Resolució SLT/275/2021 es prorroguen i modifiquen les mesures per a contenir la COVID-19 a Catalunya

Resolució SLT/275/2021 es prorroguen i modifiquen les mesures per a contenir la COVID-19 a Catalunya

Resolució SLT/275/2021 de 5 de febrer per la qual es prorroguen i modifiquen les mesures per a contenir el brot epidèmic de la COVID-19 a Catalunya.

El DOGC de 6 de febrer de 2021 Núm. 8335, ha publicat la Resolució SLT/275/2021, per la qual es prorroguen i modifiquen algunes mesures relatives a la restricció de la mobilitat i l’activitat empresarial, davant un lleu descens de contagis de la COVID19.
Aquestes mesures entren en vigor el 8 de febrer amb una durada prevista fins al 22 de Febrer de 2021.

 

1.- Limitació de l’entrada i sortida de persones.

Es restringeix l’entrada i sortida del territori de Catalunya, excepte en els següents desplaçaments:

a) Assistència a centres, serveis i establiments sanitaris i socials.
b) Compliment d’obligacions laborals, professionals, empresarials, institucionals o legals.
c) Assistència a centres universitaris, docents i educatius, incloses les escoles d’educació infantil.
d) Retorn al lloc de residència habitual o familiar.
e) Assistència i cura a persones majors, menors, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables.
f) Desplaçament a entitats financeres i d’assegurances o estacions de proveïment en territoris limítrofs.
g) Actuacions requerides o urgents davant els òrgans públics, judicials o notarials.
h) Renovacions de permisos i documentació oficial, així com altres tràmits administratius inajornables.
i) Realització d’exàmens o proves oficials inajornables.
j) Exercici del dret de manifestació i participació política.
k) Desplaçament entre la comarca de l’Alt Urgell i el Principat d’Andorra, per part de persones residents en aquests dos territoris.
l) A causa de força major o situació de necessitat.
m) Qualsevol altra activitat d’anàloga naturalesa, degudament acreditada.

1.1.- Limitació de la mobilitat a Catalunya.
Es limita l’entrada i sortida de les persones de cada comarca (excepte que es donin els motius anteriors).

1.2.- Activitats esportives individuals.
Es permeten l’activitat esportiva a l’aire lliure entre municipis limítrofs i per al desenvolupament de competicions esportives autoritzades.

1.3.- Activitats docents.
Es permeten els desplaçaments per a la realització d’activitats docents i intervenció socioeducativa, sempre que no impliquin pernoctació.

1.4.- Circulació en trànsit.
No està subjecta a cap restricció. Es permet el transport de mercaderies.

 

2.- Desplaçaments Personals.

Es recomana limitar al màxim els desplaçaments fora del domicili, així com la circulació per les vies d’ús públic.
Es respectessin les mesures de protecció individual i col·lectiva, a més del distanciament, higiene i protecció a través de la màscara.

2.1.- Estratègia de desplaçaments.
Es recomana adoptar una estratègia de desplaçaments basada en:

a) Bombolla de convivència.
Són les persones que conviuen sota el mateix sostre, incloses els cuidadors i personal de suport.

b) Bombolla ampliada.
Són les persones de confiança amb les quals es relaciona la bombolla de convivència, ja sigui per relacions familiars, laborals, escolars o recreatives.
El grup haurà de ser d’allò més estable possible.

2.2.- Mesures de restricció de la mobilitat nocturna.
Es prohibeixen tots els desplaçaments, per les vies públiques, entre les 22:00h i les 06:00h.

2.2.1.- Excepcions:
Desplaçaments de caràcter essencial degudament justificats:
a) Assistència sanitària urgent.
b) Acudir a la farmàcia per raons d’urgència (pròxima al domicili)
c) Assistència veterinària urgent.
d) Desplaçament per a anar o tornar del centre de treball o desplaçaments en missió (sempre que no es pugui teletreballar)
e) Desplaçaments de professionals o voluntaris per a realitzar serveis essencials, sanitaris i socials, que estiguin degudament acreditats.
f) Retorn al domicili des de ceptres educatius, activitats culturals permeses i recollida en els serveis de restauració.
g) Cuidat de persones majors, menors d’edat, dependents, amb discapacitat o especialment vulnerables per motius inajornables.
h) Desplaçaments de persones amb trastorns de conducta, discapacitat o malaltia, que requereixin activitat exterior per al seu benestar emocional o de salut (necessitat de certificat sanitari)
i) Desplaçaments per a la recollida i cura de menors en progenitors separats o divorciats que resideixin en llocs diferents.
j) Actuacions judicials urgents.
k) Cuidat de mascotes i animals de companyia, entre les 04:00h i les 06:00h.
l) Causes de força major o de necessitat justificada.
m) Retorn al lloc de residència habitual, després d’haver realitzat les activitats anteriors.

