El decret sobre l’estat d’alarma, com afecta a les nostres empreses i treballadors

El decret sobre l’estat d’alarma, com afecta a les nostres empreses i treballadors

L’estat d’alarma al nostre país és el primer dels tres escenaris possibles prevists per la nostra Constitució, sempre que es donin “circumstàncies extraordinàries que fessin impossible el manteniment de la normalitat mitjançant els poders ordinaris de les autoritats competents”, com podria ser la pandèmia que actualment existeix en el nostre país.

Els altres dos escenaris, de menys a més, són els estats d’excepció i de lloc. La declaració d’estat d’alarma no afecta a la llibertat d’expressió ni al dret a la informació, així com tampoc als drets fonamentals.

Doncs bé, una de les raons per les quals es pot decretar l’estat d’alarma és quan existeixi alteració greu de la normalitat i detalla l’article 11 de la Llei orgànica “una crisi sanitària”.

Aquesta mesura absolutament excepcional, ha estat finalment adoptada pel nostre Govern i ha vist la llum mitjançant Reial decret 463/2020, el qual limita directament la circulació o permanència de persones o vehicles en hores i llocs determinats condicionant-la al compliment de certs requisits.

Les empreses afectades per aquesta situació excepcional, excepte les relacionades en el Decret, poden des del moment que és declarat l’estat d’alarma i crisi sanitària, formalitzar els expedients de regulació d’ocupació temporal per força major. Seguidament els detallem el seu funcionament, oferint el nostre despatx per a la seva realització.

 

Expedient de Regulació d’Ocupació Temporal – ERTO – per força major:

La força major com a esdeveniment extraordinari imprevisible i inevitable i que afecti les relacions laborals constitueix, segons l’abast de la mateixa i la voluntat empresarial, causa justificativa de l’acomiadament, de la suspensió dels contractes de treball o de la reducció de la jornada. En aquest cas, no obstant això, i a diferència de les causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció, la concurrència de la força major ha de ser apreciada per l’autoritat laboral de manera que es manté, en aquest exclusiu supòsit de la força major, l’exigència d’intervenció administrativa. L’autoritat laboral ha de limitar-se, en aquests casos, a constatar l’existència de força major però la seva intervenció ha de produir-se en tot cas quan aquesta sigui la causa d’alguna de les mesures de regulació d’ocupació. A aquest efecte, la decisió de l’autoritat laboral o factum principis que fa impossible jurídicament la prestació, temporal o definitiva, de serveis laborals pot constituir un supòsit de força major, sempre que resulti imprevisible o inevitable. La força major no exigeix la concurrència d’una altra causa addicional, com que l’empresa es trobi en situació de crisi, de manera que no cal conèixer la situació pròspera o adversa de l’empresa.

A aquest efecte, ha de considerar-se vàlida la declaració de força major continguda en les normes que aproven mesures per a pal·liar els efectes generats per determinades catàstrofes naturals i es prevegi expressament. En el cas de l’estat d’alarma per la pandèmia que ens afecta, entenem que és motiu suficient per a iniciar l’ERTO per causa de força major, sempre que l’empresa no es trobi inclosa en el catàleg d’excepcions a la suspensió d’activitat que es recull en l’art. 10 del Decret 463/2020, és a dir, sempre que es vegi en l’obligació legal de cessar temporalment les seves portes.

Mitjançant aquest procediment l’empresa podrà suspendre o reduir la jornada dels contractes de treball de tots o de part dels treballadors de l’empresa, tenint en compte que la reducció de la seva jornada de treball ha de ser entre un 10 i el 70 per cent de la jornada – diària, setmanal, mensual o anual -, en tots dos casos de manera temporal, permetent l’accés a les prestacions per desocupació. Cal tenir en compte que als ERTO per força major no s’apliquen els llindars que assenyala l’art. 51.1 del ET, és a dir que es pot aplicar a empreses que tinguin només un treballador.

La possibilitat d’extinció de contractes de treball per aquesta causa seria discutible, ja que les mesures del Decret 463/2020, per la seva pròpia naturalesa són temporals (15 dies, prorrogables previ compliment dels requisits legals a aquest efecte) i entenem que seria factible si, una vegada aixecada la suspensió, l’empresa ha quedat en una situació d’impossibilitat de continuar l’activitat per causes econòmiques, perquè no podem oblidar que els ingressos es perdran per sempre però la majoria de les despeses caldrà afrontar-los al seu venciment encara que alguns deutes puguin ajornar-se per acord o legalment. Aquesta situació pot comprometre seriosament la continuïtat de petites empreses i autònoms, per aquest motiu els agents socials estiguin sol·licitant al Govern, mesures específiques de suport davant aquesta situació.

El procediment el podem tramitar des de AGM amb caràcter d’urgència, necessitant per a això que ens facilitin còpia dels poders de la persona que ferma la sol·licitud; relació nominal dels treballadors que afectarem i informació sobre la composició de la representació dels treballadors en l’empresa, els quals solament han de ser comunicats del procediment i sol·licitud, no existint període de consultes previ. La memòria explicativa la realitzaríem directament en AGM.

Una vegada presentada tota la documentació davant l’Autoritat laboral, aquesta té 5 dies per a emetre la resolució (que es limitarà a constatar l’existència de força major), amb el preceptiu informe de la Inspecció de Treball i amb la possibilitat que l’autoritat laboral realitzi o sol·liciti quants altres informes consideri necessaris.

Una vegada que tinguem la resolució administrativa, serà l’empresari el que podrà actuar tal com ha peticionat. La norma opera sobre una situació en la qual la força major ha determinat, des de la seva producció, la impossibilitat de continuar amb la prestació de serveis i per això preveu l’eficàcia RETROACTIVA de la decisió empresarial. Però res impedirà que l’empresari establís com a data d’efectes una altra posterior a la de l’esdeveniment constitutiu de força major, especialment en aquells casos o respecte d’aquells treballadors que han continuat prestant serveis.

L’empresa donarà trasllat de la seva decisió als representants dels treballadors i a l’autoritat laboral per a la situació legal de desocupació dels treballadors afectats, detallant si la desocupació és temporal o parcial. A més com a últim pas, haurem de notificar la resolució als treballadors afectats.

Així de tot això Gestoria Barcons pot tramitar tots i cadascun dels ERTOs que s’hagin de presentar per tot el territori nacional.

Per a tot això, hauran de posar-se en contacte amb els nostres socis del departament Laboral, que els atendran i coordinaran la tramitació del seu ERTO per força major. El Telèfon de contacte és: 972.330.180.