Llei 22/2021 Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2022 i RD 65/2022 sobre actualització de les Pensions

Llei 22/2021 Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2022 i RD 65/2022 sobre actualització de les Pensions

Llei 22/2021, de 28 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2022 i RD 65/2022, de 25 de gener, sobre actualització de les Pensions.

El BOE núm. 312 de 29 de desembre ha va publicar la Llei de Pressupostos Generals d’Estat per a 2022, i el BOE de 26 de gener de 2022 va publicar l’RD 65/2022 sobre actualització de les Pensions de la Seguretat Social, les novetats laborals de la qual passem a resumir.

 

1.- Pensió màxima.

La pensió màxima de 2.819,18€ que en còmput anual és de 39.468,52€.
Les pensions causades amb anterioritat a 1 de gener de 2022 s’incrementaran en un 2,5%.

 

2.- Complement a mínims.

Tindran dret a percebre els complements a mínims els pensionistes de pensions contributives que no percebin durant el 2022: rendiments del treball, del capital, activitats econòmiques i guanys patrimonials que no excedeixin de 7.939,00€.

Si té cònjuge a càrrec1no pot superar-se l’import de 9.260,00€.
 

3.- Bretxa de Gènere.

Per a 2022 el complement de pensions per a la reducció de la bretxa de gènere s’estableix en 28€.

 

4.- Pensions Mínimes 2022

 

5.- Pensions no Contributives.

Per al 2022, les pensions de Jubilació i Invalidesa no contributives s’incrementaran en un 3%, sent el seu import anual de 5.899,60€.

El complement per a les pensions no contributives per a 2022 per als pensionistes que manquin d’habitatge en propietat i visquin de lloguer en un habitatge que no sigui propietat d’una parent fins al 3r grau, cònjuge o parella de fet es fixa en l’import de 525,00€.

 

6.- Assegurança Obligatòria de Vellesa i Invalidesa (SOVI).

A partir de l’1 de gener de 2022 es fixa en la quantitat de 6.470,00€ en còmput anual.

En cas que concorri amb una pensió de viduïtat no podrà superar l’import de 6.182,40€.

 

7.- Bases i Tipus de Cotització.

7.1.- Règim General.

 • a) Bases de Cotització.

Base mínima:   965€/mensual              //          37,53€/dia

Base Màxima:  4.139,40€/mensual       //          137,98€/dia

*La base mínima s’incrementarà en el mateix % que ho faci l’SMI.

 • b) Tipus de Cotització.

Contingències Comunes: 28,30% (23,60% empresa i 4,70% treballador).

Contingències Professionals: Determinades per l’activitat (Llei 42/2006, LPGE 2007).

Hores Extres: 14% (12% empresa i 2% treballador)

Resta Hores Extres: 28,30% (23,60% empresa i 4,70% treballador).

** Se suspèn la prima/malus per AT

7.2.- Sistema Especial Agrari

 • a) Bases de Cotització

Base mínima:   965€/mensual              //          37,53€/dia

Base Màxima:  4.139,40€/mensual       //          137,98€/dia

*La base mínima s’incrementarà en el mateix % que ho faci l’SMI.

 • b) Tipus de Cotització.

Períodes d’activitat:

Grup 1: 28,30% (23,60% empresa i 4,70% treballador)

Grups 2 a 11: 24,94% (20,24% empresa i 4,70% treballador)

Períodes d’inactivitat: 11,50% a càrrec del treballador.

7.3.- Sistema Especial Empleats de Llar

 • a) Bases de Cotització

Es mantenen les bases de cotització vigent a 31 de desembre de 2021:

b) Tipus de Cotització.
Contingències Comunes: 28,30% (23,60% empresa i 4,70% treballador).
Contingències Professionals: Determinades per l’activitat (Llei 42/2006, LPGE 2007).
** Durant el 2022 s’aplica una reducció de 20% a l’aportació empresarial per Contingències Comunes, sempre que haguessin donat d’alta a l’empleat de llar a partir de 1/01/2012 i no hagués estat d’alta per al mateix ocupador entre el 2/08/2011 i el 31/12/2011.
En cas de família nombrosa s’ampliarà la reducció a un 45%.
No s’aplica si l’empleat de llar presta serveis per menys de 60 hores mensuals per ocupador.

c) Preu hora tot inclòs.
S’estipula que si s’abona la quantitat de 7,55€/hora aquest salari inclou les vacances i les pagues extres de l’empleat de llar.

7.4.- Règim Especial de Treballadors Autònoms.

 • a) Bases de Cotització

Base mínima: 960,60€/mensual.

Base mínima societaris/empresaris: 1.234,80€/mensual

Base Màxima: 4.139,40€/mensual.

** Els autònoms que haguessin tingut contractats 10 o més treballadors la seva base de cotització serà de 1.234,80€

 

 • b) Elecció de bases de cotització. Supòsits especials.

1.- Tenir menys de 47 anys a 1 de gener de 2022: el treballador autònom pot triar qualsevol base de cotització compresa entre la base mínima i màxima i també si el mes de desembre de 2021, tinguessin 47 anys i la seva base de cotització fos superior a 2.077,80€.

2.- 47 anys d’edat que no tinguin a 1 de gener de 2022 una base de cotització superior a 2.077,80€, no podran incrementar-la en quantia superior a 2.113,20€, excepte que ho sol·licitin abans del 30 de juny, amb efectes 1 de juliol de 2022.

3.- Els autònoms majors de 48 anys a 1 de gener de 2022, amb una base compresa entre 1.035,90€ i 2.113,20€, podran optar entre la franja comprenia entre les dues.

