Cost de l’acomiadament: aquesta és la indemnització que estan pagant els autònoms als seus empleats

Cost de l’acomiadament: aquesta és la indemnització que estan pagant els autònoms als seus empleats

Les últimes dades de l’Agència Tributària mostren que la indemnització mitjana que paguen els autònoms en acomiadar a un treballador augmentarà en limitar-se el contracte temporal i proliferar el fix discontinu.

El Ministeri de Treball i Economia Social ha publicat les últimes dades disponibles sobre el cost mitjà que afronten els negocis quan es veuen obligats a acomiadar als seus treballadors. L’informe ‘Estadística d’acomiadaments i el seu cost’, elaborat sobre la base dels registres de l’Agència Tributària, revela que els 230.000 autònoms i empreses espanyoles que van acomiadar en 2020 van haver d’abonar entre 506 euros i més de 15.400 euros d’indemnització mitjana a cadascun dels seus empleats, depenent de el tipus de contracte subscrit. La segona conseqüència és que, en limitar-se el contracte temporal en l’última reforma laboral, quedant substituït pel fix discontinu, el cost de les indemnitzacions ha passat de 12 dies per any treballat a 33 dies en molts casos. És a dir, s’ha passat d’entre 500 i 1.200 euros que s’abonaven de mitjana en les indemnitzacions d’un contracte temporal a més de 4.000 euros en un contracte fix discontinu.

Encara que les últimes dades disponibles sobre la base dels registres d’Hisenda són de 2020, aquestes estadístiques poden servir d’orientació als autònoms per a saber el cost que haurien d’assumir si decideixen acomiadar enguany a un dels seus treballadors en funció del tipus de contracte que haguessin signat. Lògicament, l’import no sols dependrà de la modalitat contractual, sinó també de si l’acomiadament és improcedent o no, del salari del treballador i de la seva antiguitat.

Independentment d’aquestes variables, amb l’entrada en vigor dels canvis en els requisits per a contractar amb la nova reforma laboral el març passat, els experts laboralistes consultats adverteixen d’un encariment del cost de l’acomiadament, ja que per a un mateix treballador amb un mateix salari en “el contracte fix-discontinu o l’indefinit cal pagar 20 o 33 dies d’indemnització per any de servei, mentre que en el temporal l’habitual és que siguin només 12 dies. En haver-se restringit tant l’accés dels ocupadors a contractes temporals per les noves condicions, els autònoms hauran d’afrontar a partir d’ara indemnitzacions més altes, perquè hi haurà que pagar més dies als seus empleats per acomiadar-los”, va explicar Luis San José, advocat laboralista de AGM advocats.

Quant han de pagar els autònoms d’indemnització per acomiadar a un treballador?

Més enllà dels acomiadaments per causes disciplinàries, en els quals l’ocupador no ha de pagar cap indemnització, el normal és que acomiadar a un treballador tingui un cost per al negoci. Ara bé, segons revela l’informe del Ministeri de Treball, aquest import pot variar molt depenent del contracte que s’hagi subscrit.

D’aquesta manera, i com es reflecteix en la taula a continuació, el cost mitjà d’acomiadament en els contractes temporals a temps parcial va ser de 506,5 euros en 2020 i de 1.267,9 euros per als temporals a temps complet. Per contra, l’import de la indemnització abonada pels negocis en els contractes fixos-discontinus, que seran previsiblement els que més s’utilitzin a partir d’ara, va ascendir fins a 4.439 euros.

Pel seu costat, la indemnització per contracte indefinit a temps parcial continua sent més baixa que la del fix-discontinu, amb un cost mitjà de 3.727 euros per treballador i, a la part alta del ‘rànquing’ estaria el indefinit per temps complet, amb un cost mitjà de 15.418 euros.

Com es calcula la indemnització per acomiadament

Independentment del cost mitjà que recull la taula, hi ha altres factors importants que determinen la indemnització a percebre pel treballador més enllà del tipus de contracte. “La modalitat contractual afecta perquè als empleats temporals els solen correspondre de partida menys dies per any treballat d’indemnització,  però hi ha altres variables que influeixen més. Entre elles estarien el salari de l’empleat i la causa per la qual se li extingeix, ja que si és disciplinària no correspondria res, mentre que si és improcedent correspondrien 33 dies per any de servei. Lògicament afecta també la antiguitat del treballador, ja que es calcula en funció del temps que porti l’empleat en el negoci”, va explicar Luis San José, advocat laboralista de AGM advocats.

Tenint en compte tot això, i sabent que la variable salari i antiguitat afectaran de manera diferent per a cada treballador, aquestes serien les indemnitzacions que correspondrien per a cada tipus de contracte segons la causa de l’acomiadament.

  • Contracte indefinit o fix-discontinu: Per a rescindir un contracte indefinit o un contracte fix-discontinu (que té els mateixos costos), és necessari o bé que sigui el treballador el que decideixi anar-se, o bé que se li acomiadi, ja que la durada d’aquestes modalitats no és determinada. Per a acomiadar-ho, l’autònom haurà de motivar aquesta decisió i depenent de les raons, el treballador tindrà dret a l’una o l’altra indemnització:

         – Acomiadament objectiu: Es pot dur a terme per causes Econòmiques Tècniques Organitzatives o de Producció (ETOP); per ineptitud o falta d’adaptació del treballador… Corresponen 20 dies per any treballat, amb un màxim de 12 mensualitats.

