Reial decret llei 18/2021 protecció de l’ocupació, la recuperació econòmica i la millora del mercat de treball

Reial decret llei 18/2021 protecció de l’ocupació, la recuperació econòmica i la millora del mercat de treball

Reial decret llei 18/2021, de 28 de setembre de mesures urgents per a la protecció de l’ocupació, la recuperació econòmica i la millora del mercat de treball.

S’han aprovat les noves mesures per a fer front a la COVID19, mitjançant la pròrroga dels ERTOS fins a 28 de febrer de 2022, al costat de noves prestacions de cessament d’activitat per als autònoms, així com mesures especials per a la Palma per als afectats per l’erupció volcànica.

 

1.- Pròrroga ERTOS:
Com analitzarem, la norma preveu dues fases pel que fa als ERTO, l’esquema dels quals és el que segueix:

 

1a Fase fins a 31 d’octubre de 2021.

Els ERTOS vigents a 30 de setembre, es veuran prorrogats automàticament fins a 31 d’octubre de 2021, amb els percentatges d’exempció que haguessin correspost el mes de setembre.

a) Treballadors actius

<50 Treballadors

>50 Treballadors

Octubre

95%

85%

b) Treballadors afectats a l’ERTO

<50 Treballadors

>50 Treballadors

Octubre

70%

60%

Si es tracta d’un ERTO per LIMITACIÓ o IMPEDIMENT, que a data de la publicació de la norma seguissin en vigor les limitacions tindrem:

LIMITACIÓ

<50 Treballadors

>50 Treballadors

Octubre

75%

65%

IMPEDIMENT

<50 Treballadors

>50 Treballadors

Exoneració S.S.

100%

90%

2a Fase: fins a 28 de febrer de 2022

Els nous ERTO que entraran en vigor a partir de l’1 de novembre fins al 28 de febrer de 2022, es veuran afectats per nous requisits, entre els quals destaquen les accions formatives.

FORÇA MAJOR I LIMITACIÓ

Plantilla

Amb formació

Sense formació

Octubre

> 10 treballadors

80%

40%

< 10 treballadors

80%

50%

S’inclouen:
.- les empreses amb una elevada taxa de cobertura per ERTO i reduïda taxa de recuperació d’activitat, l’expedient de la qual es prorrogui a partir de l’1 d’octubre de 2021.
.- Les empreses que a partir d’1 d’octubre de 2021, transitin d’un ERTO per FM a un ERTO ETOP.
.- Empreses dependents o integrants de la cadena de valor que transitin d’un ERTO per FM a un ETOP.

FORÇA MAJOR i IMPEDIMENT

Plantilla

Exempcions

No afecta

100%

.- Es podrà transitar d’un ERTO per limitació a un d’impediment, o viceversa, sense necessitat de presentar un nou ERTO.

** Les exoneracions s’aplicaran sobre l’aportació empresarial i respecte als treballadors que tinguin les seves activitats suspeses i pels períodes i percentatges de jornada afectats per la suspensió.**

1.1.- Documentació a aportar.
Per a tenir dret a la pròrroga, i que l’empresa pugui continuar aplicant l’ERTO, és necessari presentar, davant l’autoritat laboral, que el va tramitar o va autoritzar, entre l’1 i el 15 d’octubre de 2021, la següent documentació:

a) Relació d’hores, dies de treball suspesos o reduïts durant els mesos de juliol, agost i setembre de 2021 de cadascuna de les persones degudament identificades en relació amb cadascun dels centres de treball.

b) Informe dels representants dels treballadors que van negociar l’ERTO ETOP.

La no presentació de la citada documentació determinarà la finalització de l’ERTO i la seva no aplicació a partir de l’1 de novembre de 2021.

1.2.- Resolució Expedient.
L’autoritat laboral disposa de 10 dies per a dictar resolució estimatòria de la pròrroga. En cas de silenci administratiu, aquest serà de caràcter positiu.

 

2.- Accions Formatives vinculades a les Exempcions per ERTO.

Les accions formatives, de les quals serà informada la representació legal dels treballadors, tenen com a objectiu la millora de les competències professionals, l’ocupabilitat de les persones treballadores afectades per l’ERTO, incloent la formació en competències digitals i la requalificació professional.
Es desenvoluparan a través de qualsevol dels tipus de formació prevists en la Llei 30/2015 de 9 de setembre pel qual es regula la Formació Professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral.
El termini per a la prestació efectiva de les accions formatives finalitzarà el 30 de juny de 2022.

