Resolució SLT/254/2022 mesures per a contenir la COVID-19 a Catalunya

Resolució SLT/254/2022 mesures per a contenir la COVID-19 a Catalunya

Resolució SLT/254/2022 de 9 de febrer, per la qual es modifica la Resolució SLT/177/2022 de 2 de febrer, per la qual s’estableixen les mesures per a contenir el brot epidèmic de la COVID-19 a Catalunya.

El DOGC de 10 de febrer de 2022, núm. 8603, ha publicat la Resolució SLT/254/2022 per la qual es modifica la Resolució SLT/177/2022, per la qual s’estableixen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia Covid-19.

Aquestes mesures entren en vigor a partir del dia 10 de febrer de 2022, amb una durada prevista de 7 dies.

 

1.- Mesures de protecció individual i col·lectiva.

La norma exigeix adoptar les mesures necessàries per a evitar els riscos de propagació de la COVID-19, que es concreten en:
.- Higiene freqüent de les mans.
.- Higiene de símptomes respiratoris (evitar tossir directament a l’aire, tapar-se la boca amb la cara interna de l’avantbraç i evitar tocar-se la cara, el nas i els ulls).
.- Distància física interpersonal de seguretat (de 1,5m mínim, que equival a un espai de seguretat de 2,5 m², excepte per a grup de persones convivents).
.- Ús de màscares en els termes establerts en la resolució.
.- Preferència per als espais a l’aire lliure per a la realització d’activitats.
.- Ventilació correcta en els espais tancats i neteja i desinfecció de les superfícies.

 

2.- Desplaçaments Personals.

Es respectaran les mesures de protecció individual i col·lectiva, a més del distanciament, higiene i protecció a través de la màscara.

2.1.- Estratègia de desplaçaments.
Es recomana adoptar una estratègia de desplaçaments basada en el concepte de bombolla que fa referència a un grup de persones que es relacionen entre si generant un espai de confiança i seguretat.
La bombolla de convivència fa referència a les persones que conviuen sota el mateix sostre, incloses els cuidadors i personal de suport, el grup ha de ser el més estable possible.

 

3.- Ús de mascareta.

L’ús de mascareta queda subjecte a les següents condicions:
a) Els majors de 6 anys estan obligats a usar-la en els termes previstos en l’RD 115/2022, de 8 de febrer, pel qual es modifica l’obligatorietat de l’ús de mascaretes durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19.
b) La mascareta ha de cobrir la paret nasal i la barbeta.

 

4.- Mesures que afecten els drets.

4.1.- Reunions i/o trobades familiars de caràcter social.
Es recomana que les administracions limitin l’accés a espais de pública concurrència, en espais tancats, però també a l’aire lliure com a parcs, platges o similars en els quals no es pugui evitar l’aglomeració de persones.
En les reunions que suposin la concentració de persones en espais o vies públiques, no es permet el consum ni de begudes ni d’aliments, entre la 1h i les 6h.
En les reunions i/o trobades no poden participar persones que tinguin símptomes de COVID-19 o que hagin d’estar aïllades o en quarantena per qualsevol motiu.

4.2.- Actes religiosos i cerimònies civils.
Els actes religiosos i les cerimònies civils (noces, funerals i serveis religiosos) ha de garantir una bona ventilació, ja sigui natural o forçada. En cas que es concentrin més de 1.000 persones en espais tancats, s’haurà de garantir la ventilació i les mesures de control d’aglomeracions.
S’haurà de complir amb les mesures que indiqui el PROCICAT.

 

5.- Altres mesures.

5.1.- Horaris de tancament
Els horaris de tancament serà el regulat en la normativa sectorial d’aplicació corresponent.

5.2.- Mesures de Prevenció i higiene en Centres de Treball.
.- Es recomana per a la reincorporació progressiva de manera presencial als llocs de treball i fomentin l’ús del teletreball, sempre que sigui possible.
En cas de treball de manera presencial en els centres de treball, s’han d’adoptar les següents mesures:
.- Mesures organitzatives que garanteixin la distància de seguretat interpersonal mínima. En cas que no sigui possible, s’hauran de proporcionar els equips adequats a nivell del risc.
.- Mesures de neteja i desinfecció adequades.
.- Garantir la ventilació d’espais i edificis d’acord amb els protocols de les autoritats sanitàries. Especialment els espais comuns.
.- S’evitaran aglomeracions.
.- S’intensificarà la neteja de superfícies.
.- S’establiran zones de descans que permetin el distanciament.
.- S’establiran zones d’entrada i sortida.
.- Posar a la disposició dels treballadors aigua i sabó o gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat viricida, autoritzats per a la neteja de mans.
.- Ús obligatori de màscara si l’espai de treball és d’ús públic o obert al públic (No és obligatori l’ús de màscara en espais de treball tancats, en els quals existeixi la distància interpersonal mínima i fent tasques que no comportin mobilitat. S’atendrà les recomanacions en prevenció de riscos laborals).
.- Adoptar mesures per a evitar la coincidència massiva de persones (clients, treballadors, usuaris).

