RD Llei 15/2020: Noves Mesures sobre la Covid-19

RD Llei 15/2020: Noves Mesures sobre la Covid-19

Avui el BOE, com és costum habitual en aquests dies, publica un nou RD Llei, concretament el 15/2020 de 21 d’abril, pel qual s’estableixen noves mesures que passem a resumir-los en aquesta entrada.

1.- Mesures Laborals

1.1.- Període de Prova durant l’Estat d’Alarma.
a) Període de Prova.
L’extinció de la relació laboral per part de l’empresa per no superar període de prova produïda des del 9 de març de 2020 tindrà la consideració de situació legal de desocupació.

b) Baixa Voluntària.
També es trobaran en situació legal de desocupació o situació assimilada a l’alta, els treballadors que hagin cursat baixa voluntària a partir del dia 1 de març de 2020, per tenir compromís de contracte laboral amb una altra empresa que no es va materialitzar per la Covid-19.

1.2.- Disponibilitat Plans de Pensions.
Es podran rescatar els plans i fons de pensions per part dels:
– Treballadors afectats per ERTO
– Empresari titular d’establiment tancat al públic per la Covid-19
– Autònom o Mutualista amb Cessament d’Activitat.

La quantitat que es podrà rescatar, serà la menor de 2:
– Els salaris nets deixats de percebre mentre es mantingui l’ERTO, amb un període de còmput màxim de la vigència de l’Estat d’Alarma i un mes addicional.
– Si és empresari titular, l’import dels ingressos nets estimats deixats de percebre pel fet de suspendre l’obertura al públic de l’establiment.
– Els que hagin instat el cessament d’activitat es determinarà pels ingressos nets deixats de percebre, durant l’Estat d’Alarma i un mes més.

Això haurà d’acreditar-se mitjançant declaració responsable i l’aportació de la documentació que estableix el RD Llei 15/2020 en el seu art. 23.

1.3.- Cotització Règim Agrari per compte d’altri.
Els treballadors que hagin realitzat un màxim de 55 jornades el 2019, se’ls aplicarà una reducció del 19,11% als períodes d’inactivitat de 2020.

1.4.- Opció Autònoms Mútua Col·laboradora.
Els autònoms que no hagin optat per una mútua d’accidents, els hauran de fer obligatòriament en el termini de 3 mesos des de la finalització de l’Estat d’Alarma.

1.5.- Suspensions de Contracte: ERTOs
Les suspensions de contracte i reduccions de jornada per demanades en l’activitat derivades de la Covid-19, tindran la consideració de força major, sempre que s’acrediti una falta de subministraments, restriccions en el transport públic, o situacions de contagi de la plantilla, etc.
I respecte a les activitats essencials s’entendrà que concorre respecte a les activitats no afectades per l’obligació de manteniment de l’activitat.

1.6.- Desocupació Fixes Discontinus.
a) Els fixes discontinus que no hagin estat anomenats a conseqüència de la Covid-19, podran sol·licitar la prestació per desocupació.
b) Els que vegin interrompuda la seva activitat i siguin beneficiaris de la prestació per desocupació, se’ls reposaran 90 dies com a màxim de prestació, quan tornin a trobar-se en situació de desocupació.
c) Les persones que vinguessin percebent la prestació per desocupació o subsidi per desocupació no ho veuran suspès si la falta de reincorporació deriva de la Covid-19.
d) Els que hagin vist interrompuda la seva activitat o els que no s’hagin pogut reincorporar per la Covid-19 i manquessin del període de cotització necessària per a obtenir la prestació per desocupació, tindran dret a una nova prestació contributiva, que podrà percebre’s fins a la seva reincorporació en un màxim de 90 dies.

Els que hagin esgotat les seves prestacions abans de la data de reincorporació i no tinguin dret a això, la certificació de l’empresa d’impossibilitat de reincorporar-ho, serà suficient per a considerar-ho en situació legal de desocupació.

1.7.- Ajornaments Seguretat Social.
L’ajornament que se sol·liciti, aplica el 0,5% d’interès, es resoldrà en una única resolució, que determinarà pagaments mensuals en un termini màxim de 4 mesos, per cada mensualitat sol·licitada, sense que pugui excedir de 12 mesos.
L’ajornament és incompatible amb la moratòria.

