Reial decret 16/2022 millora de les condicions de treball i Seguretat Social de les persones treballadores al servei de la llar

Reial decret 16/2022 millora de les condicions de treball i Seguretat Social de les persones treballadores al servei de la llar

Reial decret 16/2022 de 6 de setembre, per a la millora de les condicions de treball i Seguretat Social de les persones treballadores al servei de la llar.

La publicació d’aquest RD Llei ha modificat la regulació i les condicions de treball del sistema especial d’empleades de llar, amb novetats importants com el dret a la desocupació, reconeixement del dret a la seguretat i salut laboral, supressió del desistiment entre altres qüestions.

 

1.-Prevenció de Riscos Laborals: Seguretat i Salut.

Es modifica la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, i se suprimeix el seu art. 4.3) que excloïa l’aplicació d’aquesta norma a les persones al servei de la llar familiar.

Amb l’entrada en vigor d’aquest RD Llei 16/2022 es reconeix el seu dret a una protecció eficaç en matèria de seguretat i salut laboral, no obstant això, haurem d’estar al seu desenvolupament reglamentari.

És important l’apreciació que realitza MIGUEL ARENAS1 quan ens diu que no s’ha modificat l’RD 1596/2011, i, per consegüent, no és aplicable el recàrrec de prestacions per falta de mesures de seguretat, pel que fa als accidents de treball de les persones al servei de la llar familiar.

 

2.- Dret a la desocupació.

Se suprimeix l’art. 251.d) de la LGSS, i es deixa sense efecte l’exclusió de desocupació a les persones que prestin serveis en aquest sistema especial de Seguretat Social.

D’aquí ve que amb la nova redacció de l’art. 267.1.a) paràgraf 8è, es considera situació de desocupació, entre altres, l’extinció del contracte de l’empleada de llar per causes econòmiques de la unitat familiar, per pèrdua de confiança i també per modificació substancial de les necessitats de la unitat familiar.

 

3.- Bases de Cotització.

En 2022 les bases de cotització s’actualitzaran en idèntica proporció a l’increment del SMI.

Per a 2023, les retribucions mensuals i les bases de cotització seran les següents:

Els tipus i bases de cotització per a cadascuna de les contingències protegibles seran els previstos per la LPGE.

 

4.- FOGASA.

S’estableix l’obligació dels caps de família de cotitzar al FOGASA, el qual respondrà en cas d’insolvència a raó de 12 dies per any de servei, prorratejant-se per mesos els períodes de temps inferiors a 1 any i amb el límit màxim de 6 mensualitats, sense que el salari mòdul pugui excedir del duple de l’SMI amb inclusió de les pagues extres.

 

5.- Contracte de Treball2.

El contracte es formalitzarà segons el que es disposa en el ET, i es presumirà que és indefinit i a jornada completa, excepte prova en contra.

La informació que haurà de contenir el contracte és:
.- Les retribucions en espècie que s’hagin pactat.
.- La durada i distribució dels temps de presència que s’hagin pactat, el seu sistema de retribució i compensació.
.- El règim de pernoctes de l’empleat de llar en el domicili familiar, en el seu cas.

 

6.- Extinció del Contracte de Treball.

S’aplicarà la normativa laboral comuna, excepte en el que resulti incompatible amb el caràcter especial de la relació laboral de les empleades de llar.

6.1.- Causes d’Extinció.

Entre les causes d’extinció tenim:
.- Causes econòmiques de la unitat familiar (disminució d’ingressos o increment de despeses).
.- Modificació substancial de les necessitats de la unitat familiar, que justifiquin el que es prescindeixi de l’empleada de llar.
.- Quan es perdi la confiança de la treballadora.

6.2.- Requisits de l’extinció.
.- Haurà de comunicar-se per escrit.
.- Posar a la disposició de la treballadora una indemnització equivalent a 12 dies de salari per any de servei, amb un topall de 6 mensualitats.
.- Si la prestació de serveis supera l’any, haurà d’existir un preavís de 20 dies. En la resta casos serà de 7 dies, al costat d’una llicència de 6 hores setmanals per a buscar nova ocupació.

S’ha de tenir en compte que aquest preavís es pot substituir per una indemnització equivalent als salaris d’aquest període.

L’incompliment d’aquests requisits determinarà que s’apliqui el que es preveu en l’ET per als acomiadaments.

6.3.- Hores en les quals no es pot extingir el contracte.
La norma ens diu que respecte a l’empleat intern, no podem extingir el contracte entre les 17.00 i les 08.00 hores de l’endemà, excepte que es tracti de falta molt greu als deures de lleialtat i confiança.

 

7.- Alta en la Seguretat Social.

A partir d’1 de gener de 2023, s’elimina la possibilitat que l’empleada de llar cursi la seva alta quan la prestació de serveis és inferior a 60 hores mensuals, havent de ser assumit per l’ocupador.

 

8.- Bonificacions.

  1. La mera contractació d’una empleada de llar, sota qualsevol modalitat, donarà dret a una reducció del 20% en l’aportació empresarial per contingències comunes.

Alternativament podran tenir una reducció del 45% o 30%, en funció dels requisits de patrimoni i/o renda de la unitat familiar, en els termes que es determinin reglamentàriament.

  1. 80% en les aportacions al FOGASA, Desocupació.

Aquestes bonificacions només són aplicables respecte d’una única empleada de llar, en cas que existissin vàries, s’aplicaria només a la 1a.

Es mantenen les bonificacions a la contractació de cuidadors en famílies nombroses, però seran incompatibles amb les anteriors.
 

1 https://miguelonarenas.blogspot.com/ en la seva entrada “Quatre anotacions en matèria de Seguretat Social sobre l’RD 16/2022 per a la millora de les condicions de les empleades de la llar” consultada el 18 de setembre de 2022

2 El Ministeri de Treball i Economia Social posarà a la disposició dels ocupadors models de contractes de treball i informació per al seu emplenament.