubre de 2020

El Reial decret llei 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per a la garantia de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en l’ocupació i l’ocupació, va imposar l’obligació d’elaborar un pla d’igualtat a totes les empreses amb 50 o més treballadors, amb un conjunt de mesures necessàries, després d’un diagnòstic...

Salaris: Compensació i Absorció a tenor de la STS de 14 de maig de 2020
Entrada

Salaris: Compensació i Absorció a tenor de la STS de 14 de maig de 2020

El TS reitera doctrina en la Sentència de 14 de maig de 2020, sobre quan un concepte salarial que percep un treballador és compensable i absorbible, d’acord amb l’art. 26.5 del ET Salaris: Compensació i Absorció a tenor de la STS de 14 de maig de 2020 (Rcud. 4439/2017) El Tribunal Suprem en Sentència de...