Moratòries i ajornaments pel Covid-19

Moratòries i ajornaments pel Covid-19

Davant les consultes que se’ns estan plantejant aquests dies sobre la diferència entre ajornaments i moratòries, contingudes en el RDL 11/2020 en les quotes de la Seguretat Social, d’empreses i autònoms us procedim a exposar el següent:

1.- AJORNAMENTS:

a) EMPRESES
Quotes de març a ingressar a l’abril, termini sol·licitud fins al 10 d’abril.

L’ajornament NO inclou:
– L’aportació dels treballadors.
– Les quotes d’accidents de treball i malaltia professional.
Que s’ingressarà en el termini establert del Reglament Recaptació després de la resolució TGSS i en cas de ser necessari presentar garantia o aval.

b) AUTÒNOMS
Quotes d’abril a ingressar a l’abril, termini sol·licitud fins al 10 d’abril.

 
2.- MORATÒRIES:

a) EMPRESES
Quotes d’abril a ingressar al maig, termini sol·licitud fins al 10 de maig.
Es pot sol·licitar tot el període d’abril a juny.

b) AUTÒNOMS
Quotes de maig a ingressar al maig, termini sol·licitud fins al 10 de maig.
Es pot sol·licitar tot el període de maig a juliol.

Esperant que els sigui d’utilitat, aprofito per a saludar-los molt atentament.
Blanes a 8 d’abril de 2020.