STS de 13 de juny de 2022 Reclamació d’un treballador transcorreguts 9 anys d’un complement salarial

STS de 13 de juny de 2022 Reclamació d’un treballador transcorreguts 9 anys d’un complement salarial

STS 13 de juny 2022 Rec. 297/2020, ECLI:ES.TS:2022:2371 Reclamació d’un treballador transcorreguts 9 anys d’un complement salarial. Estem davant una Modificació Substancial de les Condicions de Treball o davant una Reclamació Salarial?

Qüestió Plantejada

Suposat en què una empresa decideix unilateralment abonar la meitat d’un concepte salarial. El treballador exerceix l’acció de reclamació transcorreguts 9 anys, no obstant això, no ha existit reclamació o cap resistència de l’afectat.
La qüestió és determinar si estem davant una Modificació Substancial de Condicions de Treball (MSCT), consentida tàcitament o davant un mer deute salarial reclamable en les quanties no prescrites.

Criteri del TS

Segons el TS, no estem davant una MSCT de l’art. 41 ET, ja que l’empresa no al·lega cap de les causes previstes en el ET, i tampoc segueix el procediment establert notificant aquesta decisió al treballador. Per això, el termini de prescripció de l’acció, no comença a computar fins que tingui lloc la notificació. (art. 138 LRJS en relació amb l’art. 59.4 ET).
Per al TS1 en les obligacions de tracte successiu2 l’acció es manté visqui mentre l’obligació subsisteixi, no obstant això, l’acció per a reclamar diferències salarials concretes segueix el règim prescriptiu general d’1 any.
En el present assumpte, el treballador va instar una reclamació de quantitat, basant-se en l’incompliment de l’empresa respecte de la seva obligació en matèria salarial en relació amb el dret del treballador a percebre la remuneració pactada.

Conclusió

El TS entén que l’acció correcta és la de reclamació de quantitat i que no existeix impediment perquè el treballador plantegi aquesta reclamació salarial del complement cooperatiu d’1 any encara que no hagi realitzat acció o cap queixa, prèvia, durant 9 anys.

 

1 STS de 13 de novembre de 2013, Rec. 63/2013, STS de 23 de març de 2021, Rcud. 2668/2018 i Rcud. 887/2021 i STS de 14 de setembre de 2021, Rec. 2/2020
2 Es tracta d’un complement cooperatiu que s’abona mensualment en la nòmina, però per la meitat del seu import.