RD Llei 2/2023 de 16 de març

RD Llei 2/2023 de 16 de març

RD Llei 2/2023 de 16 de març de mesures urgents per a l’ampliació de drets dels pensionistes, la reducció de la bretxa de gènere i l’establiment d’un nou marc de sostenibilitat del sistema públic de pensions.

El BOE de 17 de març publica un RD Llei d’important complexitat normativa i que aprova importants canvis en matèria de jubilació, cuidat de menors amb càncer, Becaris, procediment d’ofici en cas de falsos autònoms, així com diferents qüestions relatives a la Incapacitat Temporal, en la qual existeix una important anàlisi en el meu lloc social en la web https://www.misitiosocial.com/2023/03/cuales-son-las-novedades-en-materia-de.html consultada el 21 de març de 2023.

Aquesta norma entra en vigor, la seva majoria de disposicions el dia 1 d’abril de 2023.
 

1.- Fiançament del poder adquisitiu dels pensionistes.

S’estableixen una sèrie de mesures relatives a la revaloració de les pensions:

1.1.- Topall màxim de cotització.
Les cotitzacions es veuran incrementades en el mateix import que s’apliqui a les pensions contributives, però amb un % fix del 1,2% (A partir d’1 de gener de 2024 i revisable cada 5 anys)

1.2.- Pensió Màxima.
S’incrementaran de manera gradual del 2025 al 2050.

  1. Norma General: L’import anual de la pensió es revaloritzarà segons les normes generals (mitjana IPC últims 12 mesos)
  2. Norma Especial: Respecte a les pensions màximes, a més de la revaloració de la mitjana de l’IPC dels últims 12 mesos, tindrà un increment addicional del 0,115% que s’incrementarà progressivament a partir del 2051.

 
2.- Quota de Solidaritat Salaris superiors al topall de cotització.

Els salaris que excedeixin del topall màxim de cotització, assumiran una quota addicional de solidaritat en la mateixa proporció (empresari/treballador) que per a les contingències comunes:

% salari que excedeix Base Màxima Tipus a aplicar
10% 5,5%
10%-50% 6%
>50% 7%

**Aquesta mesura s’aplicarà de manera progressiva, és a dir, l’1% en 2025 fins al 6% en 2045. Vinya. DT 42 de la norma)
 

3.- Novetats en el MEI (Mecanisme d’Equitat Intergeneracional).

Es preveu a partir de 2024 un increment anual del 0,1% fins a aconseguir en 2029, el 1,2% (1% empresa/ 0,2% treballador).
Entra en vigor l’1 de març de 2023, amb efectes d’1 de gener de 2023.

 

4.- Càlcul BR Jubilació.

4.1.- Sistema de càlcul
S’estableix un doble sistema en el càlcul de la BR, aplicant d’ofici l’INSS el més beneficiós, entre les 2 possibilitats següents:

a) 29 últims anys cotització: Es prenen els 27 anys amb millors bases de cotització, i s’exclouen els 24 mesos (2 últims anys) de pitjor cotització.
b) 25 anys previs al fet causant: Sistema actual.

Aquesta mesura s’aplicarà de manera progressiva durant 12 anys a partir d’1 de gener 2026.

4.2.- Fórmula de càlcul a partir d’1 de gener de 2026.
a) Dividir entre 352,33 la suma de les 302 bases de cotització majors, compreses entre els 304 mesos immediatament anteriors al mes previ al del fet causant. (Període d’aplicació progressiva)

b) 2037: A partir d’aquesta data per al càlcul de la BR es prendran definitivament els 27 anys.

 

5.- Bretxa de Gènere

S’incrementarà en un 10% addicional entre el 2024 i el 2025 i s’aclareix la seva aplicació en els següents termes:

a) La bretxa de gènere causada a partir del 4 de febrer de 2021, no tindrà en compte els beneficis de cotització per cura de fills, per a determinar si l’home té o no dret.

b) Per a determinar com és la pensió mínima de l’un o l’altre progenitor, es tindrà en compte la pensió inicial, revaloritzada, sense computar els complements que poguessin correspondre.

c) Si tots dos progenitors són del mateix sexe, i les pensions computables coincideixin, es reconeixerà el complement de bretxa de gènere al qual l’hagi sol·licitat primer.

d) Possibilitat d’establir altres mesures d’acció positiva a favor de les dones.

 

6.- Llacunes de Cotització.

A partir de l’1 de gener de 2026, es prendrà el 100% de la base mínima en els 1r 48 mesos, i la resta al 50% de la base mínima.
Respecte a les dones assalariades es pren el 100% de la base mínima fins a 60 mesos i el 80% de la base mínima entre el mes 61 i el 84.
S’inclouen els períodes posteriors al cessament d’activitat en el RETA durant els quals no hagués existit obligació de cotitzar.

