Reial decret 817/2021, de 28 de setembre pel qual es fixa el salari mínim interprofessional per a 2021

Reial decret 817/2021, de 28 de setembre pel qual es fixa el salari mínim interprofessional per a 2021

S’ha publicat la nova quantia del Salari Mínim Interprofessional incrementant-lo respecte al 2020.

 

1.- Quantia SMI 2021.

El salari mínim interprofessional queda fixat en 13.510€/anuals, 965€/mensuals i 32,17€/dia.

 

2.- Complements Salarials.

Al SMI s’addicionaran, els complements salarials i l’import sobre l’increment garantit sobre el salari a temps en la remuneració a prima amb incentiu a la producció.

 

3.- Compensació i Absorció1.

a) La revisió del SMI no afectarà els salaris dels treballadors quan els mateixos en el seu conjunt i còmput anual fossin superiors al SMI.

b) Aquestes percepcions són compensables amb els ingressos que per tots els conceptes que vinguessin percebent els treballadors en còmput anual i jornada completa, conformement a les normes legals i convencionals.

c) Les normes legals o convencionals que es trobin en vigor a la data d’entrada en vigor d’aquest RD subsistiran en els seus propis termes, sense una altra modificació que l’assegurament de les percepcions del treballador al SMI.

 

4.-Eventuals, Temporers i Empleades de Llar.

a) Eventuals i temporers el treball dels quals no excedeixi de 120 dies
A més del SMI, percebran la part proporcional de diumenges i festius, més 2 gratificacions extraordinàries, de 30 dies cadascuna, sense que la quantia pugui resultar inferior a 45,70€

b) Vacances
Al costat del SMI percebran la part proporcional corresponent a les vacances legals mínimes, quan no existeixi coincidència entre el període de gaudi de vacances i la vigència del contracte. En els altres casos s’aplicarà l’art. 38 ET.

c) Empleades de Llar.
Si treballen per hores en Règim Extern: 7,55€/hora.

d) Retribució en Espècie.
La quantia del SMI per dies o hores es computa únicament la retribució dinerària sense que el salari en espècie pugui minorar la quantia íntegra en diners d’aquelles.

 

5.- Mesures Transitòries.

1.- Les noves quanties del SMI, no seran aplicable:

a) A les normes vigents a l’entrada en vigor d’aquest RD en les comunitats de Ceuta i Melilla i les Administracions Locals d’aquestes comunitats que utilitzin l’SMI com a indicador o referència de determinades prestacions, beneficis o serveis.

b) Als pactes i contractes de naturalesa privada vigents a la data d’entrada d’aquest RD que utilitzin l’SMI com a referència, excepte que les parts acordin l’aplicació de les noves quanties.

2.- Pel que fa a l’apartat anterior, excepte pacte en contra, la quantia del SMI es refereix a la que estava vigent a l’entrada en vigor d’aquest RD.

3.- S’aplicaran les regles de la compensació i absorció en els contractes o pactes de naturalesa privada inferiors en el seu conjunt i en còmput anual a les quanties del SMI de 2021

 

1 S’han de tenir en compte els mecanismes de compensació i absorció pel que fa al SMI (Art. 26.5 i 27.1 ET) (STS de 8 de gener de 2019, Rec. 1066/2017, STS de 27 de març de 2019, Rec. 120/2018, STS de 3 de juliol de 2013, Rec. 279/2011, STS de 6 de març de 2019, Rec. 72/2018, STS de 17 de maig de 2018, Rec. 1643/2016, STS de 25 de gener de 2017, Rec. 2198/2015)

Comenta la publicació

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *