Les dificultats per a accedir al cessament d’activitat per a autònoms de temporada

Les dificultats per a accedir al cessament d’activitat per a autònoms de temporada

El nou cessament d’activitat per a autònoms de temporada està previst per a treballadors per compte propi amb negocis afectats per l’estacionalitat. No obstant això, els experts adverteixen que els requisits actuals podrien estar impedint l’accés.

El passat 26 de juny el Gobierno va acordar una sèrie de mesures per a assegurar la continuïtat de la prestació per cessament d’activitat. Almenys, per als autònoms més afectats per la paralització de l’economia arran de la COVID-19.

La pròrroga es va articular, aquesta vegada, fins al 30 de setembre i centrada en tres escenaris en els quals es podria trobar l’autònom després de l’estat d’alarma. D’una banda, aquells que ja haguessin cobrat el cessament d’activitat extraordinari fins al 30 de juny però que no complissin amb els requisits per a seguir acollits a la prestació es beneficiaran automàticament d’una sèrie d’exempcions en les seves quotes a la Seguretat Social en els pròxims mesos de juliol, agost i setembre, del 100%, 50% i 25%, respectivament.

D’altra banda, la continuïtat de la prestació es va assegurar per a aquells que prevegin que tindran unes caigudes iguals o superiors al 75% durant el tercer trimestre de 2020. Finalment, es va aconseguir posar en marxa per primera vegada una prestació específica per als denominats autònoms de temporada.

Col·lectiu que, en la seva majoria, va quedar fora de les ajudes per a autònoms arran de la crisi i que, ara, compta amb una prestació específica que s’allargarà durant quatre mesos. No obstant això, els requisits d’aquesta nova ajuda, molt necessària per al col·lectiu,”poden arribar a ser difícils de complir per a bona part dels autònoms que desenvolupen una activitat afectada per l’estacionalitat: des de treballadors per compte propi al capdavant d’un xiriniguito a la platja, fins a animadors o músics que viuen d’esdeveniments propis de l’estiu”, va assegurar Jaume Barcons, advocat laboralista de la gestoria Barcons.

 

Requisits per a autònoms de temporada

Per a aquest tercer perfil de sol·licitant no sols es va posar en marxa la prestació per cessament d’activitat sinó que a més es va conservar amb la majoria de les característiques anteriors. És a dir, es tracta del mateix cessament d’activitat extraordinari al qual van estar acollits els autònoms durant l’estat d’alarma.

Així doncs, tindran dret a cobrar el 70% de la seva base de cotització i estaran exempts de pagar la quota d’autònoms, de la qual passarà a encarregar-se la seva mútua. Això sí, sempre quan compleixin una sèrie de requisits que, “en aquest cas, queden perfectament plasmats en el decret del 26 de juny. El problema és que es fa referència a una prestació per a autònoms de temporada però no tots els autònoms de temporada podran accedir a ella”, va explicar l’advocat laboralista.
 

No haver estat donat d’alta entre març i juny de 2020

El primer de tots els requisits que se li exigeix a l’autònom de temporada és no haver estat d’alta entre març i juny, els mesos en què va estar vigent l’estat d’alarma. “Això, en realitat, s’ha fet per a assegurar que només puguin accedir a la nova prestació aquells autònoms de temporada que no van poder accedir al cessament d’activitat extraordinari durant els mesos d’estat d’alarma“.

Tal com van denunciar les diferents associacions d’autònoms, aquest col·lectiu, històricament apartat de les ajudes, va quedar fora de la prestació per cessament d’activitat extraordinari. El problema és que la prestació per a autònoms arran del COVID-19 exigia entre els seus principals requisits que el sol·licitant estigués donat d’alta com a autònom en el moment en el qual es va decretar l’Estat d’Alarma.

Evidentment, no era el cas de la majoria de aquests autònoms, que solen desenvolupar la seva activitat en determinades èpoques de l’any -normalment a l’estiu-,i després es donen de baixa. Tècnicament no eren autònoms en el moment en el qual es va decretar l’estat d’alarma i, per això, no van poder accedir a la prestació. Ara, tal com està dissenyada la norma, el que pretén el Gobierno és que els autònoms de temporada que no es van acollir en el seu moment al cessament d’activitat, puguin fer-lo aquesta vegada“, va explicar l’advocat laboralista.
 

Almenys cinc mesos d’alta entre març i octubre de 2018 i 2019

No obstant això, per a l’advocat, aquesta és només una de les condicions que dificulten l’accés efectiu dels autònoms de temporada a aquesta nova prestació. “Un autònom de temporada és un autònom que només desenvolupa la seva activitat en una determinada temporada de l’any. És a dir, un treballador per compte propi al capdavant d’un negoci lligat a l’estacionalitat. No obstant això, amb els requisits actuals, m’atreveixo a dir que hi haurà bona part d’aquest col·lectiu que quedarà fora d’aquesta prestació, a pesar que pugui necessitar-la“, va comentar Barcons.

Una de les condicions que podrien dificultar l’accés d’aquests treballadors per compte propi a aquest nou cessament d’activitat és, precisament, el que la pròpia norma considera com a ‘autònom de temporada’. Per a ser considerat com a tal, és necessari “haver estat d’alta i cotitzant en el Règim Especial de Treballadors Autònoms o en el Règim Especial de Treballadors de la Mar com a treballador per compte propi durant, almenys, cinc mesos en el període comprès entre març i octubre, de cadascun dels anys 2018 i 2019“, segons recull el Reial decret llei.

