RD Llei 28/2020: Treball a Distància

RD Llei 28/2020: Treball a Distància

El BOE de 23 de setembre de 2020 publica el RD Llei 28/2020, pel qual es regula el treball a distància. Es tracta d’una mesura de suport a l’economia per a evitar contreure encara més el mercat de treball.

La important caiguda de l’ocupació i del PIB a conseqüència de la pandèmia han fet necessari desenvolupar l’art. 13 ET relatiu al treball a distància, amb la finalitat de contenir l’expansió de la Covid-19 i permetre a empreses i treballadors, en la mesura que la seva activitat ho permetin, continuar treballant des dels seus domicilis.

 

1.- Àmbit d’Aplicació i Definicions.

La norma s’aplicarà als treballadors per compte d’altri, que desenvolupin regularment el treball a distància.

S’entén que el treball a distància és regular quan:

 • Tingui una durada de 3 mesos.
 • Afecti el 30% de la jornada en funció de la durada del contracte.

 

2.- Definicions.

 • Treball a distància: El que es presta fora del centre de treball de manera regular (domicili o lloc triat)
 • Teletreball: És el que es realitza fonamentalment amb mitjans i sistemes informàtics, telemàtics i de telecomunicació.
 • Treball presencial: És el que es realitza en el centre de treball o lloc fixat per l’empresa.

 

3.- Limitacions en el Treball a Distància.

En els contractes subscrits amb menors i els contractes en pràctiques i per a la formació i l’aprenentatge només cap un acord que garanteixi el 50% prestació serveis presencial, sense perjudici del desenvolupament telemàtic de la formació teòrica.

 

4.- Igualtat de tracte i d’oportunitats i no discriminació.

Les persones que facin el treball a distància mantindran els mateixos drets i no podran sofrir perjudici en les seves condicions laborals (retribució, estabilitat, promoció professional, etc.), ni tampoc pel que fa al seu temps de treball.

S’evitarà que es donin situacions de discriminació i assetjament, sense que a més puguin existir diferències no justificades de salari per optar per aquest sistema de treball.

Es podran acollir al que es disposa en l’art. 34.8 ET respecte a l’adaptació de jornada per a la conciliació de la vida personal i familiar.

 

5.- L’Acord de Treball a distància.

El treball a distància serà voluntari i requerirà un acord entre les parts, sense que pugui ser imposat en aplicació de l’art. 41 ET.

La negativa del treballador a fer treball a distància, l’exercici de la reversibilitat al treball presencial o el canvi de treball presencial al treball a distància, no seran causa d’extinció de la relació laboral ni de la modificació de les condicions de treball.

5.1.- Reversibilitat del treball a distància.

L’acord sobre el treball a distància, des de la modalitat del treball presencial, serà reversible tant per al treballador com per a l’empresa, en els termes establerts en aquest acord o en el conveni col·lectiu.

5.2.- L’acord del treball a distància.

.- Formalitzar-se per escrit abans de l’inici del treball a distància mitjançant acord entre les parts i podrà estar incorporat al contracte inicial o realitzar-se en un moment posterior.

.- S’haurà de lliurar còpia a la representació dels treballadors, en un termini màxim de 10 dies, a exclusió d’aquelles dades que puguin afectar els drets fonamentals a l’honor, la intimitat i la pròpia imatge. A més s’enviarà a l’Oficina d’Ocupació.

5.3.- Contingut de l’acord.

 • S’haurà de fer un inventari dels equips i eines necessaris per a treballar a distància, així com dels consumibles i mobles. Es farà referència a la vida útil o període màxim de renovació.
 • Enumeració de les despeses de la persona treballadora i forma de quantificació de la compensació que haurà d’abonar l’empresa.
 • Horari de treball i regles de disponibilitat.
 • % i distribució entre treball presencial i treball a distància.
 • Centre de treball en el qual queda adscrita la persona treballadora a distància.
 • Lloc de treball triat pel treballador per al desenvolupament del treball a distància.
 • Termini de preavís per a l’exercici del dret de reversibilitat en el seu cas.
 • Mitjans de control empresarial de l’activitat.
 • Instruccions sobre les mesures de seguretat de la informació, prèvia comunicació als representants legals.
 • Durada de l’acord del treball a distància.
 • Establiment dels mecanismes de compensació de les despeses directes i indirectes que assumeixi el treballador.
 • Horari de treball i regles de disponibilitat.
 • Distribució entre treball de presència i treball a distància.
 • Centre de treball al qual el treballador es troba adscrit.
 • Lloc de treball habitual.
 • Mitjans de control empresarial de l’activitat.
 • Termini de durada de l’acord.

5.4.- Modificacions a l’acord.

La modificació de les condicions establertes en l’acord de treball a distància serà objecte de pacte entre empresa i treballador, amb informació als representants dels treballadors.

 

6.- Drets de la persona treballadora.

La persona treballadora tindrà els següents Drets:

 • Dret a la formació.
 • Dret a la promoció professional.
 • Dret a la dotació suficient de mitjans, equips i eines.
 • Dret a l’abonament i compensació de despeses.
 • Dret a un horari flexible.
 • Dret al registre horari adequat.
 • Dret a la prevenció de riscos laborals.
 • Dret a la intimitat i a la protecció de dades.
 • Dret a la desconnexió digital.
 • Drets de naturalesa col·lectiva de l’àmbit laboral.

 

7.- Facultats d’Organització, direcció i control empresarial al treball a distància.

7.1.- Protecció de dades i Seguretat de la informació

S’exigeix el compliment de la normativa sobre protecció de dades i complir amb les instruccions sobre seguretat de la informació i tot això, prèvia informació a la representació legal dels treballadors.

7.2.- Ús i conservació dels equips informàtics.

S’haurà de complir amb les condicions i instruccions d’ús i conservació establertes per l’empresa respecte als equips i útils informàtics i en els termes que en el seu cas s’estableixin en la negociació col·lectiva.

7.3.- Facultats de control empresarial.

L’empresa podrà adoptar les mesures que estimi més oportunes de vigilància i control per a verificar el compliment de les obligacions i deures laborals, inclosos els mitjans telemàtics, respectant la dignitat dels treballadors i la seva capacitat real en cas de discapacitats.

 

8.- Treball a distància com a mesura de contenció sanitària derivada de la Covid-19.

Respecte a les mesures de treball a distància derivades de la Covid-19, en aplicació de l’art. 5 del RD Llei 8/2020, els continuaran sent aplicable la normativa laboral ordinària.

Les empreses dotessin als treballadors dels mitjans, equips, eines i consumibles que exigeix el desenvolupament del treball a distància, així com el manteniment que resulti necessari.

S’estableix que la negociació col·lectiva establirà la manera de compensar les despeses dels treballadors, en cas que existissin i no haguessin estat compensats.