STS de 8 de juny de 2021, Rec. 3004/2018, ECLI:ES:TS:2021:2410

STS de 8 de juny de 2021, Rec. 3004/2018, ECLI:ES:TS:2021:2410

Qüestió plantejada.

Es planteja si existeix successió d’empresa quan el servei de neteja d’habitacions anteriorment subcontractat passa a ser realitzat directament per l’hotel sense assumir a les treballadores de l’empresa de neteja.1

Criteri del TS

En les empreses de neteja la mà d’obra és un element essencial de l’activitat i el valor més important, sent escassa i poc important la infraestructura patrimonial pel que només hi haurà successió d’empresa si l’entitat que passa a realitzar l’activitat assumeix una part dels treballadors de l’empresa que anteriorment realitzava el servei.2
La STS de 21 de gener de 20203 ens diu que la possibilitat que les empreses externalitzin una part del seu procés productiu forma part del contingut essencial de la llibertat d’empresa. Així en els termes de la STS de 12 de febrer de 20214 el servei de neteja de les habitacions és una activitat que es pot lícitament subcontractar, sempre que no s’incorri en una il·lícita cessió de treballadors (art. 43 ET).
Les activitats de neteja descansen fonamentalment a la mà d’obra, per la qual cosa el conjunt de treballadors que realitzen aquesta activitat pot constituir una entitat econòmica, però perquè operi la successió, no sols ha de continuar-se amb l’activitat, sinó que el nou empresari ha de fer-se càrrec d’una part essencial de la plantilla, ja que en cas contrari aquesta entitat econòmica no manté la seva identitat.5

Conclusió.

La STS de 22 de gener de 20196, ens diu que quan l’activitat descansa fonamentalment a la mà d’obra, només estarem davant una successió de plantilles, quan el nou empresari no es limiti a continuar amb l’activitat de què es tracta aportant el seu propi personal, sinó que es fa càrrec d’una part substancial de la plantilla anterior i en aquest cas opera l’art., 44 ET.
En canvi la STS de 19 de setembre de 20177 diu que si els elements productius o l’equipament són rellevants, la transmissió d’aquest equipament al nou empresari produeix una successió d’empresa a efectes laborals i el nou titular se subroga en els contractes de treball anteriors.

 

1 Art. 44 ET, Directiva 2001/23/CE de 12 de març del Consell sobre aproximació de legislacions dels Estats membres relatives al manteniment dels drets dels treballadors en cas de traspassos d’empreses, de centres d’activitat o de parts d’empreses.
2 STJUE de 26 de novembre de 2015, (C-509/14, Adif Vs. Aira Pascual) i STJUE 20 de gener de 2011, (C-463/09-Clece).
3 Rec. 159/2018.
4 Rcud. 2839/2019
5 STS de 22 de setembre de 2016, Rcud. 1438/2014.
6 Rcud. 3975/2016
7 Rcud 3533/2015