És obligatori l’expedient previ de l’art. 7 del Conveni 158 OIT en els acomiadaments disciplinaris?

És obligatori l’expedient previ de l’art. 7 del Conveni 158 OIT en els acomiadaments disciplinaris?

STSJ de Catalunya de 04 de juliol de 2023, Rec. 1749/2023, ECLI:ES:TSJCAT:2023:7688 És obligatori l’expedient previ de l’art. 7 del Conveni 158 OIT en els acomiadaments disciplinaris?

Qüestió Plantejada

Es planteja si és necessària l’existència d’un expedient previ a l’acomiadament, perquè el treballador pugui conèixer els càrrecs formulats contra ell per part de l’empresa, en atenció a l’art. 7 del Conveni 158 de la OIT.
 

Criteri del TSJ

L’art. 1 del Conveni 158, estableix que el seu contingut ha d’aplicar-se per mitjà de la legislació nacional, d’aquí ve que l’art. 7 no sigui d’aplicació directa, excepte que existeixi un posterior desenvolupament normatiu intern, que a Espanya el trobem en l’art. 55.1) i 55.2) ET i en la jurisprudència d’aplicació en la qual ens diu que l’expedient contradictori s’aplica als representants legals o sindicals o afiliats a un sindicat amb independència de la naturalesa dels incompliments que se li imputen.
 

Conclusió

El ET no exigeix donar audiència prèvia a un treballador que no ostenta la condició de representant legal dels treballadors, ni sindical, ni que estigui afiliat a un sindicat, o que el conveni col·lectiu així ho consideri, per això, l’empresa ha complert amb les exigències de la legislació interna i internacional mitjançant el lliurament de la carta d’acomiadament, sense que s’hagi generat cap indefensió.

(En el mateix sentit, la STSJ de Castella i Lleó – Burgos, núm. 677/2023, Rec. Núm. 576/2023 de 28 de setembre de 2023. (FJ 3r)