10 noves dades per a donar-se d’alta com a autònom

10 noves dades per a donar-se d’alta com a autònom

El nou decret de Seguretat Social pretén exigir 10 noves dades per a donar-se d’alta com a autònom.
La Seguretat Social pretén exigir nova informació a les persones que vulguin ser autònoms. Et comptem les noves dades que se sol·licitaran.

El tràmit per a donar-se d’alta com a autònom a Espanya podria canviar si el Govern tira endavant la nova norma que ha posat en audiència pública. La Seguretat Social vol aprovar a la fi de juny un Reial decret llei que modificaria, entre altres aspectes, el mecanisme per a tramitar les altes i baixes de tots els treballadors, inclosos els per compte propi. En concret, la normativa exigirà més dades i informació sobre la situació econòmica de la persona.

El Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions ha tret a audiència pública la posada en marxa d’un nou Reial decret llei titulat Projecte de Reial decret pel qual es modifiquen el Reglament General sobre inscripció d’empreses i afiliació, altes, baixes i variacions de dades de treballadors en la Seguretat Sòcial. El document, al qual ha tingut accés aquest diari digital, recull la modificació d’alguns aspectes clau en la regulació del treball per compte propi a Espanya, com el procés per a donar-se d’alta.

Per a això, la Seguretat Social realitza una nova redacció de l’article 30 del Reial decret 84/1996, de 26 de gener, pel qual s’aprova el Reglament General sobre inscripció d’empreses i afiliació, altes, baixes i variacions de dades de treballadors en la Seguretat Social. L’advocat laboralista de la Gestoria *Barcons, Jaume *Barcons, va explicar que el que es fa bàsicament és “sistematitzar l’aportació d’una informació que, d’una forma o una altra, l’Administració ja té”. Altres advocats consultats tampoc entenen per què es sol·licita informació que l’Administració ja té del nou autònom.

És a dir, es vol exigir des del principi de l’alta el lliurament d’una sèrie de documents que posteriorment haurien acabat sent de coneixement de la Tresoreria General de la Seguretat Social. Alguna cosa, que segons els experts, podria resultar redundant. “És una manera d’obtenir més informació i, per tant, tenir un major control”.

Les deu noves dades que es demanaran per a ser autònom

Amb aquesta nova redacció de l’article 30, el Govern vol exigir als nous autònoms el lliurament de una sèrie informació, quan estiguin tramitant l’alta, que li pot ser útil en el futur per a la comprovació i l’encreuament de dades. Aquesta té a veure, principalment, amb la seva activitat, els seus ingressos econòmics o els familiars amb els quals conviu, entre altres aspectes.

En concret, i segons consta en el document publicat en la web del Ministeri, per a realitzar l’alta d’autònoms en un futur, s’hauran de completar els següents deu nous apartats d’informació.