   -Acomiadament improcedent: Es qualifica com a tal en seu judicial per no complir els requisits formals o els motius recollits per la llei per a poder acomiadar. En aquest cas corresponen 33 dies per any treballat amb un màxim de 24 mensualitats.

  • Contracte temporal: Cal recordar que en el contracte temporal -ara mateix només existeix un per circumstàncies de la producció, ja que per substitució no correspon indemnització- també pot donar-se un acomiadament tant objectiu com improcedent, i correspondrien els mateixos imports que amb l’indefinit. Ara bé, el normal és que en estar aquest contracte subjecte a una durada determinada, que no sol ser llarga, els ocupadors esperin gairebé sempre al fet que aquest s’extingeixi per si mateix per a no haver de pagar tanta indemnització. Per això, el  habitual és que s’hagi de pagar la indemnització corresponent per extinció del contracte.

– Indemnització per extinció del contracte temporal: 12 dies per any treballat amb un màxim de 12 mensualitats.

Així doncs, tenint en compte totes aquestes variables,  la indemnització per acomiadament es calcularia de la següent manera:

Posem l’exemple d’un negoci que acomiada a un empleat recorrent a l’acomiadament objectiu, amb el qual li corresponen 20 dies per any treballat. Si aquest empleat portés 60 mesos en l’empresa i li corresponguessin 20.000 euros anuals -amb pagues extra incloses-, caldria dividir 20.000 per a 365 dies, que dona un salari de 54,7 euros diaris.

54,7 euros (salari diari) x 60 mesos x 20 dies per any de servei dividit per a 12 = 5.470 euros d’indemnització

En el cas que aquest empleat fos temporal -qüestió que seria difícil en aquest exemple- i no hi hagués acomiadament, sinó que el contracte s’extingís, la indemnització es calcularia per 12 dies i donaria com a resultat 3.280 euros.

 Els autònoms es veuran obligats a subscriure contractes amb indemnitzacions per acomiadament més altes

La nova reforma laboral que va entrar en vigor el passat 29 de desembre introdueix grans modificacions en els contractes als quals poden optar els autònoms. En primer lloc des dee l 30 de març de 2022 ja no existeixen ni els contractes per obra o servei, ni els contractes eventuals, que eren les modalitats en les quals estaven contractats la immensa majoria de els quatre milions de treballadors temporals que hi havia per aquest llavors a Espanya.

La desaparició d’aquestes modalitats, segons adverteixen els experts, encarirà l’acomiadament ja que els autònoms es veuran obligats a recórrer a contractes indefinits o fixos discontinus, la indemnització en cas dels quals d’acomiadar al treballador és de vuit dies més per any treballat. D’aquesta manera, des del 30 de març hi ha una modalitat de contracte per substitució, que serveix tan sols per a substituir al personal fix en situacions puntuals, com una baixa per maternitat o unes vacances, i s’ha creat una segona modalitat temporal, el contracte per circumstàncies de la producció, que pot ser previsible o imprevisible, que respon a causes molt més limitades i es pot estendre menys temps que els anteriors.

Segons els advocats laboralistes, aquesta norma acabarà tard o d’hora amb la gran majoria dels contractes temporals al nostre país. “Des de març ja no existeixen els contractes per ‘obra o servei’ ni els eventuals, això significa que només es podrà contractar un treballador temporal per a substituir a un empleat fix, o per motius d’emergència en la producció i totalment imprevisibles, ja que el contracte per circumstàncies de la producció previsibles té un ús molt limitat. Només el podrà utilitzar cada negoci durant 90 dies a l’any per a tots els seus treballadors“, va advertir Luis San José, advocat laboralista de AGM Advocats.

Per tant, els autònoms tindran dues opcions, o bé no contractar aquests treballadors o bé fer-los fixos-discontinus o indefinits, “ja que les situacions en les quals es pot fer un temporal són molt comptades”, va explicar Jaume Barcons, advocat laboralista de la gestoria Barcons.

De fet, segons els experts, el nou contracte temporal a Espanya acabarà sent el fix-discontinu, que permet a l’autònom tenir a un treballador per a circumstàncies puntuals, sempre que recorri a ell de manera reiterada. Mentre que abans aquests contractes estaven reservats per a treballs estacionals o de temporada, ara s’estén als que “qualsevol naturalesa sempre que la seva prestació sigui intermitent, tingui períodes d’execució certs, determinats o indeterminats”, segons la normativa. Amb aquesta nova definició aquest contracte s’obre a situacions que abans la norma permetia fer amb contractes temporals o amb fixos a temps parcial. 

La diferència, no obstant això, és que hi haurà un encariment de l’acomiadament ja que en els fixos-discontinus o indefinits, la indemnització per acomiadat objectiu és de 20 dies per any treballat com a mínim, mentre que en els contractes temporals és de 12 dies. És a dir, per a un sou de 1.500 euros, la indemnització en cas d’acomiadament augmentaria en 400 euros per cada any treballat.

 

Article de Daniel Ghamlouche amb la col·laboració de Jaume J. Barcons a Autónomos y Emprendedor.es