Els negocis hauran de pagar la Seguretat Social dels empleats que s’acullin al nou permís parental

Els negocis hauran de pagar la Seguretat Social dels empleats que s’acullin al nou permís parental

Els autònoms amb assalariats i negocis no hauran de pagar el salari als empleats que s’acullin al nou permís parental de vuit setmanes mentre duri est. No obstant això, sí que hauran de continuar cotitzant per ells.

Els negocis hauran de continuar assumint el cost de les cotitzacions dels seus assalariats quan aquests gaudeixin del nou permís parental de vuit setmanes, encara que aquest període no sigui remunerat. Així ho va establir la Seguretat Social en l’últim butlletí de notícies RED, en el qual expliquen les condicions que han de complir els autònoms amb empleats en aquesta situació.

L’aclariment de la Seguretat Social s’ha produït gairebé set mesos després de l’entrada en vigor d’aquest nou permís, que els assalariats poden gaudir quan hagin estat pares o mares i fins que el fill hagi complert vuit anys. Així, és diferent del permís de paternitat i maternitat de 16 setmanes al qual ja tenien dret.

Aquest permís de vuit setmanes addicionals, segons es va detallar en el seu moment, no serà retribuït, però sí que suposarà un cost per als negocis i autònoms amb assalariats. Això és pel fet que, durant aquest període, hauran de continuar abonant a la Seguretat Social les cotitzacions d’aquests empleats que, no obstant això, es reduiran a la base mínima durant els seus dos mesos de durada.

A aquest cost podria sumar-se el que implica la contractació d’un treballador temporal per a cobrir el període d’absència de l’assalariat. Segons van explicar els advocats laboralistes consultats per aquest mitjà, el nou permís parental de vuit setmanes no està subjecte a les bonificacions per substitució que sí que aplica, per exemple, a les baixes per maternitat o paternitat dels assalariats.

Els negocis hauran de pagar les cotitzacions corresponents a la base mínima dels assalariats en permís parental

En el seu últim butlletí de notícies RED, del passat 22 de gener, la Seguretat Social va explicar que els negocis hauran de continuar assumint les cotitzacions dels seus empleats quan aquests gaudeixin del nou permís parental de vuit setmanes. Això, a pesar que es tracta d’un període no remunerat.

Segons van explicar, aquest permís “exonera de les obligacions recíproques de treballar i remunerar el treball, no per això perd la naturalesa de permís i, en conseqüència, l’obligació de cotitzar.”

No obstant això, a pesar que els autònoms amb assalariats en aquesta situació hauran d’haver d’abonar les cotitzacions, aquestes seran més reduïdes. “Per a les contingències comunes es prendrà com a base de cotització la mínima corresponent a cada moment al grup de la categoria professional del treballador i per a les contingències professionals la base de cotització estarà subjecta als topalls mínims establerts”, van explicar des de la Seguretat Social.

Segons va explicar a aquest diari Jaume Barcons, advocat laboralista de la gestoria Barcons, “la norma diu que és un permís en el qual l’empleat no cobrarà res, ja que no es fa cap treball, però s’haurà de cotitzar per la base mínima i indicar aquesta peculiaritat en el sistema RED”, va afirmar.

Seguretat Social encara no ha aclarit què ocorre quan el permís es gaudeix a temps parcial

Tot, en cas que l’assalariat gaudi d’aquest permís a temps complet. És a dir, que les vuit setmanes que es contemplen per a cuidar dels seus fills fins que aquests compleixen vuit anys es reparteixin en dies complets, i no en mitges jornades o per hores.

En tal cas, Seguretat Social encara —set mesos després de l’entrada en vigor del permís— no ha establert com haurà de tramitar-se la comunicació d’aquesta circumstància. “L’inici de la vigència del permís parental gaudit a temps parcial es troba pendent de desenvolupament reglamentari”, van afirmar en el Butlletí de Notícies RED.

I, què ocorre quan, per exemple, l’assalariat gaudeix de les vuit setmanes a temps complet, però en períodes alterns? Aquest seria el cas, per exemple, de gaudir de les vuit setmanes alternant una setmana de treball amb una de permís. “Hauria de donar-se d’alta i baixa en cada període, cotitzant la part corresponent i remunerant les setmanes en les quals es treballi”, va explicar a aquest diari Jaume Barcons.

Els negocis haurien d’assumir el sobrecost de contractar un substitut durant aquestes vuit setmanes

En paral·lel, els experts van identificar una altra situació que podria implicar un sobrecost per als negocis quan els seus assalariats gaudeixin del nou permís parental. Es tractaria de la contractació d’un substitut, al qual també haurien de pagar les quotes de la Seguretat Social sense cap mena de bonificació.

Segons va reconèixer a aquest mitjà Jaume Barcons, la bonificació de les quotes del substitut “no està prevista, ja que no es tracta d’una baixa per risc durant l’embaràs, lactància o un altre permís contemplat en la legislació”, va concloure.

En què consisteix el nou permís parental de vuit setmanes que ja poden gaudir els assalariats?

El nou permís parental de vuit setmanes va entrar en vigor el passat 30 de juny, després de la publicació en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) d’un nou epígraf en l’Estatut dels Treballadors. En concret, l’article 48 bis, que estableix les següents condicions per al permís:

  • Les persones treballadores tindran dret a un permís parental, per a la cura de fill, filla o menor acollit per temps superior a un any, fins al moment en què el menor compleixi vuit anys.
  • Aquest permís, que tindrà una durada no superior a vuit setmanes, contínues o discontínues, podrà gaudir-se a temps complet, o en règim de jornada a temps parcial, conforme al qual s’estableix reglamentàriament.
  • Correspondrà a la persona treballadora especificar la data d’inici i fi del gaudi o, si és el cas, dels períodes de gaudi, havent de comunicar-ho a l’empresa amb una antelació de deu dies o la concretada pels convenis col·lectius.
  • En cas que dos o més assalariats vulguin gaudir del permís al mateix temps i aquesta situació “alteri seriosament el correcte funcionament de l’empresa, aquesta podrà ajornar la concessió del permís per un període raonable, justificant-lo per escrit i després d’haver ofert una alternativa de gaudi igual de flexible.”

Segons van explicar des del Consell General de Col·legis de Gestors Administratius d’Espanya, el reial decret que regula el nou permís parental de vuit setmanes també incorpora el gaudi d’aquest com una nova causa per a declarar un acomiadament nul. Per tant, els negocis no podran acomiadar als assalariats durant els períodes de gaudi del nou permís no retribuït.

 

Article de Diego S. Adelantado amb la col·laboració de Jaume J. Barcons a Autónomos y Emprendedor.es