RD Llei 6/2022 Pla Nacional de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la Guerra d’Ucraïna

RD Llei 6/2022 Pla Nacional de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la Guerra d’Ucraïna

Els adjuntem una breu síntesi del Real Decret Llei 6/2022, de 29 de març, per la qual s’estipula una sèrie de mesures davant la situació actual de crisi i increment de preus de subministraments i, en part, a conseqüència de la guerra d’Ucraïna.

És molt important tenir en compte la limitació, fins a 30 de juny, respecte dels acomiadaments per totes aquelles empreses que puguin rebre una ajuda directa derivada de la present normativa, així com la limitació a l’increment del preu del lloguer des de l’entrada en vigor d’aquest Real Decret Llei fins a 30 de juny.

RD Llei 6/2022, de 29 de març, pel qual s’adopten mesures en el marc del Pla Nacional de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la Guerra d’Ucraïna.

 

1.- Ajudes directes a empreses i professionals del transport per carretera i ferrocarril.

a) Transport per carretera.
S’estableix un sistema d’ajudes directes per a les empreses dedicades al transport, les quals s’hauran de sol·licitar directament davant la Seu Electrònica de la AEAT, amb data límit de presentació el 30 d’abril de 2022.
Es podrà sol·licitar per:

Codi

Activitat

A TRANSPORTS:

4932

Transport per Taxi

4939

Tipus de transport terrestre de passatgers n.c.o.p.

4941

Transport de mercaderies per carretera.

8016

Servei de transport sanitari de persones.

L’ajuda es determinarà atenent el número i tipus de vehicle explotat per cada beneficiari, sense que puguin superar-se els 400.000€, i atesa la següent taula:

Vehicle

Import (euros)

Mercaderies pesant. Camió. MDPE.

1.250

Mercaderies lleuger. Furgoneta. MDLE.

500

Autobús. VDE.

950

Taxis. VT.

300

Vehicle lloguer amb conductor. VTC.

300

Ambulància VSE.

500

Serà requisit estar d’alta en el Registre d’Empreses i Activitats del transport a data 29 de març de 2022.

b) Transport per ferrocarril.
Les empreses enquadrades en el CNAE 4920 també podran sol·licitar una ajuda directa, en els mateixos termes que l’anterior, si bé, atès el nombre de locomotores de tracció dièsel explotades per cada beneficiari.

Vehicle

Import (euros)

Locomotora amb tracció dièsel.

15.000

 

2.- Ajudes a empreses armadores de vaixells pesquers.

Les empreses que estiguin enquadrades en el CNAE 031 amb llicència en vigor i d’alta en la Llista 3a del Registre General de la Flota Pesquera i al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries i de Seguretat Social, podran sol·licitar una subvenció, que no podrà superar els 35.000€ per empresa.
El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació publicarà en la seva seu electrònica, en el termini màxim de 10 dies, des de l’entrada en vigor del present RD Llei una relació d’armadors en els quals concorren els requisits requerits.
Les ajudes es concediran en funció dels trams de capacitat mesurats pels GT de cada vaixell, segons la taula següent:

Grup GT

Quantia de l'ajuda directa per vaixell (euros)

Menys de 25.

1.550,52

Entre 25 i menys de 50.

2.455,10

Entre 50 i menys de 100.

4.414,61

Entre 100 i menys de 250.

6.873,87

Entre 250 i menys de 500.

8.387,57

Entre 500 i menys de 750.

13.300,00

Entre 750 i menys de 1000.

18.307,69

Entre 1000 i menys de 1250.

21.291,67

Entre 1250 i menys de 1500.

25.000,00

Entre 1500 i menys de 2500.

27.794,12

Des de 2500.

35.000,00

 

3- Ajudes al sector Agrari.

S’establirà un sistema d’ajudes al sector agrari, als sectors que es determinin mitjançant Reial decret.

 

4.- Mesures Laborals.

4.1.-Limitació / Prohibició d’acomiadar.

  • a) Acomiadaments Objectius

Les empreses que s’hagin beneficiat de les ajudes directes previstes en aquest RD Llei, per l’augment dels costos energètics no podran acomiadar per causes objectives fins al 30 de juny de 2022.

En cas d’incompliment, procedirà el reintegrament de l’ajuda rebuda.

  • b) ERTO

Les empreses que s’acullin a les mesures de suspensió de contractes o reducció de jornada previstes en l’art. 47 ET per causes relacionades amb la invasió d’Ucraïna i que es beneficiïn de suport públic, no podran utilitzar aquestes causes per a posteriorment acomiadar.

4.2.- Mesures en el Transport Marítim i Portuari.
Es podrà prolongar voluntàriament els contractes temporals de tripulants ucraïnesos enrolats en Vaixells mercants de bandera espanyola, pel període necessari i amb una durada màxima de 12 mesos.

El mateix respecte a les autoritzacions de residència temporal i treball per compte d’altri.

Només serà necessària una comunicació per part de l’empresa naviliera.

4.3.- Mesures en el sector de Transport per carretera, agrícola, ramader i pesquer.
Les empreses que tinguin treballadors en alta en el Règim General de la Seguretat Social que desenvolupin la seva activitat en el sector del transport urbà i per carretera (CNAE 4931, 4932, 4939, 4941 i 4942) i les incloses en el Règim Especial de la Mar que estiguin al corrent de les seves obligacions en matèria de Seguretat Social i no tinguessin un altre ajornament en vigor, podran sol·licitar l’ajornament del pagament de les quotes de Seguretat Social i Recaptació Conjunta reportades entre els mesos d’abril a juliol de 2022.

4.4.- Ingrés Mínim Vital.
Es reconeixerà un increment del 15% a l’import mensual reconegut, des de l’entrada en vigor d’aquest RD Llei, i per als mesos d’abril, maig i juny de 2022.
 

5.- Limitació del preu els lloguers.

Els contractes d’arrendament la renda dels quals hagi de ser actualitzada en el període comprès entre l’entrada en vigor del present RD Llei i el 30 de juny, l’inquilí podrà negociar amb l’arrendador un pacte sobre l’actualització anual amb les següents condicions:

Gran forquilla1: No podrà excedir de la variació anual de l’Índex de Garantia de Competitivitat a data d’aquesta actualització.

No gran forquilla: No podrà excedir de la variació anual de l’Índex de Garantia de Competitivitat a data d’aquesta actualització.

 

1 Persona física o jurídica que titular de més de 10 immobles urbans d’ús residencial o una superfície construïda de més de 1.500 m2 d’ús residencial, excloent en tot cas garatges i trasters.