5.3.- Empreses de serveis i comerç minorista.
.- Les empreses han d’intentar oferir els serveis sense que existeixi contacte físic amb els clients, no obstant això, es permet un contacte personal pròxim sempre que es concertin de manera individual i es disposi dels equips de protecció adequats al nivell de risc, extremant les mesures d’higiene.

5.4.- Centres comercials, galeries comercials i recintes comercials
Es recomana prendre mesures per a evitar aglomeracions, incloent els locals que estiguin situats dins, els accessos als centres comercials, recintes comercials, grans magatzems i aparcaments.

5.5.- Ús del Transport Públic.
.- Haurà de mantenir la seva oferta al 100% i en hora punta s’ha de mantenir entre les 06.00h i les 09.00h dels dies laborables.
.- Els usuaris no podran treure’s la màscara.
.- Les estacions en espais tancats hauran de disposar de dispensadors de gel hidroalcohòlic.
.- Utilitzar mitjans de difusió per a informar de les mesures d’autoprotecció.

5.6.- Activitats culturals, d’espectacles públics, recreatives i esportives i assemblees d’entitats.
– Fins a les 00.00 hores del dia 11 de febrer de 2022, les activitats culturals d’arts escèniques i musicals (teatres, circs, cinemes, auditoris o similars), tant si es desenvolupen a l’aire lliure com en espais tancats els assistents hauran de romandre asseguts i garantir la ventilació, natural o forçada. A partir d’aquella data es podran realitzar activitats amb els assistents dempeus i, específicament, activitats de ball, amb màscara.
.- En cas que es concentrin més de 1000 persones en espais tancats, és imprescindible, garantir la ventilació.

5.7. Instal·lacions i equipaments esportius:
.- Garantir una bona ventilació en els espais tancats ja sigui natural o altres sistemes de ventilació.
.- Es recomana que les activitats grupals es realitzin a l’aire lliure.
.- En les activitats interiors és obligatori l’ús de màscara.
.- En les carreres i activitats exteriors s’ha de garantir la sortida escalonada per a mantenir la distància de seguretat. L’ús de la màscara quan no es realitzi l’activitat se subjecta a les previsions establertes en aquesta Resolució.
.- En els vestuaris s’ha de garantir la ventilació mínima exigida per la legislació vigent.
.- En cas que en aquestes instal·lacions existeixin serveis de restauració s’han d’oferir seguint la normativa vigent en matèria COVID19.
No estan afectats per aquestes limitacions els centres de tecnificació i rendiment esportius, tant de titularitat pública com privada, així com les instal·lacions i equipaments esportius que hagin d’acollir entrenaments i competició professional, estatal i internacional.

Les competicions esportives a Catalunya s’han de desenvolupar segons les condicions següents:
-. S’ha de garantir la ventilació mínima establerta per la normativa i el compliment de les mesures de control indicades en la present resolució.

En instal·lacions o equipaments amb un aforament autoritzat superior a 10.000 persones, si són a l’aire lliure, fins a un màxim sectoritzat en grups de 10.000 persones per sector, amb un mínim de 3 sectors i si són espais tancats, màxim 5.000 persones per sector, amb un mínim de 2 sectors.

En tots dos casos:
.- garantir el control de fluxos d’accés i sortida i en els banys.
.- l’accés del públic preferentment abonat i local en seients preassignats.
.-es permet servei de restauració.
.-fora de l’àmbit del servei de restauració es permet el consum de begudes però no d’aliments.
.-l’ús obligatori de la màscara serà el que s’estableix en l’RD 115/2022 de 8 de febrer.
.-preveure mesures de circulació dels assistents per a evitar aglomeracions.

.- Per a la celebració d’assemblees d’entitats esportives, culturals i, en general, d’entitats de base associativa de manera presencial, en cas que es puguin concentrar més de 1.000 persones en espais tancats, es recomana mantenir el compliment de les condicions de ventilació indicats en la resolució.

.- En parcs i fires d’atraccions, incloent les estructures no permanents desmuntables, estan subjectes a les mesures establertes pel PROCICAT. Fins a les 00 hores del dia 11 de febrer de 2022, si en el recinte hi ha establiments que disposen d’alguna llicència o autorització d’activitats recreatives musicals, aquestes no poden obrir al públic. A partir d’aquella data podran obrir amb públic amb subjecció als requisits establerts en la resolució.

.- Els parcs i jardins de titularitat pública i àrees de joc infantils poden estar oberts seguint les pautes d’ús i manteniment aprovats pel PROCICAT per a aquests espais.

5.8.- Activitats relacionades amb el joc
En els casinos, salons de joc i bingos, l’aforament s’ha de garantir la ventilació mínima i, en cas de concentrar-se més de 1.000 persones, es recomana mantenir el compliment de les condicions de ventilació i qualitat d’aire reforçades.
S’ha d’establir mesures organitzatives de control d’aglomeracions i donar compliment a les mesures previstes pel PROCICAT.
Els serveis complementaris de bar i de restauració s’han de desenvolupar d’acord amb la normativa vigent.

