STS d’11 de juny de 2022 Ha d’abonar-se el plus de transport als Teletreballadors?

STS d’11 de juny de 2022 Ha d’abonar-se el plus de transport als Teletreballadors?

STS d’11 de juny de 2022, Rec. 247/2021, ECLI:ES:TS:2022:2253. Ha d’abonar-se el plus de transport als Teletreballadors?

Qüestió plantejada

Es planteja la qüestió que es planteja és determinar si els teletreballadors tenen dret o no a percebre un plus transporti.

Criteri del TS

El primer que planteja el TS és si el plus de transport té o no naturalesa salarial, és a dir, si remuneren o no de manera efectiva despeses de transport.
Un criteri a tenir en compte és si existeix o no un deure de desplaçar-se d’un centre de treball a un altre per imposició empresarial, la qual cosa permetrà qualificar la naturalesa jurídica de les quantitats pagades1.

Conclusió

En el present cas, s’entén que el plus transporti té caràcter extrasalarial i, per consegüent, no s’abona als teletreballadors que no presten servei en el centre de treball i no han de desplaçar-se fins a l’empresa.

1 STS de 16 d’abril de 2018, Rec. 24/2017, STS de 16 de febrer de 2015, Rec. 3056/2013 i STS de 7 d’abril de 2015, Rec. 1187/2014.