4.- Els autònoms que amb anterioritat als 50 anys haguessin cotitzat en qualsevol règim de la Seguretat Social, podran optar:

 

 • a) Si la base de cotització és inferior o igual a 2.077,80€, es cotitzarà per una base compresa entre 960,60€ i 2.113,20€.
 • b) Si la base de cotització és superior a 2.077,80, s’haurà de cotitzar per una base compresa entre 960,60€ i l’import d’aquella incrementada en un 1,70%.

 

Si es tracti del cònjuge supervivent del titular del negoci que, a conseqüència de la defunció d’aquest, hagi hagut de posar-se al capdavant del mateix i donar-se d’alta en aquest Règim Especial amb quaranta-cinc o més anys d’edat, i en aquest cas l’elecció de bases estarà compresa entre les quanties de 960,60€ i 2.113,20€ mensuals.

 • c) Tipus de cotització.

Contingències Comunes: 28,30%

Contingències Professionals: 1,30% (0,66% IT i 0,64% IP. Mort i supervivència)

Cessament Activitat: 0,90%

Formació Professional: 0,1%

** Els exclosos de cotitzar per contingències professionals cotitzen per un 0,10% per aquest concepte.
** Si són Autònoms agraris el cessament activitat és el 2,22% i l’FP l’1%.

&nbhsp;

8.- Pluriactivitat

Els treballadors autònoms que facin treballs per compte d’altri i es trobin pluriactivitat, tindran dret al reintegrament del 50% de l’excés de les seves cotitzacions per contingències comunes que superin la quantia de 13.822,06€, amb el topall del 50% de les quotes ingressades en el RETA.

L’abonament es realitzarà d’ofici per la TGSS abans de l’1 de maig de l’exercici següent.

 

9.- Cura de fills afectats per Càncer o una altra malaltia greu.

 • a) Modificació arts. 190 i 191 LGSS

.- S’inclou a les famílies monoparentals amb un sol progenitor.
.- S’amplia l’edat de la persona malalta a 23 anys.
.- En cas de separació o divorci el dret serà reconegut al progenitor, guardador, o acollidor amb qui convisqui la persona malalta. En cas de custòdia compartida haurà d’existir un acord.
.- Si la persona malalta contreu matrimoni o constitueix parella de fet, tindrà dret a la prestació el seu cònjuge o parella de fet que acrediti les condicions per a ser beneficiari.

 • b) Modificació RD 1148/2011 de 29 de juliol.

.- La prestació es reconeix fins que la persona malalta tingui 23 anys.
.- Es reconeix el subsidi durant un mes, prorrogable per períodes de 2 mesos, quan subsisteixi la necessitat de la cura directa, continu i permanent del causant, segons informe del facultatiu.
.- S’inclou com a causa d’extinció del subsidi el que el cònjuge, parella de fet, progenitor, guardador o acollidor, cessin en la seva activitat laboral.

 • c) Modificació art. 37.6 ET.

.- Es permet la reducció de jornada en supòsits de càncer o malaltia greus fins als 23 anys.
.- En cas de separació o divorci el dret serà reconegut al progenitor, guardador, o acollidor amb qui convisqui la persona malalta. En cas de custòdia compartida haurà d’existir un acord.
.- Si la persona malalta contreu matrimoni o constitueix parella de fet, tindrà dret a la prestació qui sigui el seu cònjuge o parella de fet i acrediti les condicions per a ser beneficiari.

 

10.- Coeficients reductors de l’edat de Jubilació dels membres del Cos de Mossos de Esquadra i Policia Foral Navarresa.

.- S’aplica un coeficient reductor del 0,20% als anys complets efectivament treballats com a membres d’aquests cossos.
.- No es permet que s’accedeixi a l’edat de jubilació amb menys de 60 anys o 59 anys, en cas que acreditin 35 o més anys d’activitat efectiva.
.- Han d’estar en situació d’alta per aquesta activitat fins avui en què es produeixi el fet causant de la pensió de jubilació.
.- El període de temps en què resulti reduïda l’edat de jubilació del treballador, es computarà com cotitzat a l’exclusiu efecte de determinar el percentatge aplicable a la Base Reguladora.

 

11.- Reduccions i Bonificacions

.
Únicament poden obtenir bonificacions, reduccions o altres beneficis en les bases, tipus i quotes de la Seguretat Social i per conceptes de recaptació conjunta, sempre que les empreses i altres responsables es trobin al corrent de pagament en el compliment de les seves obligacions de Seguretat Social, així com de qualsevol altre recurs de la Seguretat Social que sigui objecte de gestió recaptatòria en la data de la seva concessió.
 

12.- Altres Imports.

Interès legal dels diners: 3%

IPREM: 19,30€/dia

579,02€/mensual

6.948,24€/anual

8.106,28€/anual amb pagues extres.

 

13.- Crèdits Formació d’Ocupació.

Empreses d’1 a 5 treballadors: 420,00€

Empreses de 6 a 9 treballadors: 100%

Empreses de 10 a 49 treballadors 75%

Empreses de 50 a 249 treballadors 60%

Empreses de 250 o + treballadors: 50%

 

Les empreses de nova creació i les que obrin un nou centre de treball i incorporin nous treballadors, tindran un crèdit de bonificacions de 65€ per treballador

1 Perquè existeixi dependència econòmica, han de concórrer les següents circumstàncies:

1.- Que el cònjuge del pensionista no sigui titular d’una pensió del sistema públic de previsió social, inclosos els subsidis de garantia d’ingressos mínims i per ajuda de 3a persona.

2.- No superar conjuntament ingressos superiors a 9.260,00€