Entrevista Jaume J. Barcons en el CGSIB

Entrevista Jaume J. Barcons en el CGSIB

– CGSIB:Creu que cal reformar la LRJS perquè els Graduats Socials puguin acudir al Suprem com ocorre en altres instàncies?

Crec que és una reivindicació justa i necessària. El Graduat Social ha de poder actuar davant el TS.

No oblidem que estem davant un operador jurídic l’especialitat del qual és el Dret Laboral i de Seguretat Social, no sent lògic que en data d’avui encara no s’hagi reformat la LRJS en aquest aspecte. I espero que això s’aconsegueixi aviat.

– CGSIB: En relació a les últimes reformes laborals, quin creu que és el principal canvi que afectarà la dinàmica entre ocupadors i empleats?

La meva opinió és que s’està legislant molt en matèria laboral, portem un temps de constants reformes.

Tenim el Reial decret llei 32/2021 de Reforma Laboral, que ha variat tot el tema de la contractació, i la seva finalitat ha estat disminuir la temporalitat de la contractació. La Llei 15/2022 en matèria d’igualtat de tracte i no discriminació, que entre altres qüestions ens planteja el problema de les situacions de IT i els acomiadaments, si bé, crec que es mantindrà l’actual doctrina del TS en aquesta matèria i que només serà nul l’acomiadament en IT, quan això sigui interpretat com una discapacitat. L’RDL 1/2023 sobre Bonificacions i Incentius a l’Ocupació, que torna a establir uns incentius i reduccions a la contractació, si bé, en les empreses d’a partir de 50 treballadors els exigirà disposar d’un pla d’igualtat o el Reial decret llei 5/2023 que modifica els permisos i la conciliació de la vida familiar i professional, creant el permís de criança de 8 setmanes, o el derivat de força major.

– CGSIB: Donada la seva àmplia experiència, quins són els aspectes més positius i negatius d’aquestes reformes per al teixit empresarial espanyol, especialment per a les Pimes?

Les reformes són necessàries, i és necessari que la legislació s’adapti als temps actuals, si bé, el que al meu entendre crec que s’està demandant és una major estabilitat. Tant les empreses com els treballadors, en termes generals, Busquen mantenir l’ocupació i crear ocupació, però si les reformes de la legislació laboral no incentiven realment la contractació i el teixit empresarial, sempre serà complicat.

Hi ha veus a Europa que ja ens diuen que la indemnització d’acomiadament s’encarirà, jo em pregunto, si aquestes modificacions en lloc de millorar l’ocupació, generaran una major cautela a la contractació.

L’important és crear una confiança en el mercat laboral, cosa que en data d’avui, penso que no s’està aconseguint, encara i els intents de reformes.

– CGSIB: Amb la creixent integració de la intel·ligència artificial en diversos sectors, com percep l’impacte d’aquesta tecnologia en l’entorn laboral, tant en termes d’oportunitats com de desafiaments per als treballadors i les empreses?

La meva opinió és que la IA està evolucionant molt ràpid i que el que modificarà respecte al mercat laboral, afectarà els processos automatitzats en els quals es pugui substituir la mà d’obra. Això podrà implicar un important problema de desocupació.

Penso que una IA no podrà substituir el tracte personal, humà, la intuïció, la confiança, ja que una màquina per molt evolucionada que estigui són sentits que no podrà desenvolupar, encara que això suposo és un desig.

Però crec que el millor per a respondre a aquesta pregunta és un membre de la seva Junta, que a part d’un gran laboralista, és expert en la matèria, i que no és un altre que Sr. José Manuel Raya, al qual vaig tenir el plaer de conèixer i conversar sobre aquests temes en les X Jornades Laboralistes del CGSIB.