STSJ Jutjat Social Competent en casos de teletreball

STSJ Jutjat Social Competent en casos de teletreball

STSJ Catalunya de 2 de febrer de 2023, Rec. 4863/2022, ECLI:ES:TSJCAT:2023:855: En els supòsits de Teletreball o treball a distància, quin és el Jutjat Social Competent?

 

Qüestió Plantejada

En els supòsits de Teletreball o treball a distància, Quin és el Jutjat Social Competent?

 

Criteri del TSJ

L’Art. 10 de la LRJS estableix que serà jutjat competent el del lloc de prestació dels serveis o el del domicili del demandat, a elecció del demandant. Però quan es tracta de treball en línia resulta difícil conèixer quin és el lloc de prestació dels serveis, ja que la web permet treballar pràcticament des de qualsevol punt del territori.

 

Conclusió

Si la relació entre les parts és de teletreball, i una part del mateix es realitza de manera presencial, el lloc on es realitzi aquest últim determinarà la competència territorial de l’òrgan jurisdiccional competent, i en els casos en què la totalitat de la prestació de serveis sigui de teletreball, haurem d’estar al contracte subscrit entre les parts.