5.9.- Activitats d’Hostaleria i Restauració.
.- S’ha de garantir distància entre taules de 1,5 metres, i la ventilació.
-. Cal garantir la ventilació de l’espai mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació.
.- Es recomana un màxim 10 comensals per taula (tant en interior, terrasses i a l’aire lliure), excepte que pertanyin a la bombolla de convivència.
.- En espais interiors és obligatori l’ús de màscara mentre no es consumeix.
.- Fins a les 00 hores del dia 11 de febrer de 2022, no es permet l’activitat de ball inclosos els salons de banquets. A partir d’aquella data podrà dur-se a terme activitat de ball, en cas de salons de banquets i, si escau, com a activitat recreativa musical de caràcter extraordinari en la resta d’establiments de restauració, amb màscara.

5.10.- Activitats Docents, Oci Infantil i Juvenil i activitats d’intervenció socioeducativa.
Es duran a terme seguint les indicacions del PROCICAT, incloent el transport escolar.
.- Activitats docents a discapacitats s’atendrà el PROCICAT.
.- Les etapes del primer i segon cicle d’educació infantil, els ensenyaments obligatoris i postobligatoris (batxillerat, cicles formatius de grau mitjà i superior, i les de règim especial) reglades, així com les activitats formatives o educatives no reglades presencials i d’esport escolar, organitzades dins o fora del centre educatiu, tant públic com privat, s’han d’aplicar les mesures del nou Pla Escolar per al curs 2021/2022.
.- L’esport federat es pot dur a terme d’acord amb la seva normativa sectorial.

5.11.- Activitats Docents Universitàries.
En les universitats, centres adscrits i escoles de negocis situades a Catalunya, les pràctiques i les avaluacions poden ser presencials. En el desenvolupament de les activitats teòriques presencials es pot considerar la presencialitat fins a un 100% de l’aforament i havent d’extremar les mesures de protecció segons PROCICAT.
A les aules i altres espais interiors es recomana el compliment de les condicions de ventilació i qualitat d’aire reforçats indicats en la resolució.

5.12.- Equipaments Cívics.
Es permeten les activitats cíviques i comunitàries grupals presencials si en els espais i locals oberts al públic es garanteix la ventilació mínima establerta en la normativa vigent en matèria d’instal·lacions tèrmiques d’edificis i es compleixen les mesures higièniques i de prevenció corresponents.

5.13.- Congressos, Convencions, Fires Comercials i Festes Majors.
Es permet la seva celebració sempre que es garanteixi la ventilació mínima si es tracta d’espais tancats, tenint especial precaució en cas que aquesta activitat concentri a més de 1.000 persones.
Els mercats no sedentaris i fires mercat és obligatori l’ús de màscara i l’organització haurà d’evitar les aglomeracions.
Festes majors, revetlles i altres festes populars, que puguin suposar un risc d’aglomeració, s’hauran d’adequar al que s’estableix en la present resolució.

5.14.- Activitats populars i tradicionals.
Les activitats de cultura popular i tradicional, organitzades per entitats públiques o privades de base associativa, tant a l’aire lliure com en espai tancat, han d’evitar les aglomeracions i garantir les condicions de ventilació i qualitat de l’aire reforçat.

5.15.- Activitats Recreatives musicals.
Fins a les 00 hores del dia 11 de febrer de 2022, els locals com a discoteques, sales de ball, sales de festes amb espectacle, bars musicals, karaokes, discoteques de joventut, establiments d’activitats musicals de règim especial i establiments públics amb reservats annexos NO poden obrir al públic.

A partir de les 00 hores del dia 11 de febrer de 2022, els locals i establiments abans indicats, podran obrir al públic amb subjecció als requisits següents:

.- S’haurà de garantir la ventilació mínima establerta en normativa vigent.
.- Es permetrà el ball amb màscara.
.- S’hauran d’establir sistemes de control de fluxos en els accessos i zones de mobilitat per a evitar aglomeracions.
.- Els serveis de bar i restauració s’hauran de desenvolupar segons condicions establertes en la resolució.

Les sales de concert, cafè teatre, cafè concerto poden obrir amb les limitacions previstes en la present resolució.

5.16.- Consum de tabac i assimilats.
No es pot fumar en la via pública o en espais a l’aire lliure quan no es pugui respectar una distància de mínim 2 metres.
Limitació que s’aplica a qualsevol altre dispositiu d’inhalació de tabac, pipes d’aigua, pipes o assimilats i també a les activitats multitudinàries que es consideren a partir de 1.000 persones.

5.17.- Actuacions Policials.
Es realitzaran preferentment per mitjans telemàtics, garantint els drets de la persona detinguda o investigada.

 

6.- Durada.

Aquestes mesures tenen una durada prevista de 7 dies.