**Això en tant que la bretxa de gènere sigui superior al 5%.

 

7.- Pensions Mínimes.

Les pensions mínimes, més baixes o no contributives es veuran incrementades d’acord amb l’evolució que experimenti l’SMI.

 

8.- Complement a mínims en pensions prorratejades d’acord amb les normes internacionals.

Per a tenir dret al complement a mínims, s’ha de residir a Espanya i no superar l’import de la pensió no contributiva.
En els casos de “prorrata temporis” (pensions internacionals) el complement a mínims es calcula després de revaloritzar la part que correspongui a Espanya, segons la prorrata calculada.
A la pensió espanyola, se sumen les pensions estrangeres, per a determinar si es té o no dret al complement a mínims.
Entra en vigor el 18 de març de 2023.

 

9 Cotització dels Becaris

9.1.- Becaris Inclosos
A partir de l’1 d’octubre de 2023, els becaris hauran d’estar d’alta i cotitzar-se en la Seguretat Social, si bé, amb una reducció del 95%.

Queden inclosos:
a) Alumnes que realitzin pràctiques formatives i acadèmiques incloses en programes de formació

b) Alumnes de formació professional, sempre que les mateixes no es prestin en el règim de formació professional intensiva.

9.2.- Conceptes de cotització exclosos.
Els becaris que queden assimilats a treballadors per compte d’altri en el Règim General o en Règim Especial de la Mar, encara que a exclusió de:
a) MEI (Mecanisme Equitat Intergeneracional)
b) DESOCUPACIÓ
c) FOGASA
d) FORMACIÓ PROFESSIONAL.
e) Pràctiques NO remunerades s’exclourà la incapacitat temporal derivada de contingències comunes.

9.3.- Abono prestacions.
a) Subsidis a curt termini (naixement i risc) s’abonen en Pagament Directe
b) IT de Contingències professionals en Pagament Delegat

9.4.- Obligacions en matèria de Seguretat Social.

a) Pràctiques Remunerades.
Les obligacions en matèria de Seguretat Social seran assumides per l’entitat o organisme que financi el programa i realitzi la contraprestació econòmica.
S’aplicaran les regles de cotització corresponents als contractes formatius en alternança, aplicant la base mínima del grup 7

b) Pràctiques NO remunerades.
Serà l’empresa, institució o entitat en la qual es desenvolupin les pràctiques, tret que el conveni subscrit disposi que la responsabilitat recau en el centre de formació.
S’establirà per la Llei de Pressupostos una quota empresarial que inclourà les contingències comunes i professionals.
Es cotitzarà sobre la base mínima del grup 8 i per dia de pràctica realitzat.

** El responsable de cursar l’Alta a la Seguretat Social sol·licitarà a la TGSS un CCC especial per als becaris.
*** El termini per a comunicar les altes i les baixes a la TGSS serà de 10 dies des de l’inici i la finalització de les pràctiques.

9.5-. Cotitzacions

a) Entre el dia 1 d’octubre i el 31 de desembre de 2023: la cotització consistirà en una quota empresarial per cada dia d’alta de 2,36 euros per contingències comunes i de 0,29 euros per contingències professionals.
La quota màxima mensual serà de 53,59 euros per contingències comunes, i de 6,51 euros per contingències professionals.

b) En tots dos casos s’estableix una cotització de caràcter Trimestral amb ingrés de quotes a l’abril , juliol, octubre i gener. Si en el període liquidable no es va realitzar cap dia de pràctiques, l’entitat responsable haurà d’informar expressament a TGSS de tal circumstància.

c) A l’efecte de prestacions, cada dia de pràctiques formatives no remunerades serà considerat com 1,61 dies cotitzats, sense que pugui sobrepassar-se, en cap cas, el nombre de dies del mes corresponent. Les fraccions de dia que poguessin resultar del coeficient anterior es computessin com un dia complet.

d) Els “becaris” que hagin realitzat pràctiques anteriors a l’entrada en vigor del RD, podran subscriure un conveni especial amb TGSS, per una única vegada, podent computar les pràctiques realitzades amb anterioritat fins a un màxim de 2 anys (pendent de determinar els termes i condicions).

 

10.- Períodes de Cotització a temps parcial.

Es deroga el coeficient global de parcialitat, i per al càlcul de les prestacions de Jubilació, Incapacitat Permanent, mort i supervivència, incapacitat temporal i naixement i cura de menor es tindran en compte els períodes en alta a temps parcial, amb independència de la seva jornada.
Igualment, en la integració de llacunes a l’efecte de jubilació s’aplica la regla general i no la de proporció de jornada.
Això entra en vigor a partir de l’1 d’octubre de 2023.