Accions Formatives

Plantilla

Hores Formació

De 10 a 49 treballadors

30

50 o més treballadors

40

Les accions formatives s’aplicaran durant la reducció o suspensió del contracte per l’ERTO o en temps de treball, si bé, hauran de respectar els descansos i la conciliació de la vida laboral, personal i familiar.
En el cas que l’empresa acrediti la posada a la disposició de les persones treballadores de les accions formatives no estarà obligada al reintegrament de les exempcions de cotització pel fet que el treballador no l’hagi realitzat.
La TGSS i el SEPE implantaran procediments automatitzats, inclosos serveis web, per a l’intercanvi de les dades que es disposin en matèria de formació i per a l’accés a la bonificació.

2.1.- Crèdit per al finançament d’accions formatives.
Les empreses que formin a treballadors en ERTO, disposaran del següent crèdit:

Crèdit

Plantilla

Per persona

De 1 a 9 treballadors

425 €

10 a 49 treballadors

400 €

50 o més treballadors

320 €

 

3.- Declaració Responsable.

Per a poder aplicar les exempcions s’haurà de presentar una declaració responsable davant la TGSS, a través del sistema XARXA i abans de sol·licitar-se el càlcul de la liquidació de quotes corresponent al període de meritació.

 

4.- Accés a les Exempcions i a la Desocupació.

Serà requisit indispensable perquè les empreses es puguin beneficiar de les exoneracions i els treballadors de les prestacions per desocupació que es presenti una relació de treballadors inclosos i els que romanguin en l’ERTO.
Aquest llistat es presentarà en el termini de 5 dies hàbils des del dia que es produeixi la la resolució expressa o per silenci administratiu, mitjançant el model que es publicarà en la seu electrònica del Ministeri de Treball i Economia Social.
Les alteracions que es produeixin en aquest llistat, també hauran de ser comunicades.

 

5.- Manteniment d’Ocupació.

Es manté vigent el compromís de manteniment d’ús de 6 mesos, que computarà des del final de l’anterior.
 

6.- Prohibició d’acomiadaments i pròrroga contractes temporals afectats per ERTO.

No es podrà extingir el contracte de treball ni acomiadar al·legant Força Major o causes ETOP derivades de la Covid-19.
Es manté la interrupció del còmput de termini en els contractes temporals, formatius, de relleu i interinitat afectats pels ERTO.

 

7.- Límits a les hores extres i a la contractació temporal durant vigència ERTO.

Es manté la prohibició d’hores extres, contractació temporal i externalització de serveis
Només es permetrà la contractació o externalització quan el personal contractat no pugui realitzar aquestes funcions en els termes previstos en la norma i prèvia comunicació als representants dels treballadors.

 

8.- Reparteixo dividends i transparència fiscal.

Es mantenen les limitacions previstes en l’RD Llei 30/2020 fins a 28 de febrer de 2022.

 

9.- Prestació per Desocupació.

9.1.- Mesures extraordinàries.

.- No s’exigeix manca per a la prestació per desocupació fins a 28 de febrer de 2022.
.- Es manté la Base reguladora del 70% amb els límits legalment establerts en l’art. 270.3 LGSS.
.- En els ERTO per Força Major prorrogats i en els ETOP vigents, s’haurà de realitzar una sol·licitud col·lectiva de prestacions per desocupació, en el termini de 15 dies hàbils des de l’1 de novembre o des de la resolució expressa estimatòria de l’autoritat laboral o certificat del silenci administratiu.
.- L’empresa a través de certific@2 haurà de comunicar a mes vençut els períodes d’activitat i inactivitat.
.- La durada màxima de la prestació serà fins a 28 de febrer de 2022.
.- S’haurà de comunicar la baixa de la prestació a l’entitat gestora.
.- No s’exigeix manca.

9.2 – Prestació extraordinària en fixos discontinus o que facin treballs fixos i periòdics en dates certes.

Es reconeixerà la prestació extraordinària als afectats per ERTO de Força Major o ETOP quan deixin d’estar afectats per finalització de temporada 2021, devent l’empresa presentar una sol·licitud col·lectiva, i no es requereix manca. Aquestes mesures s’aplicaran fins a 28 de febrer de 2022.

9.3 – Protecció als aturats.

Es pretén protegir les persones que es trobin en desocupació i, especialment, a les més vulnerables no computant com consumides les prestacions gaudides durant els ERTO referits en l’apartat primer i que accedeixin a una nova prestació abans de l’1 de gener de 2023 per la finalització d’un contracte de durada determinada, acomiadament individual o col·lectiu o per causes ETOP o un acomiadament improcedent o per fi o interrupció de l’activitat en els contractes fixos-discontinus a temps parcial.
La reducció de prestacions a partir de l’1 d’octubre de 2020 en els ERTO no afectarà les prestacions que s’iniciïn a 1 de gener de 2027.
També es consumiran els períodes de prestació a partir de l’1 de gener de 2021 derivades del Reial decret llei 30/2020.

 

10.- Mesures de Protecció Autònoms.

