NÒMINES I CONTRACTACIÓ

 • Presentació de Liquidacions i ajornaments de pagaments en les quotes de la Seguretat Social.
 • Afiliació, altes i baixes a la Seguretat Social mitjançant Sistema RED.
 • Confecció del Calendari Laboral.
 • Contractes de treball personalitzats i amb clàusules adaptades a les necessitats de l’empresa.
 • Realitzem els diferents tràmits davant els organismes competents en matèria laboral.
 • Tramitació dels diferents procediments d’Incapacitat Temporal.
 • Estudi dels Convenis Col·lectius i aplicació d’aquests.
 • Anàlisi de les diferents bonificacions i reduccions de Seguretat Social aplicables a l’empresa i als treballadors.
 • Nòmines, cotització i retencions en els treballadors en empreses inscrites en el Registre de Vaixells i empreses navilieres de Canàries (REBECA).
 • Tràmits per a l’obtenció del permís de residència i treball.

ASSESSORAMENT LABORAL

 • Assistència jurídica i consultoria en negociacions laborals, expedients de regulació d’ocupació, acomiadaments disciplinaris o objectius i procediments sancionadors.
 • Mobilitat funcional o geogràfica.
 • Reclamacions i demandes enfront del CMAC i Jutjats socials.
 • Negociació i interpretació de convenis i conflictes col·lectius.
 • Retribució flexible, retribució en espècie i retribució per objectius.
 • Càlcul i tramitació de prestacions de Jubilació Ordinària, Flexible, Parcial, Activa, Anticipada.
 • Càlcul i tramitació d’Invalidesa Parcial, Total, Absoluta i Gran Invalidesa.
 • Càlcul i tramitació de les prestacions de Viduïtat i Orfandat.
 • Prestacions d’Atur i estudi de la possibilitat de capitalització.
 • Altes i Baixes d’autònoms i assessorament en el canvi de bases de cotització.
 • Assessorament en Prevenció de Riscos Laborals.
 • Actuacions davant la Inspecció de Treball i Seguretat Social.
 • Protocols d’assetjament i compliance laboral.
 • Plans d’Igualtat.
 • Tramitació i assessorament en les Primes anuals per baixa sinistralitat.
 • Auditories laborals.

PORTAL EMPRESA I PORTAL TREBALLADOR

PORTAL CLIENT: Plataforma on-line adaptable a qualsevol dispositiu i amb accés 24 hores els 365 dies a l’any.
Permet la consulta i descàrrega de documentació laboral de l’empresa de manera immediata i segura.

PORTAL TREBALLADOR: Plataforma on-line que permet la descàrrega individual de nòmines, contractes, certificats i una altra documentació per a cada treballador, adaptada a qualsevol dispositiu.
Permet de manera segura i legal el lliurament de les nòmines i altra documentació.

Estudi i presentació de les cotitzacions a la Seguretat Social en els diferents règims i resolució d’incidències sistema SILTRA actuant com autoritzats Sistema RED.

Assessorament i procés de confecció de nòmines personalitzat.