STS de 24 de març de 2022 Viduïtat i Parelles de fet

STS de 24 de març de 2022 Viduïtat i Parelles de fet

STS de 24 de març de 2022, Rec. 3981/2020, ECLI:ES:TS:2022:1290. Viduïtat i Parelles de fet. Com s’acredita la seva existència a l’efecte d’obtenir la pensió de Viduïtat?

Qüestió plantejada

Es planteja la qüestió de com ha d’acreditar-se l’existència d’una parella de fet a l’efecte de poder percebre la pensió de viduïtat.
Es tracta d’una convivència “habiti uxorio”, que ha conviscut ininterrompudament des dels anys 60, i té 4 fills en comú, si bé, no es va inscriure en cap registre.

Criteri del TS

La prova per a acreditar l’existència d’una parella de fet, i poder accedir a la pensió de viduïtat, és mitjançant la inscripció en un registre especifico, autonòmic o municipal del lloc de residència o mitjançant un document públic.
Aquests documents han de ser anteriors, en almenys 2 anys a la defunció del causant.
Amb això s’unifica doctrina, i corregeixi el criteri establert en la STS de 7 d’abril de 2021, Rec. 2479/20191, en la qual considerava que la prova de l’existència d’una parella de fet es realitza per qualsevol mitjà vàlid en dret.
Aquesta doctrina s’aplica en la Jurisdicció Social i la Contenciós Administrativa, en tractar-se de regulacions i situacions idèntiques.

Conclusió

Les parelles de fet només poden acreditar la seva existència mitjançant inscripció en un registre especifico, autonòmic o municipal del lloc de residència o mitjançant un document públic, en els terminis legalment establerts. En cas contrari, no podran accedir a la pensió de viduïtat.

1 ECLI:ES:TS:2021:1283