Obligacions Laborals de les Empreses

Obligacions Laborals de les Empreses

En matèria Laboral es preveu un any de bastants canvis i aparició de nova normativa, per això des de la nostra Gestoria volem recordar quines són les obligacions que en data d’avui han de complir les empreses i amb això evitar sancions per part de la ITSS.

 

1.- Registre Horari o de Jornada

Els empleats han de registrar l’entrada i sortida del centre de treball.

Per això, l’empresa ha de facilitar els mitjans perquè aquesta obligació pugui complir-se, estant prohibits els sistemes de registre biomètric d’acord amb la normativa de Protecció de Dades.

En cas de registres manuals, aquests són vàlids, sempre que s’emplenin i signin per part del treballador, perquè no són vàlids els que es prefixa l’horari i el treballador sol signatura.

1.1.- Requisits

  • Ha de ser diari i conservar-se durant 4 anys.
  • Respectar els descansos i la desconnexió digital fora de l’horari laboral.
  • Incloure les Hores Extres.
  • Els treballadors i teletreballadors han de tenir accés, disponibilitat i control d’aquest registre.
  • En els empleats a temps parcial se’ls ha de lliurar còpia del mateix al costat de la nòmina.

1.2.- Sancions
En cas d’infracció o incompliment, la sanció segons la LLISOS és de 60 € a 6.250 €

 

2.- Registre Salarial.

Les empreses estan obligades a la gestió anual d’un registre salarial on consti un llistat de tots els empleats separats per gènere, antiguitat, formació, funcions, retribució (salari, complements, retribucions extrasalarials).

Es pretén eliminar la bretxa de gènere, que es considera quan existeixen diferències superiors a un 25% en treballs d’igual valor.

Els treballadors i la seva representació legal tenen dret a accedir a aquest registre.

2.1.- Sancions

El seu incompliment pot portar aparellada una sanció d’entre 626 € i 6.250 €

 

3.- Protocol contra l’assetjament sexual

Les empreses han de disposar d’un document que reculli les polítiques internes i actuacions enfront de les situacions d’assetjament.

Es deurà:

  • Designar una persona instructora o una comissió en cas d’empreses que hagin de tenir un pla d’igualtat.
  • Redactar i establir una normativa interna, al costat d’una sèrie de mesures destinades a la prevenció de l’assetjament laboral.
  • Configurar un canal intern de denúncies, confidencial, ràpid i accessible per a les víctimes amb la finalitat de posar en coneixement la situació d’assetjament.
  • Comunicar a tota la plantilla les mesures, ja sigui a través de la pàgina web, intranet, taulers d’anuncis, e-mails i lliurant còpia a tots els treballadors.

3.1.- Sancions

El seu incompliment pot portar aparellada una sanció d’entre 7.501 € a 120.005 €

 

4.- Protocol de desconnexió digital

S’ha de garantir el dret a la desconnexió digital de tots els treballadors, inclosos els que teletreballin, i això ha de quedar plasmat en un document que reculli el dret d’aquests treballadors a no atendre cap mena de comunicació de l’empresa fora del seu horari laboral.

Amb això es regula el dret a desconnectar els seus dispositius mòbils o digitals per a garantir així el seu descans, permisos o vacances.

Aquest protocol pot contenir excepcions.

4.1.- Sancions

El seu incompliment pot portar aparellada una sanció d’entre 751 € i 7.500 €.

 

5.- Acord de Teletreball.

En cas que en l’empresa es realitzi teletreball ha d’existir un acord o contracte entre les parts que reguli aquesta situació. S’ha de formalitzar abans que s’iniciï el treball a distància.

5.1.- Sancions

El seu incompliment pot portar aparellada una sanció d’entre 626 € a 6.250 €

 

6.- Prevenció de Riscos Laborals

La Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals obliga a totes les empreses, fins i tot als autònoms amb un solo treballador, a complir amb aquesta normativa i disposar dels plans de prevenció, avaluació de riscos, formació prèvia als treballadors, etc.

 

7.- Assegurança Conveni

Determinats convenis col·lectius, obliguen les empreses a subscriure una pòlissa d’assegurança que cobreixi els riscos d’Incapacitat Permanent o defunció durant la jornada laboral.

 

8.- Calendari Laboral Anual

És obligatori que les empreses disposin d’un calendari laboral, que hauran de facilitar als seus empleats en el qual constin els festius nacionals, autonòmics i locals que s’apliquen.

 

9.- Protocol de Protecció Integral a la Infància i a l’Adolescència Enfront de la Violència (LOPIVI).

Aquelles empreses que tinguin tracte amb nens i adolescents (escoles, menjadors escolars, guarderies, activitats extraescolars, etc.) tenen l’obligació d’implantar un protocol de Seguretat per a protegir els menors d’edat enfront de situacions de violència o assetjament i amb això salvaguardar la integritat física d’aquest col·lectiu.

 

Empreses a partir de 50 empleats

1.- Pla d’Igualtat

Es tracta d’unes mesures ordenades que s’adopten una vegada s’ha realitzat un diagnòstic que busca aconseguir una igualtat de tracte i oportunitats entre homes i dones i eliminant la discriminació per raó de sexe.

A més, s’exigeix que aquestes empreses duguin a terme auditories d’igualtat, al costat de la descripció de les mesures concretes que es vagin a abordar amb un calendari i un òrgan de seguiment.

S’ha de tenir en compte que les empreses obligades a tenir un pla d’igualtat, si no disposen d’aquest, no podran accedir a les bonificacions de seguretat social des d’1 de setembre de 2023.

1.1.- Sancions

El seu incompliment pot portar aparellada una sanció d’entre 7.501 € a 225.018 €

 

2.- Pla igualtat LGTBI

A partir d’1 de març de 2024, les empreses de més de 50 treballadors, han de comptar amb un pla per a garantir la igualtat de les persones LGTBI.

Aquest pla ha d’incloure un protocol d’actuació per a l’atenció de l’assetjament o la violència contra les persones LGTBI. Aquestes mesures hauran de ser pactades mitjançant la negociació col·lectiva i acordades amb la representació legal dels treballadors.

A través del Consell de participació de les persones LGTBI es recopilaran i difondran les bones pràctiques realitzades per les empreses en matèria d’inclusió en col·lectius LGTBI i de promoció i garantia d’igualtat i no discriminació per raó de les causes contingudes en aquesta llei.

 

3.- LISMI

Totes les empreses de 50 o més empleats han de reservar un 2% dels seus llocs de treball a persones amb una discapacitat igual o superior al 33%, excepte que adoptin mesures substitutives com són els contractes amb un centre especial, les donacions o patrocinis i els enclavaments laborals.

3.1.- Sancions

El seu incompliment pot portar aparellada una sanció d’entre 301 € a 1.000.000 €
 

4.- Canal denúncies

Sistema que permet als empleats i altres persones, alertar de manera confidencial sobre les sospites d’una mala conducta, frau o altres irregularitats.

En empreses de 50 a 250 treballadors la data límit era l’1 de desembre de 2023, i les de més de 250 treballadors la data límit va ser el 13 de març de 2023.

El canal ha de garantir la seguretat i la confidencialitat, ha de ser de fàcil accés i ús, complir amb les normatives legals i que la informació sigui comprovable.

4.1.- Sancions

El seu incompliment pot portar aparellada una sanció d’entre 1.001 € fins a 1.000.000 € en els casos greus.

Comenta la publicació

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *