Retribució de les Vacances en els contractes a temps parcial amb variació de jornada

Retribució de les Vacances en els contractes a temps parcial amb variació de jornada

Els contractes a temps parcial, als quals s’amplia la jornada al llarg de l’any, plantegen uns certs dubtes quant a la retribució de les vacances, la qual cosa resol la STS de 22 de maig de 2020 (Rec. 172/2018), de la qual us deixem un breu comentari.

Una qüestió que se’ns planteja habitualment, en la retribució de les vacances, és la incidència que poden tenir les ampliacions de jornada realitzades al llarg de l’any, en els contractes a temps parcial.
El problema és si aquesta ampliació de jornada inicialment pactada en el contracte deu o no ser tinguda en compte a l’efecte de retribuir les vacances.
 

Comentari

Durant les vacances el treballador ha de percebre la retribució ordinària i comparable als períodes de treball, tal com ve establint el conveni 132 OIT i la Directiva 2003/88. No obstant això, s’admet una certa discrecionalitat a la negociació col·lectiva, sense que aquesta pugui distorsionar el concepte de retribució normal o mitjana, ja que ha d’existir una zona de certesa, per la qual el treballador percebi en vacances la retribució ordinària i comparable als períodes de treball.
En cas de salari variable derivat de les ampliacions de jornada en els contractes a temps parcial, per al període vacacional, hem de prendre la mitjana salarial dels 11 mesos de l’anualitat corresponent a cada període vacacional retribuït (STS de desembre de 2017, Rec. 275/2016).
 

Conclusió

Segons la STS de 22 de maig de 2020 (Rec. 172/2018), la retribució que té garantida el treballador per al seu període vacacional és l’ordinària o habitual que en aquests casos és la resultant de fer una mitjana de la que hagués rebut al llarg dels 11 mesos corresponents a l’anualitat de meritació vacacional retribuïda, ja que en aquesta retribució han d’incloure’s les ampliacions de jornada que es realitzen al llarg de l’any, encara que no subsisteixin en la data de gaudir de les vacances.
Així doncs en els contractes a temps parcial en els quals existeixin novacions contractuals, en les quals s’ampliï la seva jornada temporalment, s’entendrà que la seva retribució ordinària és la que resulta de la mitjana salarial anual.