10.1- Exempció de cotització als autònoms que hagin percebut el cessament d’activitat del RD Llei 141/2021.
Els autònoms que vinguessin percebent la prestació per cessament d’activitat de l’art. 7 i 8 del RD Llei 11/2021, de 27 de maig de 2021, tindran dret a una exempció en les cotitzacions a partir de l’1 d’octubre de 2021:

Octubre

90%

Novembre

75%

Desembre

50%

Gener

25%

S’exigeix que l’autònom es mantingui en alta fins al 31 de gener de 2022.

10.2.- Cessament d’activitat a conseqüència d’una suspensió temporal total de l’activitat derivada d’una resolució de l’autoritat competent.
Els autònoms que, a partir d’1 d’octubre de 2021, es vegin obligats a suspendre totes les seves activitats o mantinguin la suspensió de la seva activitat, tindran dret a una prestació per cessament d’activitat:
Aquesta prestació implica:

.- Estar afiliat i en alta al RETA.
.- Estar al corrent de pagament de les quotes de Seg. Social.
.- La quantia serà del 70% de la base mínima, amb excepcions.
.- Durant la suspensió de l’activitat s’exonerarà del pagament d’autònoms.
.- La durada de la prestació serà fins que finalitzi la restricció, no podent superar-se el dia 28 de febrer de 2022.

10.3.- Cessament d’activitat compatible amb el treball per compte propi.
A partir d’1 d’octubre, els autònoms que a 30 de setembre de 2021 vinguessin percebent aquesta prestació, podran veure la mateixa prorrogada fins a 28 de febrer de 2022, sempre que compleixin els requisits previstos en la present norma:
.- Caiguda de facturació del 50% acumulada entre el 3T i 4T de 2021 en comparació al mateix període de 2019.
.- Rendiment net màxim de 8.070€ (1,2 vegades SMI).
.- En cas de tenir treballadors han d’estar al corrent de pagament en les seves obligacions tributàries i de Seg. Social.

10.4.-Prestació per a autònoms que exerceixen l’activitat i a 30 de setembre de 2021, percebin alguna prestació de cessament d’activitat prevista en els arts. 7 i 8 del RD Llei 11/2021 i no puguin causar dret a la prestació ordinària de cessament d’activitat.

Podran accedir a una prestació extraordinària a partir de l’1 d’octubre de 2021, equivalent a un 50% de la base mínima de cotització, quedant exonerat de l’abonament de les quotes d’autònoms, computant el temps com cotitzat.
Per a accedir a aquesta prestació es deu:
.- No tenir rendiments nets en el 3T i 4T de 2021 superiors al 75%, del SMI.
.- Acreditar en el 4T del 2021 respecte del 4T del 2019 una caiguda d’ingressos del 75%.

10.5.- Cessi activitat autònoms de temporada.
Es manté el cessament d’activitat per als autònoms de temporada, en una quantia del 70% de la base mínima i no disposar d’ingressos superiors a 6.725€ en el 3T i 4T de 2021.

 

11.- Pla Mecuida.

El pla MECUIDA es prorroga fins a 28 de febrer de 2022, que permet al treballador sol·licitar una reducció de jornada del 100% amb la corresponent reducció del salari.

 

12.- Mesures de suport al sector cultural.

Es prorroguen fins a 28 de febrer de 2022 les mesures de suport i protecció per desocupació d’artistes i altres professionals que desenvolupen la seva activitat en les arts escèniques i espectacles públics previstes en l’RDL 30/2020 (D.ad. 10).

 

13.- Ingrés Mínim Vital.

Es modifica el IMV amb efectes 11 de juliol modificant l’art. 7.2 del RDL 20/2020.

 

14.- Mesures Extraordinàries per a empreses i treballadors de les Illes Canàries afectades per l’erupció volcànica i de reconstrucció.

Es regulen mesures específiques per a les empreses i persones treballadores de les Illes Canàries afectades per l’erupció volcànica de la Palma
Entre aquestes, cal destacar la regulació d’ERTO fins al 28 de febrer, la protecció de treballadors autònoms i la creació d’una Comissió mixta de representants de l’Administració estatal, autonòmica i local per a impulsar i coordinar futures actuacions i mesures.
Pel que fa específicament als ERTO, les empreses a les quals s’autoritzi un expedient d’impediment o de limitació tindran drets als beneficis extraordinaris, que estaran vigents fins al 28 de febrer de 2022, encara que es deixa la porta oberta a possibles ampliacions:
– ERTO per impediment: 100%
– ERTO per limitació: 90%
Pel que fa a les mesures per a les persones treballadores autònomes afectades per l’erupció volcànica, els qui s’hagin vist obligades a suspendre o cessar en l’activitat com a conseqüència directa de l’erupció podran percebre la prestació per cessament d’activitat, sense que els 5 primers mesos de percepció computin a l’efecte de consumir els períodes màxims de percepció. I es considerarà com a compliment el requisit del període mínim de cotització de 12 mesos.