2.- Mesures Fiscals.

2.1.- IVA entregues, Importacions i Adquisicions Intracomunitàries de béns necessaris per combatre la Covid-19.
Fins a 31 de juliol de 2020, el tipus impositiu per a aquesta mena de productes (annex RDL 15/2020) serà 0%.

2.2.- Pagaments Fraccionats Imposts Societats.
Mitjançant la presentació del primer pagament fraccionat del IS, ampliat fins al 20 de maig per als contribuents als qui sigui aplicable l’ampliació prevista en l’article únic.1 del RD-llei 14/2020: contribuents amb facturació inferior a 600.000€ en 2019.

Mitjançant la presentació del segon pagament fraccionat del IS en els primers 20 dies naturals del mes d’octubre de 2020, per a aquells contribuents que no poden acollir-se al termini ampliat pel RD-llei 14/2020 i l’import net de la qual de la xifra de negocis no hagi superat la quantitat de 6.000.000 € durant els 12 mesos anteriors a la data en la qual es va iniciar el període impositiu. No és aplicable als grups de societats en consolidació fiscal regulat en el capítol VI del títol VII LIS. El pagament fraccionat efectuat en els 20 dies naturals del mes d’abril de 2020 serà deduïble de la quota de la resta de pagaments fraccionats que s’efectuïn a compte del mateix període impositiu determinats conformement a l’opció de l’art. 40.3.

El contribuent que exerciti l’opció conformement al que es disposa en aquest article quedarà vinculat a aquesta modalitat de pagament fraccionat, exclusivament, respecte dels pagaments corresponents al mateix període impositiu.

És una opció transitòria per a aquest exercici i no s’aplica als grups fiscals.

2.3.- Renúncia al Mètode d’Estimació Objectiva.
Es permet excepcionalment la renúncia al sistema de mòduls per a l’exercici 2020, sempre que l’opció es faci en el termini de presentació del pagament fraccionat.
El contribuent determinarà el rendiment mitjançant el sistema d’Estimació Directa, i podrà optar de nou al mòdul al 2021. Es tracta d’una opció que s’ha d’estudiar i valorar detingudament.

2.4.- Pagaments Fraccionats Estimació Objectiva i Règim Simplificat d’IVA.
No es computessin els dies naturals en què l’establiment estigués tancat per l’Estat d’Alarma.

2.5.- Deutes Tributaris.
No s’iniciarà el període executiu per al pagament de determinats deutes tributaris, sempre que:
– S’hagi sol·licitat finançament per al seu pagament.
– S’aporti un certificat de l’entitat financera acreditativa de la sol·licitud de finançament.
– L’import sigui d’almenys el deute tributari i es procedeixi al pagament del deute en el moment de concessió del finançament.

3.- Arrendaments per a usos diferent del d’Habitatge.

a) Si l’arrendador és una Gran Forquilla (+ 10 immobles) o una empresa.
Està obligat a acceptar una moratòria durant el període de temps que duri l’estat d’alarma, amb un termini màxim de 4 mesos.
L’ajornament de la renda no generarà interessos ni penalització, i el lloguer no abonat, s’haurà de fraccionar en el termini de 2 anys, des de la finalització de l’Estat d’Alarma o a partir del transcurs dels 4 mesos, si bé s’atendrà el termini de vigència del contracte.

b) Resta d’arrendaments per a ús diferent al d’habitatge.
Els Autònoms que es trobin en una situació de Cessament d’Activitat per força major o reducció de la facturació en un 75% en relació al trimestre i les PIME que puguin formular Balanç i ECPN Abreujats (art. 257.1 Llei Societats de Capital), que ocupin un local afecte a l’activitat econòmica com a inquilins, podran sol·licitar:

ajornament o rebaixa del lloguer i es podrà disposar lliurement de la fiança dipositada per al pagament total o parcial de la renda, sempre que es reposi en el termini màxim d’1 any.

Aquestes mesures s’hauran de pactar pel termini que duri el de l’Estat d’Alarma.