Es permet la circulació de vehicles per a desplaçaments permesos i el transport de mercaderies, així com la circulació que tingui el seu origen i destinació fora de Catalunya.

 

3.- Horaris de Tancament.

.- General: L’horari d’obertura serà entre les 06:00h i les 21:00h.
.- Activitats culturals: Entre les 06:00h i les 22:00h.
.- Restauració: El lliurament a domicili de menjar, entre les 06:00h i les 23:00h. Si és en àrees de servei en vies de comunicació no queda subjecta a franja horària.

S’exceptuen les activitats de caràcter essencial (no a la venda de begudes alcohòliques entre les 21.00h i les 06.00h).

 

4.- Mesures de Prevenció i higiene en Centres de Treball.

.- Es limitarà al màxim la mobilitat laboral.
.- S’implementarà el treball a distància o teletreball, excepte que sigui impossible, o no es disposi dels mitjans per a això.
.- S’hauran d’establir horaris d’entrada i sortida escalonats, flexibilitat horària o similars.

4.1.- Mesures de prevenció i protecció.
.- Mesures organitzatives que garanteixin la distància de seguretat interpersonal mínima. En cas que no sigui possible, s’hauran de proporcionar els equips adequats a nivell del risc.
.- Mesures de neteja i desinfecció adequades.
.- Garantir la ventilació d’espais i edificis d’acord amb els protocols de les autoritats sanitàries. Especialment els espais comuns.
.- S’evitaran aglomeracions.
.- S’intensificarà la neteja de superfícies.
.- S’establiran zones de descans que permetin el distanciament.
.- S’establiran zones d’entrada i sortida.
.- Posar a la disposició dels treballadors aigua i sabó o gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat viricida, autoritzats per a la neteja de mans.
.- Ús obligatori de màscara si l’espai de treball és d’ús públic o obert al públic (No és obligatori l’ús de màscara en espais de treball tancats, en els quals existeixi la distància interpersonal mínima i fent tasques que no comportin mobilitat. S’atendrà les recomanacions en prevenció de riscos laborals).
.- Adoptar mesures per a evitar la coincidència massiva de persones (clients, treballadors, usuaris).

 

5.- Reunions i/o trobades familiars de caràcter social.

.- Es prohibeixen les trobades i reunions de més de 6 persones, tant en l’àmbit privat com públic, excepte que es tracti de convivents i no se superin les dues bombolles de convivència.
.- Les reunions i trobades socials de caràcter social, en espais tancats, inclosos els domicilis, es recomana que es limitin al màxim i es restringeixin a visites a persones dependents o amb vulnerabilitat i pertanyin a la mateixa bombolla de convivència.
.- En les reunions en espais públics, de fins a 6 persones, no es permet el consum ni de begudes ni d’aliments, excepte que es tracti de sortides escolars a l’aire lliure.

5.1.- Excepcions.
No estan afectades per la prohibició anterior:
.- Les persones que desenvolupin una activitat laboral.
.- Activitats de culte, actes religiosos i cerimònies civils (noces, serveis religiosos, cerimònies fúnebres)
.- Mitjans de transport públics.
.- Activitats docents.
.- Activitats extraescolars permeses.
.- Transport escolar.

Aquestes activitats hauran de complir amb el que estableixi el PROCICAT.

5.2.- Dret de manifestació i participació política.
Les limitacions anteriors no són aplicables al dret de manifestació i participació política, que es podran exercir en els termes que determini l’autoritat competent.

 

6.- Empreses de serveis i comerç minorista.

.- Les empreses no poden oferir serveis que impliquin contacte físic, no obstant això, es permet un contacte personal pròxim sempre que es concertin amb cita prèvia de manera individual i es disposi dels equips de protecció adequats al nivell de risc, extremant les mesures d’higiene.