No obstant això, un autònom de temporada no té perquè tenir “la seva activitat vinculada a l’estiu. També hi ha treballadors per compte propi en pistes d’esquí, o altres activitats que només poden desenvolupar-se a l’hivern i que, previsiblement, també es veuran afectades per la pandèmia”, va explicar l’advocat laboralista.
 

Menys de 120 dies com a assalariat entre març de 2018 i març de 2020

Un altre dels requisits que l’advocat considera, si cap, “encara més difícil de complir és no haver estat d’alta com a assalariat més de 120 dies entre l’1 de març de 2018 i l’1 de març de 2020. Això pot deixar fora a molts autònoms de temporada que, durant el període de l’any en qüestió desenvolupen la seva activitat i durant altres mesos tenen un treball per compte d’altri. És molt més habitual del que es pensa, i és fàcil que molts quedin fora de la prestació per aquesta condició”, va assegurar l’advocat laboralista.

Tal com va explicar l’expert, la pluriactivitat té especial incidència entre els autònoms de temporada però és que, encara que no fos així, “també seria difícil accedir perquè l’autònom que no hagi estat com a assalariat és un autònom que viu tot l’any del que ingressa durant uns pocs mesos. Això significa que durant uns cinc a sis mesos com a màxim ha de facturar prou com per a sobreviure tot l’any i el límit de facturació que s’estableix com a requisit, dificulta molt l’accés en aquest sentit“, va dir Jaume Barcons.

 

Facturar menys de 23.750 euros el 2020

Per a accedir a la prestació per cessament d’activitat per a autònoms de temporada el sol·licitant no pot percebre més de 23.750 euros al llarg de l’any 2020. Aquesta és, per a l’advocat, possiblement la condició més difícil de complir. “Si un autònom factura menys de 23.750 euros en tot l’any, havent d’assumir moltes vegades les despeses d’empleats i despeses del negoci, és possible que, directament, hagi de tancar el negoci“.

A més d’això, el treballador per compte propi en qüestió tampoc pot haver percebut cap prestació del sistema de Seguretat Social durant els mesos de gener a juny de 2020, tret que la mateixa fos compatible amb l’exercici d’una activitat com a treballador autònom.

Per descomptat, també ha de trobar-se al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social. No obstant això, si no es complís aquest requisit, l’òrgan gestor convidarà al pagament al treballador autònom perquè en el termini improrrogable de trenta dies naturals ingressi les quotes degudes.

 

La norma crea “inseguretat” per a l’autònom

A més de tenir uns requisits “difícils de complir”, per a l’advocat, aquesta nova prestació per a autònoms de temporada “també genera molta inseguretat en el col·lectiu. “Un treballador per compte propi difícilment pot saber el mes de juliol si facturarà més o menys de 23.750 euros. Tret que tanqui el seu negoci, és molt complex fer aquest tipus de previsions”.

Per a Barcons, això, pot suposar un problema a la llarga per a alguns autònoms que, “havent sol·licitat i cobrat la nova prestació, més endavant no compleixin els requisits d’accés i hagin de retornar fins a quatre mesos de prestació junts amb les exoneracions de quotacorresponents. Seria molts diners, de cop i, en un moment possiblement molt complicat per a l’autònom”.

Tal com marca la llei, la prestació podrà començar a reportar-se amb efectes d’1 de juny de 2020 i tindrà una durada màxima de 4 mesos.

No obstant això, a  partirdel 31 de gener de 2021 es procedirà a revisar totes les resolucions provisionals adoptades.  Per a això, les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social, sempre que tinguin el consentiment dels interessats, o l’Institut Social de la Marina recaptessin del Ministeri d’Hisenda les dades tributàries corresponents al segon semestre de l’any 2020 dels treballadors autònoms.

Si les mútues no poguessin tenir accés a les dades tributàries, els autònoms hauran d’aportar a l’entitat:

– Còpia del model 390 de declaració resumeixen anual IVA de l’any 2020.

– Còpia del model 130 corresponent a l’autoliquidació en pagament fraccionat de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) del quart trimestres de l’any 2020.

Els treballadors autònoms que tributin en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) per estimació objectiva (model 131) hauran d’aportar la documentació necessària per a acreditar els ingressos exigits en aquest precepte.
 

Devolució de la prestació

En el cas que es desprengui que l’interessat no té dret a la prestació, s’iniciaran els tràmits de reclamació de les quantitats indegudament percebudes.

Per a això, l’entitat competent per al reconeixement de la prestació dictarà resolució fixant l’import de la quantitat a reintegrar que haurà de fer-se sense interessos o recàrrec en el termini que es determini en la resolució.

Transcorregut el termini, la Tresoreria General de la Seguretat Social procedirà a reclamar el deute pendent, amb els recàrrecs i interessos que procedeixin conforme al procediment administratiu de recaptació establert.

Això sí, l’autònom veu que el seus ingressos superen el límit dels 23.275 euros fixats per a 2020, sempre podrà:

  • Renunciar a ella en qualsevol moment abans del 31 d’agost de 2020, fent efecte la renúncia el mes següent a la seva comunicació.
  • Retornar per iniciativa pròpia la prestació per cessament d’activitat, sense necessitat d’esperar a la reclamació de la mútua col·laboradora amb la Seguretat Social o de l’entitat gestora, quan consideri que els ingressos que pot percebre per l’exercici de l’activitat durant el temps que pot causar dret a ella superaran els llindars establerts amb la corresponent pèrdua del dret a la prestació.

 
Article de Daniel Ghamlouche a Autónomos y Emprendedor amb la col·laboració de Jaume Barcons. Pots veure l’article original en aquest enllaç.