 

11.- Incapacitat Temporal

11.1.- Proposta Alta Mútues AT.
Les Mútues Patronals, podran sol·licitar a la Inspecció Mèdica i de forma motivada, l’emissió del comunicat d’alta per contingències comunes, havent de ser resolt en el termini de 5 dies hàbils.
Es manté la possibilitat de la Mútua de sol·licitar l’alta a l’INSS, quan la Inspecció mèdica no respongui dins del termini i en la forma escaient.

11.2.- Malaltia Professional
Els períodes d’observació es contemplaran en dies, i la seva durada màxima serà de 180 dies, prorrogables per altres 180.

11.3.- Control IT 365 dies
La Inspecció mèdica de l’INSS, transcorreguts els 365 dies de durada de la IT podran emetre l’alta mèdica. La falta d’alta suposarà la pròrroga automàtica de la situació de IT del treballador, en presumir-se la seva recuperació durant aquest període de temps.

11.4.- Extinció Subsidi IT
El termini per a qualificar la situació d’IP del treballador que aconsegueix els 545 dies en IT passa a computar-se en dies, sent 90 dies.
L’alta mèdica amb proposta d’IP extingeix la situació de IT en qualsevol moment (abans només quan s’aconseguien els 365 dies de durada)

11.5.- BR Fixos discontinus.
La BR diària serà el resultat de dividir la suma de les bases de cotització acreditades des de l’inici de la prestació de serveis derivada de l’última crida, amb un màxim de 3 mesos immediatament anteriors al fet causant, entre el nombre de dies naturals compresos en el període.

Basis cotització (màx. 3 mesos)/dies naturals treballats.

Entra en vigor el 18 de març de 2023.

 

12.- Resolució Provisional Pensions Internacionals.

Quan se sol·liciti el reconeixement d’una pensió internacional, però el sol·licitant pugui accedir a la pensió computant únicament les cotitzacions en territori nacional, es reconeixerà provisionalment el dret a aquesta pensió, de manera provisional, i sense necessitat d’esperar a conèixer els períodes de segur certificats a l’estranger.
Una vegada es rebin les certificacions aquesta resolució serà de caràcter definitiu, confirmant o modificant la resolució provisional.
Entra en vigor el 17 de juny de 2023.

 

13.- Cura de Menors Afectats per Càncer o una altra malaltia greu.

Quan la malaltia:

a) Estava reconeguda abans dels 18 anys
b) No estava reconeguda la prestació abans dels 18 anys, però si reconeguda la malaltia.

La prestació per cura de menors es podrà prorrogar fins als 23 anys, sempre que es reuneixin els requisits o fins als 26 anys, si abans dels 23 anys, acredita una discapacitat igual o superior al 65%.

La prestació només es podrà reconèixer a un dels guardadors o acollidors, i en cas de separació, divorci o violència de gènere, només es reconeixerà a la persona amb qui el menor convisqui, encara que l’altre progenitor no treballi.

 

14.- Excedència per cura de familiar.

Els períodes d’excedència per cura de familiar o reducció de jornada per la cura d’un menor s’entendran cotitzats al 100% durant 3 anys.
Entrada en vigor el 18 de març de 2023

 

15.- Prestacions per naixement i cura d’un menor.

El càlcul del subsidi a temps parcial serà de

12 mesos/365 o dies proporcionals si és inferior el període cotitzat.

S’aplica també als fixos discontinus i treballadors del sistema agrari que realitzin menys de 22 jornades reals al mes.

 

16.- Grau de Discapacitat igual o superior al 65%

La discapacitat s’acreditarà mitjançant el certificat oficial o bé mitjançant resolució judicial en la qual s’ha nomenat un curador amb facultats de representació plenes per a tots els actes jurídics.

 

17.- Jubilació Parcial.

En el termini d’1 any es pretén modificar el sistema de jubilació parcial.

 

18.- Artistes

L’RDL 26/2018 va establir que es podia combinar el cobrament de la jubilació, amb l’activitat artística que generés drets de propietat intel·lectual, això es podrà continuar gaudint pels qui a 1 d’abril de 2023, haguessin cessat i reiniciat l’activitat artística, però sempre en els casos de jubilació anticipada.
Els que haguessin aconseguit l’edat ordinària de jubilació, només podran acollir-se al que es disposa en l’RDL 1/2023, que permet compatibilitzar l’activitat artística amb el percebo del 100% de la jubilació.

Comenta la publicació

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *