Recomanacions a empreses i treballadors sobre el COVID-19

Recomanacions a empreses i treballadors sobre el COVID-19

Davant la situació provocada pel COVID-19 (Coronavirus), la declaració de l’Estat d’Alarma d’acord amb el RD 463/2020 de 14 de març, la inseguretat i alerta social produïda a les empreses i treballadors, us fem les següents recomanacions:

1.- Escoltar i atendre a les informacions que donin les diferents administracions públiques.

2.- Organitzar a les plantilles per tal de possibilitar el ”teletreball”, en la mesura que sigui possible.
Si no és possible adoptar el teletreball, establir torns per minimitzar els riscos.

3.-En cas que els treballadors no puguin accedir al seu lloc de treball, o no vulguin anar-hi per por al contagi, es pot arribar als acords següents:

– Absentisme justificat amb els pertinents descomptes.
– Gaudir de Vacances.
– Suspensió del contracte de mutu acord, sense necessitat d’extingir el contracte. Això suposa que no existeix obligació de treballar i tampoc remunerar.

4.- Si les empreses no poden donar ocupació efectiva als seus treballadors, poden:

– Crear una borsa d’hores.
– Donar un permís retribuït a curt termini, però en règim de disponibilitat de prestació de serveis.
– Distribuir irregularment la jornada fins a un màx. del 10% de les hores anuals, permetent que el treballador es quedi a casa, i posteriorment recuperar-les.
Ex: 1.800 hores anuals es permet 180 hores distribuir-les irregularment i per tant, recuperar-les paulatinament, després de la present crisi sanitària.
– Plantejar un Expedient de Regulació d’Ocupació amb suspensió temporal dels contractes de Treball (ERTOs), ja sigui per força major o per causes productives. S’està pendent que es dictin mesures de flexibilització per part del Govern o el Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya.

5.- Negociar amb els representants dels treballadors un objectius comuns, que permetin adoptar mesures per evitar una situació irreversible per les empreses i els treballadors.

6.- En cas de contagi en el centre de treball, s’hauran de seguir els protocols i indicacions que facin el Govern, i en concret el Ministeri de Sanitat i Consum, el Ministeri de Treball i Economia Social.

7.- Estem esperant les mesures concretes per empreses i treballadors, davant les sol·licituds dels operadors socials (patronals i sindicats):

– Aplaçaments en el pagament de les quotes de les cotitzacions a la Seguretat Social. L’aplaçament en el pagament d’impostos ja ha estat prevista en el RD Llei 7/2020, per empreses que no superin els 6.010.121,04€, pendents de noves regulacions.
– Flexibilització dels procediments de Regulació d’Ocupació, que permetin reduir els terminis i la documentació per a la seva tramitació, per tal de poder optar per:
– Reduir la jornada de treball.
– Suspendre el contracte de treball
– Extingir el contracte de treball.
– Ajudes per la petita i mitjana empresa, que encara no s’han aprovat.

Esperem que entre tots superem aquesta situació tan excepcional i entre tots podem tornar a la normalitat, essent necessari que tots assumim les responsabilitats i les indicacions que se’ns vagin donant. Siguem prudents.

Des de la Gestoria Barcons, us intentarem informar puntualment de les diferents opcions, i mentre puguem us seguirem atenent via telefònica o per correu electrònic, doncs per les actuals indicacions dictades pel govern, ens hem vist obligats a suspendre les visites presencials.