Complement de pensions contributives per a la reducció de la bretxa de gènere

Complement de pensions contributives per a la reducció de la bretxa de gènere

1.- Introducció

L’RD Llei 3/2021 de 2 de febrer dóna una nova redacció a l’art. 60 LGSS que regulava l’antic complement per maternitat.
La finalitat és que les dones que hagin tingut un o més fills amb dret a una pensió de:

.- Jubilació.
.- Incapacitat Permanent
.- Viduïtat

Gaudeixin d’un complement1 per cada fill en atenció a la bretxa de gènere en l’import de les pensions contributives de la Seguretat Social.
És un complement al qual tindrà dret la dona, quan l’altre progenitor no l’hagi sol·licitat, i en cas que també fos dona es reconeixerà a la que percebi una pensió de menor quantia.

 

2.- Requisits per a reconèixer el complement.

Els requisits per a accedir a aquest complement són:

.- Tenir dret a una pensió de viduïtat per defunció de l’altre progenitor, sempre que algun dels fills tingui dret a una pensió d’orfandat.

.- Causar pensió contributiva de jubilació o incapacitat permanent i haver interromput o haver vist afectada la carrera professional pel naixement o adopció d’un fill, sempre que:

.- Es tracti de fills nascuts o adoptats fins al 31 de desembre de 1994 i tenir més de 120 dies sense cotització entre els 9 mesos anteriors al naixement i els 3 anys posteriors a aquesta data2 sempre que la suma de les pensions reconegudes sigui inferior a la suma de les quanties de les pensions que li correspongui a la dona.

.- Els fills nascuts o adoptats des d’1 de gener de 1995, en els quals la suma de les bases de cotització dels 24 mesos següents al naixement o adopció siguin inferiors en un 15% a les dels 24 mesos anteriors, quan la suma de les pensions reconegudes sigui inferior a la que correspongui a la dona.

.- Si els dos progenitors són homes, la percep el que tingui una pensió menor.

 

3.- Import.

Vindrà fixat per la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat, i per a 2021, serà de 378€ anuals per cada fill a partir del primer i no tindrà la consideració de rendiment del treball a l’efecte de determinar el dret a percebre el complement a mínims.

 

4.- Limitacions

.- No es reconeixerà el complement al progenitor que hagi estat privat de la Pàtria Potestat, o al condemnat per violència contra la dona.

.- Tampoc es reconeixerà al jubilat parcial que accedeixi a la jubilació plena.

 

5.- Durada.

Aquest complement es mantindrà en la mesura que la bretxa de gènere3 en les pensions de jubilació causades l’any anterior sigui superior al 5% i una vegada s’aconsegueixi aquest objectiu, es plantejarà la derogació del present complement.

 

1 A aquest complement tindrà dret la dona, quan l’altre progenitor no l’hagi sol·licitat, i en cas que també fos dona, es reconeixerà a la que percebi una pensió de menor quantia.

2 En l’adopció es tindrà en compte la data de resolució judicial.

3 Es defineix la bretxa de gènere la diferència entre l’import mitjà de les pensions de jubilació contributiva causades en 1 any pels homes i per les dones.