RD Llei 4/2022 s’adopten mesures urgents de suport al sector agrari per causa de la sequera

RD Llei 4/2022 s’adopten mesures urgents de suport al sector agrari per causa de la sequera

RD Llei 4/2022, de 15 de març, pel qual s’adopten mesures urgents de suport al sector agrari per causa de la sequera.

L’RD Llei 32/2021 de 28 de desembre, va regular un nou sistema d’ERTO, denominada mecanisme RED, l’especificitat de la qual és que requeria una prèvia autorització del Consell de Ministres, existint 2 modalitats, la cíclica i la sectorial.

L’RD Llei 4/2022, en la seva disposició Transitòria segona, ha regulat el procediment per a aquesta mena d’ERTO, a l’espera del futur desenvolupament reglamentari de l’art. 47bis ET i modificació del RD 1483/2012 de 29 d’octubre.

 

1.- Procediment aplicable al Mecanisme RED.

1.1.- No aplicació de determinats arts. Del RD 1483/2012.

No s’apliquen els arts. 17, 18, 19 i 22 del RD 1483/2012 pel qual s’aprova el Reglament dels Procediments d’acomiadament col·lectiu i de suspensió de contractes i reducció de jornada, relatius a l’inici del procediment, la documentació, la comunicació a l’autoritat laboral i a l’informe de la inspecció de treball.

Tampoc s’aplica l’art. 16.2 d’aquesta norma, relativa al fet que la reducció de jornada haurà d’estar compresa entre un 10% i un 70% de la jornada de treball.

1.2.- Especialitats.
Reducció de Jornada o Suspensió de contractes.
Respecte de cada treballador, només es podrà optar per la reducció o la suspensió de jornada, no sent possible una combinació d’ambdues, com venia succeint fins ara amb els ERTO Covid.

No obstant això, es permet l’afectació, desafectació i variació en el % de reducció de jornada, sempre que es produeixi una alteració de les causes que van justificar les mesures.

Comunicació fefaent.
La direcció de l’empresa haurà de realitzar una comunicació, als treballadors o als seus representants, de la seva voluntat d’iniciar la tramitació d’un mecanisme RED, perquè es pugui nomenar una comissió representativa d’acord amb l’art. 41.4 ET.

Comissió representativa.
Una vegada constituïda la comissió representativa, o transcorregut el termini per a això, s’iniciarà el període de consultes, que s’acompanyarà de la següent documentació:

 • Documentació acreditativa que la situació temporal, cíclica o sectorial descrita en l’activació del Mecanisme RED concorre en l’empresa.
 • Període d’aplicació de les mesures de reducció o suspensió dels contractes de treball.
 • Treballadors inclosos en el procediments i que resultaran afectades per les mesures de regulació d’ocupació.
 • Tipus de mesura a aplicar a cada treballador i el % màxim de reducció de jornada o nombre màxim de dies de suspensió de contracte a aplicar.
 • Si es tracta d’un mecanisme RED sectorial, s’acompanyarà d’un pla de Requalificació Professional de les persones afectades.

Autoritat Laboral.
La sol·licitud d’activació del mecanisme RED es presentarà per l’empresa davant l’autoritat laboral de manera simultània a l’obertura del període de consultes i haurà d’incorporar:

 • Còpia de la comunicació als treballadors.
 • Còpia de la documentació abans indicada.
 • Identificació de les persones que integressin la comissió negociadora i la comissió representativa de les persones treballadores o la indicació de la falta de constitució de la mateixa en els terminis legals.

Admissió a tràmit.
Requerirà el compliment dels requisits que estableixi l’acord del Consell de Ministres per a l’activació del Mecanisme RED.

Falta Competència.
En cas que l’autoritat laboral que rebi la sol·licitud manqués de competència, es donarà trasllat a la qual resulti competent, i s’informarà d’això a la comissió negociadora.

Comunicació Final a l’Autoritat Laboral.
Una vegada finalitzi el període de negociació, amb o sense acord, haurà d’incorporar els continguts següents:

 • Persones, grups professionals, llocs i nivells salarials afectats, determinant en cada cas si la mesura és de reducció de jornada (diària, setmanal, mensual o anual) o de suspensió de contracte.
 • Data d’efectes del mecanisme RED, que podrà ser anterior a la de la comunicació final a l’autoritat laboral, però mai prèvia a la data d’activació d’aquell.
 • Període d’aplicació de les mesures de reducció o suspensió de jornada, dins dels límits de l’acord.
 • % màxim de reducció de jornada i dies màxims de suspensió de contractes a aplicar en cada cas.
 • En cas del mecanisme RED sectorial el pla de requalificació definitiu, que podrà incorporar les accions formatives previstes pel ET (Disp. 25 ET).

Modificació Procediment Mecanisme RED.
El Govern en qualsevol moment, mitjançant desenvolupament reglamentari de l’art. 47 Bis ET, podrà modificar aquest procediment.