  1. Raó social i número d’identificació fiscal de les societats o comunitats de béns de les quals formin part els treballadors per compte propi inclosos en aquest règim especial a l’empara del que s’estableix en l’article 14.1.b) i en les lletres b), c), d), e) i l) de l’article 305.2 del text refós de la Llei General de la Seguretat Social. Se sol·licitaran les principals dades fiscals de l’entitat societària a la qual pugui pertànyer un treballador per compte propi.
  2. Acompliment del càrrec de conseller o administrador o prestació d’altres serveis per a la societat, a què es refereix l’article 305.2.b) del text refós de la Llei General de la Seguretat Social. Segons l’expert en matèria laboral consultat, Jaume Barcons, “és una informació que abans no es requeria des de l’Administració, però que sí que demanàvem els gestors. Aquesta és crucial per a determinar l’enquadrament d’una persona que tenia una societat i per a això, havíem de sol·licitar-li les escriptures de l’empresa” va dir.
  3. Percentatge de participació en el capital social, a què es refereixen les lletres b) i e) de l’article 305.2 del text refós de la Llei General de la Seguretat Social. Es tracta d’un punt que està molt unit a l’anterior, perquè en funció del nombre de participacions d’una empresa hauràs d’estar donat d’alta en el RETA o en el Règim General amb exclusions. “Hi ha diversos supòsits, però es pressuposa que una persona té el control efectiu d’una societat, i per tant l’obligatorietat d’estar per compte propi, quan té el 50% de participacions va dir Barcons. Que va afegir que amb aquests dos apartats, se simplifica la categorització d’una persona com a conseller o administrador d’una entitat societària.
  4.  Nom i cognoms i número del document nacional d’identitat o equivalent dels familiars amb els quals convisqui el treballador autònom, a què es refereixen les lletres b).1a i e) de l’article 305.2 del text refós de la Llei General de la Seguretat Social. Es demana aquesta informació com a mecanisme de control de els autònoms col·laboradors, que són els familiars que treballen amb l’autònom i a més conviuen amb ell. “O, en el cas d’una societat i ésser un soci continu, aquest punt determina si es té un control indirecte o directe del capital social. I, per tant, et marca l’acte d’enquadrament de règims” va puntualitzar l’advocat i amo de la Gestoria Barcons.
  5. Número d’identificació fiscal del client del qual depenguin econòmicament els treballadors autònoms inclosos en aquest règim especial a l’empara del que s’estableix en l’article 305.2.f) del text refós de la Llei General de la Seguretat Social. És on apartat dedicat únicament a els autònoms TRADE: “L’Administració vol realitzar un major control i comprovar el negoci al qual aquest autònom li factura un 75% dels seus honoraris” va dir Jaume Barcons.
  6. Col·legi professional en el qual hagin de figurar incorporats els treballadors autònoms inclosos en aquest règim especial a l’empara del que s’estableix en l’article 305.2.g) del text refós de la Llei General de la Seguretat Social. Hi ha una sèrie d’activitats que requereixen estar col·legiats, aquest és el cas d’arquitectes, advocats o metges, entre altres. En el cas que exerceixin l’activitat per compte propi hauran d’informar la Seguretat Social sobre el Col·legi al qual pertanyen.
  7. Número d’identificació fiscal de l’empresa o empreses per a les quals es prestin les activitats complementàries privades a què es refereix l’article 305.2.j) del text refós de la Llei General de la Seguretat Social. “Hi ha una incompatibilitat entre ser funcionari i tenir una activitat privada. De fet, per a estar enquadrat com a funcionari i com a autònom has de sol·licitar una autorització especial […] La Seguretat Social el que vol saber amb aquesta informació és si la persona té rendiments per a estar enquadrat dins del RETA” va explicar Barcons..
  8. Nom i cognoms i número del document nacional d’identitat o equivalent del treballador autònom en l’activitat econòmica del qual o professional treballin els familiars a què es refereix l’article 305.2.k) del text refós de la Llei General de la Seguretat Social. L’aportació de més informació sobre els autònoms col·laboradors.
  9. Declaració dels rendiments econòmics que el treballador autònom prevegi obtenir per la seva activitat econòmica o professional, excepte en el cas dels membres d’instituts de vida consagrada de l’Església Catòlica. Els treballadors autònoms hauran de lliurar una previsió dels rendiments econòmics que prevegin que vagin a tenir. “És alguna cosa semblança al que exigeixen quan capitalitzes l’atur, que has d’aportar una petita previsió d’ingressos” va assenyalar l’advocat. Es tracta d’una nova obligació que està molt relacionada amb la reforma del sistema de cotització que porta preparant el Govern des de fa mesos.
  10. Qualsevol altra dada que suposi una peculiaritat en matèria de cotització i acció protectora respecte al treballador per compte propi. “És informar l’Administració sobre la cobertura d’una contingència especial o no” va dir Barcons.

L’advocat va incidir que els emprenedors no hauran de completar tots els nous apartats d’informació, només aquells que els afectin. “Els autònoms persona física no hauran d’emplenar la informació que se’ls exigeix als autònoms societaris” va afirmar l’advocat.

La resta d’informació que es exigirà per a ser autònom

A part d’aquests deu punts, la Seguretat Social obligarà a qui vulgui ser autònoms la mateixa informació que se li exigeix als treballadors per compte d’altri. Així, ho estipula el document al qual ha tingut accés aquest diari: “en la sol·licitud d’alta dels treballadors per compte propi, a més de les dades indicades en el paràgraf primer de la lletra a) relatius als treballadors per compte d’altri, figuraran els referits a l’activitat econòmica o ocupació”.

De tal forma, que es troba dins d’aquest apartat: el nom i cognoms, número de la Seguretat Social; el document nacional d’identitat o equivalent, domicili, data d’iniciació de l’activitat, grup de cotització, condicions especials d’aquesta i, a l’efecte de la corresponent a accidents de treball i malalties professionals, l’activitat econòmica o ocupació exercida, conformement a la tarifa de primes vigent. També, en la sol·licitud d’alta dels treballadors assalariats, figurarà el codi o els codis de conveni col·lectiu

Finalment, i com a novetat dins d’aquesta part, s’exigeix que en la sol·licitud “hauran de figurar el nivell de formació acadèmica, l’ocupació laboral, única o principal, i el centre de treball al qual figura adscrit el treballador per compte d’altri que la seva alta se sol·licita. El nivell de formació acadèmica i l’ocupació laboral s’inclouran amb arranjament, respectivament, a les classificacions nacionals d’educació i d’ocupacions vigents a cada moment”. Es tracta d’una nova fitxa d’informació, que segons Barcons se sol·licita “perquè actualment i amb la nova regulació laboral s’ha de fer una valoració del lloc de treball. Són unes dades que estan molt units als nous Plans d’Igualtat i a el Registre Retributiu, que des de fa una mica més d’un any es venen sol·licitant als negocis”.

Una mica més d’un any per a lliurar tota aquesta informació

Finalment, el document inclou una Disposició transitòria única que obligarà a tots els autònoms que estiguin donats d’alta en el RETA, en el moment en el qual s’aprovi la normativa, a lliurar tota aquesta informació (els deu nous punts) a l’Administració. Per a això, la normativa contempla un termini d’una mica més d’un any, finalitzant el 31 d’octubre de 2023. Els gestors i experts critiquen aquesta mesura, van al·legar que és redundant sol·licitar una informació que l’Administració ja disposa.

Article d’Ivana Haro en Autónomos y Emprendedor.es amb la col·laboració de Jaume J. Barcons.