6.1.- Establiments i locals comercials de venda al detall.

a) Dissabtes i Diumenges.
Se suspèn la seva obertura els dissabtes i diumenges.
.- Venda productes higiènics.
.- Centres de veterinària.
.- Perruqueries.
.- Centres d’estètica.
.- Concessionaris d’automòbils.
.- Centres de Jardineria.

b) Dilluns a Divendres
L’obertura al públic d’establiments i locals comercials de venda al detall, es condiciona a:
.- Tenir un superfície de venda igual o inferior a 400m2 .
.- Reduir al 30% l’aforament permès per llicència o autorització de l’activitat.
.- Complir de manera rigorosa amb les mesures higièniques, de prevenció i seguretat per a fer front a la COVID19.

6.2.- Centres comercials, galeries comercials i recintes comercials.
Queda suspesa la seva obertura, excepte els establiments i locals que es trobin en el seu interior i es dediquin a la venda de productes essencials, amb les limitacions anteriors.

6.3.- Galeries o recintes de superfície igual o inferior a 400 m²
Els establiments o locals, que es trobin en el seu interior, i es permeti l’accés directe i independent des de la via pública, podran romandre oberts de dilluns a divendres, amb un aforament màxim del 30% i complint amb les mesures de seguretat i higiene rigorosament.

6.4.- Excepcions
Es permet l’obertura de comerços i establiments, sempre que es dediquin a la venda de productes essencials relacionats en l’annex II Decret llei 27/2020, concretament:
.- Venda productes higiènics.
.- Centres de veterinària.
.- Perruqueries.
.- Centres d’estètica.
.- Concessionaris d’automòbils.
.- Centres de Jardineria.

6.5.- Equipaments culturals i esportius
Els que estiguin situats dins de centres, galeries o recintes comercials poden obrir al públic amb subjecció a les limitacions previstes en aquesta resolució.
No es permet l’obertura dels locals i establiments de restauració que es trobin en el seu interior.

6.6.- Sistemes de recollida de productes.
S’establiran sistemes de recollida de productes adquirits telefònicament o via internet o repartiment a domicili, inclosa el menjar preparat.
En tot cas, s’evitessin aglomeracions.

 

7.- Actes Religiosos i cerimònies civils.

Els actes religiosos i les cerimònies civils (noces, funerals i serveis religiosos) ha de limitar la seva assistència a un màxim del 30% d’aforament i un màxim de 500 persones.
Si aquestes activitats es realitzen a l’aire lliure, o en espais físics tancats amb condicions de ventilació, qualitat de l’aire reforçada i s’evitin les aglomeracions l’aforament es mantindrà al 30%, amb un màxim de 1000 persones.
S’haurà de complir amb les mesures que indiqui el PROCICAT.

 

8.- Ús del Transport Públic.

.- Haurà de mantenir la seva oferta al 100% i en hora punta s’ha de mantenir entre les 06.00h i les 09.00h dels dies laborables.
.- Els usuaris no podran treure’s la màscara.
.- Les estacions en espais tancats hauran de disposar de dispensadors de gel hidroalcohòlic.
.- Utilitzar mitjans de difusió per a informar de les mesures d’autoprotecció.

8.1.- Taxi
En els vehicles de fins a 9 places els ens locals, podran dictar les normes que considerin adequades, en relació a les restriccions, torns i temps de conducció.

La plaça del costat del conductor haurà de quedar sempre lliure i el límit màxim serà de 6 persones, inclòs el conductor.

 

9.- Activitats culturals, d’espectacles públics, recreatives i esportives.

– Les activitats culturals d’arts escèniques i musicals (teatres, cinemes, auditoris o similars), el seu aforament serà del 50% i amb un número màxim de 500 persones per sessió o actuació, garantint ventilació natural o forçada.
.- Els espais habilitats per a espectacles en establiments amb llicència per a l’exercici de les activitats recreatives musicals de cafè teatre, cafè concerto i sales de concert, que hagin presentat comunicació prèvia, se’ls apliquessin les restriccions relatives a l’hostaleria.
.- Si les citades activitats es desenvolupen a l’aire lliure o en espais tancats amb ventilació suficient i qualitat de l’aire reforçada, es permet mantenir l’aforament del 50% però amb un màxim de 1000 persones per sessió o actuació, totes assegudes i amb assignació de seient previ.
.- Els arxius, biblioteques, museus, sales d’exposicions, galeries d’art i centres de creació i arts visuals romanen oberts i limiten l’aforament al 50% de l’autoritzat.
.- Instal·lacions i equipaments esportius a l’aire lliure poden obrir, sempre que:
.- Es limiti l’aforament a un 50% a l’aire lliure.
.- Es limiti l’aforament al 30% en espais tancats i cita prèvia.
.- Control d’accés.
.- No desenvolupo d’activitats en grup.
.- Vestuaris tancats, excepte per a servei de piscines.
.- Es permet les activitats en grup sempre que no se superin les 6 persones inclosa la monitora i desenvolupament de l’activitat amb màscara.
.- Els equipaments esportius no supervisats romandran tancats, incloses les pistes i camps d’esports públics a l’aire lliure

