Cotització de les pràctiques formatives i acadèmiques

Cotització de les pràctiques formatives i acadèmiques

Ordre ISM/386/2024 de 29 d’abril per la qual es regula el Conveni especial a efectes del còmput de la cotització de les pràctiques formatives i acadèmiques de la DA. 52 de la LGSS.

El BOE d’1 de maig de 2024, va publicar l’Ordre ISM/386/2024 per la qual es regulen els convenis especials de les persones treballadores que van fer pràctiques remunerades o no, a efectes del còmput de les prestacions de jubilació, incapacitat permanent, mort i supervivència.

 

1.- Objecte

Establir les condicions i el termini per a la subscripció del conveni especial previst a la LGSS a efectes de còmput de cotitzacions dels períodes de pràctiques formatives i de pràctiques acadèmiques externes.

 

2.- Àmbit d’Aplicació.

 • Alumnes Universitaris
 • Alumnes de Formació Professional
 • Alumnes d’Ensenyaments artístics superiors.

2.1.- Realització de les Pràctiques:

 • Les no remunerades han de ser anteriors a 1 de gener de 2024.
 • Les pràctiques remunerades han de ser anteriors a l’1 de novembre del 2011 ((RD 1493/2011)

2.2.- Períodes cotitzables:

Es podrà sol·licitar a la TGSS subscripció dun conveni especial per al còmput de les pràctiques realitzades, fins a un màxim de 1825 dies.

Si són pràctiques remunerades realitzades abans de l’1 de novembre de 2011, i els sol·licitants ja haguessin sol·licitat un conveni especial del RD 1493/2011, el període a computar pel nou conveni estarà constituït per la diferència entre 1.825 dies i el nombre de dies ja reconeguts i computats en virtut del conveni especial anterior.

Personal investigador en programes de doctorat anteriors a 4 de febrer del 2006 (RD 63/2006) també podran sol·licitar que se’ls reconeguin 1825 dies cotitzats.

2.3.- No subscripció de conveni especial:

No els podran subscriure els pensionistes de jubilació o d’incapacitat permanent de la Seguretat Social.

 

3.- Requisits

 • Acreditar la realització de les pràctiques formatives o acadèmiques externes mitjançant certificació de la Universitat o centre educatiu.
  En el cas de pràctiques remunerades, la certificació la pot emetre l’empresa o l’entitat en què s’hagi realitzat.
 • Sol·licitar la subscripció del Conveni Especial dins el termini de 2 anys contra la data d’entrada en vigor d’aquesta norma i mitjançant el Registre Electrònic de la Seguretat Social.

 

4.- Resolució de les sol·licituds.

Les sol·licituds els resoldran els directors provincials de la TGSS en el termini de 6 mesos des de l’entrada de la sol·licitud al Registre electrònic.

 

5.- Efectes i acció protectora.

5.1.- Efectes:
Els efectes del conveni especial seran a partir del mes següent de la subscripció, en què s’abonarà la totalitat de l’import o el primer dels pagaments.

5.2.- Acció protectora
La cotització tindrà efectes per a la jubilació, Incapacitat Permanent i prestacions per mort i supervivència derivades de contingències comunes.

 

6.- Determinació i ingrés de la Cotització.

6.1.- Base de cotització
La Base del Conveni Especial estarà constituïda per la base mínima de cotització per contingències comunes corresponent al grup 7 del Règim General vigent el 2024.

6.2.- Reduccions
Aquest import es reduirà mitjançant l’aplicació del coeficient del 0,77%, i el resultat serà l’import de cotització a ingressar.

6.3.- Ingrés de la Cotització
L’ingrés del conveni especial es pot fer a elecció del sol·licitant, mitjançant un pagament únic o fraccionat amb un nombre màxim de mensualitats a aquell que s’hagi formalitzat el conveni.

El nombre de mensualitats s’obtindrà dividint les mateixes per 30, sent les fraccions de m considerades com a mes complet.

 

7.- Extinció del Conveni Especial

El conveni especial s’extingirà per:

 • Falta de pagament.
 • Jubilació o Incapacitat Permanent.
 • Defunció
 • Voluntat pròpia.

Aquesta extinció tindrà efectes a partir del mes següent a la data de comunicació.

 

8.- Entrada a Vigor

Aquesta ordre entrarà en vigor l’1 de juny de 2024.