Que estigui en marxa el motor d’un camió, serveix per a determinar si s’estan realitzant hores extres?

Que estigui en marxa el motor d’un camió, serveix per a determinar si s’estan realitzant hores extres?

STSJ d’Andalusia, Granada 25 de novembre de 2021, Rec. 1283/2021, ECLI:ES:TSJAND:2021:15599

Qüestió Plantejada

Es planteja una reclamació de quantitat, a una empresa de transports, en la qual s’inclouen hores extres, basant-se en el fet que el motor del vehicle estava encès i així s’acredita mitjançant l’aportació d’una prova pericial interpretativa del tacògraf.
 

Criteri del TSJ

Els tacògrafs són aparells de control la raó del qual de ser essencial radica a registrar els blocs de temps diferenciant, els temps de conducció dels altres temps de treball, els temps de disponibilitat (espera i permanència al costat del conductor o en llitera durant la marxa del vehicle) i les interrupcions de la conducció i períodes de descans diari.

L’acreditar que el motor del vehicle està en marxa no prova la jornada laboral, ni qui l’ha arrencat el vehicle, ni qui el condueix, ni les hores de conducció1.
 

Conclusió

El TSJ ens indica que la interpretació dels tacògrafs és complexa i requereix d’una prova pericial, però en cap cas, que el motor estigui en marxa acredita que s’està conduint i en conseqüència es poden estar realitzant hores extres.
 
1 STSJ Catalunya de 30 de setembre de 2005, AS 2006/78