STS de 24 de març de 2022 Viduïtat i Parelles de fet
Entrada

STS de 24 de març de 2022 Viduïtat i Parelles de fet

STS de 24 de març de 2022, Rec. 3981/2020, ECLI:ES:TS:2022:1290. Viduïtat i Parelles de fet. Com s’acredita la seva existència a l’efecte d’obtenir la pensió de Viduïtat? Qüestió plantejada Es planteja la qüestió de com ha d’acreditar-se l’existència d’una parella de fet a l’efecte de poder percebre la pensió de viduïtat. Es tracta d’una convivència...

Reconeixement pensió de viduïtat Matrimoni ritu Ortodox no inscrit al Registre Civil
Entrada

Reconeixement pensió de viduïtat Matrimoni ritu Ortodox no inscrit al Registre Civil

TSJ MAdrid de 23 de maig de 2018 (AS 2018/2104) Rec. 847/2017: Reconeixement pensió de viduïtat Matrimoni ritu Ortodox no inscrit al Registre Civil   Qüestió plantejada. Es planteja si un matrimoni celebrat pel ritu Ortodox i no inscrit al Registre Civil Espanyol dóna dret a la pensió de viduïtat per part del cònjuge supervivent....