RD Llei 7/2023 permís de lactància i millora del nivell assistencial de la protecció per desocupació

RD Llei 7/2023 permís de lactància i millora del nivell assistencial de la protecció per desocupació

RD Llei 7/2023 de 19 de desembre, pel qual es modifica el permís de lactància i es millora el nivell assistencial de la protecció per desocupació.

El BOE de 20 de desembre de 2023, ha publicat RD Llei 7/2023, pel qual es modifica el ET en relació al permís de lactància i la LGSS pel que fa al subsidi per desocupació.

 

1.-Permís per Lactància (Art. 37.4 ET).

El permís de lactància permet als progenitors absentar-se 1 hora del treball, que poden dividir en dues fraccions, o bé acumular-ho en jornades completes, i això fins que el menor tingui 9 mesos.

La novetat és que serà el treballador qui triï com gaudeix aquest permís, sense necessitat d’estar al que disposin els convenis col·lectius.

Si dos progenitors de la mateixa empresa exerceixen aquest dret, pel mateix subjecte causant, podrà limitar-se el seu exercici simultani, per raons fundades i objectives de funcionament empresarial, que hauran de ser degudament motivades per escrit, oferint un pla alternatiu que asseguri el gaudi de tots dos progenitors i possibiliti l’exercici dels drets de conciliació.

Una altra novetat és que quan tots dos progenitors exerceixin aquest dret amb la mateixa durada i règim, el període de gaudi podrà estendre’s fins als 12 mesos del lactant.

Quant al càlcul dels dies hem d’estar al que es disposa en la STS de 21 de novembre de 2023, Rec. 2978/2022 (ECLI:ÉS:TS:2023:5160) ens diu:

…Els treballadors a temps parcial no poden rebre un tractament menys favorable que els treballadors a temps complet en el moment de gaudir el permís de lactància, perquè no es contempla una reducció proporcional quan estem davant un contracte a temps parcial. Segons la STS 419/2018 de 19 d’abril de 2018 (Rcud. 1286/2016), el càlcul acumulat ha de realitzar-se a raó de l’hora diària de treball en la qual el permís consisteix. Els treballadors tens dret a 1 hora d’absència diària, amb independència que prestin servei 8 hores diàries a temps complet, o 4 hores a jornada parcial ….

Amb l’alternativa substitutòria d’acumular el permís no es persegueix que tots els treballadors disposin del mateix nombre de jornades de lliurança, sinó que puguin gaudir acumuladament de la totalitat de les hores de treball efectiu que els corresponen com a permís de lactància. Així els treballadors a temps parcial gaudiran d’un major nombre de jornades de treball acumulades que els que presten servei a temps complet

Segons la STSJ de Madrid de 27 de desembre de 2020 (Rec. 333/2020), La fórmula utilitzada és:
Núm. de dies fins a la màx. edat menor (9 mesos) / hores de jornada

Temps complet
Ex. 8 hores:
113 dies laborables fins a 9 mesos / 8 hores = 14,13 dies // 14 dies hàbils

Temps parcial
Ex. 4 hores
113 dies laborables fins als 9 mesos / 4 hores = 28,25 dies // 28 dies hàbils

 

2.- Convenis Autonòmics (Art. 84.3) i 4) ET)

S’estableix una prioritat aplicativa dels convenis col·lectius autonòmics, sobre qualsevol altre conveni sectorial d’àmbit estatal, sempre que resulti més favorable i es reuneixin els requisits legals.

 

3.- Modificació del Subsidi per Desocupació (Art. 271 i SS LGSS)

3.1.- Accés al Subsidi
Els supòsits d’accés al subsidi per desocupació són:

a) Accés a menors de 45 anys sense càrregues familiars. S’unifica la durada del subsidi en els casos de responsabilitats familiars amb independència de l’edat en el moment d’esgotar la prestació.

b) També podran acollir-se per cotitzacions insuficients (períodes cotitzats inferiors a 6 mesos) i manquin de responsabilitats familiars.

c)Es reconeix el subsidi al personal agrari eventual.

d) Es manté el subsidi de majors de 52 anys.
 

3.2.- Obtenció i Manteniment
.- Se suprimeix el mes d’espera després de l’esgotament de la prestació contributiva per a presentar la sol·licitud de subsidi per esgotament i s’amplia a 6 mesos el termini de sol·licitud: La cerca d’ocupació no col·lideix amb la necessitat de sol·licitar el subsidi en terminis peremptoris.

.- El dret al subsidi neix el dia de la seva sol·licitud i desapareixen els anomenats dies consumits per sol·licitud fora de termini.

.- El període de reconeixement es redueix a un trimestre i s’exigeix el requisit de manca de rendes i/o responsabilitats familiars en el mes natural anterior a la data de la sol·licitud inicial del subsidi i de cadascuna de les seves pròrrogues, exigint-se expressament una declaració responsable de rendes i ingressos del sol·licitant.

 

3.3.- Compatibilitat amb la Desocupació
.- Es permet la compatibilitat amb el treball per compte d’altri per un període de 180 dies per cada nova ocupació a temps complet o parcial sense reducció de la quantia.

.- Les prestacions per desocupació (contributives i subsidi) seran compatibles amb les beques i ajudes que s’obtinguin per assistència a accions de formació professional o en el treball o per a realitzar pràctiques formatives o pràctiques acadèmiques externes en entitats públiques o privades que formin part del pla d’estudis i es produeixin en el marc de col·laboració entre aquestes entitats i el centre docent de què es tracti.

 

3.4.- Durada i Quantia.

.- La percepció del nivell assistencial per desocupació, es prolongarà fins a 30 mesos depenent de l’edat, circumstàncies familiars i la durada de la prestació esgotada.
.- La quantia[1] vinculada a l’IPREM serà:

  • 95% (570€/mensuals) els 6 primers mesos.
  • 90% els 6 mesos següents.
  • 80% la resta del període.

.- Es manté el subsidi per a majors de 52 anys en la seva quantia del 80% de l’IPREM

 

3.5.- Entrada en vigor.

La reforma relativa al subsidi per desocupació entrarà en vigor l’1 de juny de 2024. Els drets reconeguts abans d’aquesta data es regeixen per la normativa anterior.

 
[1] Això serà aplicable als reconeixements dels nous subsidis, no als anteriors.