Excepció (no subjectes a limitació):
.- Centres de tecnificació i rendiment esportius.
.- Instal·lacions i equipaments esportius per a entrenaments i competició professional, estatal i internacional.

– Ajornament de totes les competicions esportives a Catalunya, a excepció de les competicions oficials d’àmbit estatal, internacional i professionals que s’han de celebrar sense assistència de públic.

.- Tancament al públic:
.- Parcs i fires d’atraccions, incloent les estructures no permanents desmuntables.
.- Establiments d’activitats lúdiques infantils privades en espais tancats.

.- Parcs i jardins de titularitat pública i àrees de joc infantils poden romandre oberts fins a la 20.00h. seguint les pautes del PROCICAT.
.- Se suspenen les activitats recreatives que puguin reunir més de 6 persones que no pertanyin a la mateixa bombolla de convivència o suposin un contacte personal pròxim.

 

10.- Activitats relacionades amb el joc

Se suspèn l’obertura al públic d’activitats de salons de jocs, casinos i sales de bingo.

 

11.- Activitats d’Hostaleria i Restauració.

Es permet la seva obertura amb les següents condicions:
.- Consum sempre en taula.
.- Aforament interior 30% i distància entre taules de 2 metres i garantir ventilació.
.- Terrasses: distància de 2 metres, degudament senyalitzada, entre taules i comensals de taules.
.- Màxim 4 comensals per taula, excepte que pertanyin a la bombolla de convivència.
.- Garantir distància d’1 metre entre comensals d’una mateixa taula, excepte en bombolla de convivència.
.- L’horari és de 7:30h a 10:30h i de 13.00 a 16:30h. Els clients no podran romandre en l’establiment fora d’aquest horari.
A partir d’aquesta hora, es pot servir a domicili, amb els límits horaris corresponents.

.- En hostaleria, i únicament per als clients allotjats es permet un horari de sopar fins a les 22.00h.

 

12.- Activitats Docents, Oci Infantil i Juvenil.

Es duran a terme seguint les indicacions del PROCICAT, incloent el transport escolar.
.- Batxillerat, grau mitjà i superior: Es reduirà la seva assistència presencial.
.- Extraescolars: Fins a un màxim de 6 alumnes per aula i les exteriors segons el pla de PROCICAT.
.- Formació d’adults, escoles d’idiomes i ensenyament reglat: Reduir assistència presencial.

 

13.- Activitats Docents Universitàries.

Se suspenen i tota la docència de veurà ser virtual. Excepte pràctiques, avaluacions i les classes corresponents al primer curs d’estudi de grau, en les quals es pot reprendre l’activitat presencial restringida i amb màximes mesures de protecció ateses les directrius del PROCICAT.

 

14.- Equipaments Cívics.

No es permeten les activitats cíviques i comunitàries grupals que impliquin presencialitat, excepte que es realitzin per mitjans telemàtics.
Es permeten els menjadors socials, perruqueria o podologia.

 

15.- Congressos, Convencions, Fires Comercials i Festes Majors.

Se suspèn la celebració presencial de congressos, convencions, fires comercials i festes majors.
Els mercats no sedentaris poden mantenir la seva activitat però amb una reducció de l’aforament del 30% i complint amb les mesures del PROCICAT.

 

16.- Activitats populars i tradicionals.

Se suspenen totes les activitats de cultura popular i tradicional.

 

17.- Actuacions Policials.

Es realitzaran preferentment per mitjans telemàtics, garantint els drets de la persona detinguda o investigada.

 

18.- Durada.

Aquestes mesures tenen una durada prevista fins al 22 de febrer de 2021.