CIRCULAR RD 463/2020 de 14 de març pel qual es declara l’Estat d’alarma

CIRCULAR RD 463/2020 de 14 de març pel qual es declara l’Estat d’alarma

CIRCULAR RD 463/2020 de 14 de març pel qual es declara l’Estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19

Benvolguts Clients i amics,

Procedim a informar-vos de les mesures preses pel Govern de la nació per a pal·liar els efectes del COVID-19 (Coronavirus), i indicar-vos breument les mesures preses en relació a l’actual situació d’Estat d’Alarma, si bé, estem convençuts que es complementeran al llarg de la present setmana.

En primer lloc el Departament de Treball de la Generalitat ha dictat la instrucció 2/2020 sobre expedients de regulació d’ocupació.
 

PREÀMBUL

El present estat d’alarma té una durada inicial de 15 dies, i totes les competències les assumirà el Govern de la nació i els ministres designats, especialment els de Sanitat, Interior i Transports.

Tots els cossos i forces de Seguretat queden sota les instruccions de l’Estat, i es podrà demanar la intervenció de les Forces Armades, que tindran la consideració d’autoritat pública.

Es limita tota activitat de culte, així com les cerimònies civils i religioses. Es reforça el Sistema Nacional de Salut en tot el territori nacional i s’assegurarà el subministrament de béns i serveis necessaris per a la protecció de la salut pública.

 

LIMITACIÓ DE LA LLIBERTAT DE CIRCULACIÓ DE PERSONES

Només es permetrà circular per les vies públiques per a:
– Adquisició d’aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat.
– Assistència a centres i serveis sanitaris.
– Desplaçament al lloc de treball per a efectuar la prestació laboral, professional o empresarial.
– Retorn al lloc de residència habitual.
– Assistència a cura de majors i menors, dependents, discapacitats o persones especialment vulnerables.
– Acudir a entitats financeres o d’assegurances.
– Per força major o necessitat.
– Qualsevol altra activitat anàloga es farà de manera individual, tret que s’acompanyi a persones amb discapacitat o per una altra causa justificada.
– Es permetrà la circulació de vehicles per a la realització de les activitats anteriors o el proveïment de carburant en gasolineres, si bé, es podrà recordar el tancament a la circulació per carreteres per raons de salut pública, en tot cas, hauran de respectar-se les recomanacions i ordres dictades per les autoritats sanitàries.

Es preveu l’enduriment d’aquestes mesures, a part de les possibles requises temporals que es precisin per la declaració de l’Estat d’Alarma.
 

MESURES EN L’ÀMBIT EDUCATIU I DE LA FORMACIÓ

L’activitat educativa presencial en tots els centres i etapes, cicles, graus, cursos i nivells d’ensenyament contemplats en l’art. 3 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig d’Educació, inclosa la universitària i concretament:

– Educació infantil.
– Educació primària.
– Educació secundària obligatòria.
– Batxillerat.
– Formació Professional.
– Ensenyament d’Idiomes.
– Ensenyaments artístics.
– Ensenyaments esportius.
– Educació de persones adultes.
– Ensenyament Universitari.

Es permet la continuació de l’activitat educativa a través de les modalitats a distància i online, sempre que resulti possible.
 

MESURES EN L’ÀMBIT DE L’ACTIVITAT COMERCIAL, EQUIPAMENTS CULTURALS, ESTABLIMENTS I ACTIVITATS RECREATIUS, ACTIVITATS D’HOSTALERIA I RESTAURACIÓ I ALTRES ADDICIONALS.

– Se suspèn l’obertura al públic dels locals i establiments minoristes, EXCEPTE:
– Establiments comercials detallistes d’alimentació, begudes, productes i béns de primera necessitat.
– Establiments farmacèutics, metges, òptiques i productes ortopèdics, productes higiènics, perruqueries, premsa i papereria.
– Els de combustible per a l’automoció.
– Estancs.
– Equips tecnològics i de telecomunicacions.
– Aliments per a animals de companyia.
– Comerç per internet, telefònic o correspondència.
– Tintoreries i bugaderies.

S’hauran d’evitar les aglomeracions, i mantenir les distàncies de seguretat de com mínim un metre, per a evitar possibles contagis.

Això sense perjudici que l’autoritat competent consideri que suposen un risc de contagi.
 
Se suspenen també:

– Les activitats d’oci, esportives, espectacles públics, arxius, museus, biblioteques, etc.
– Les activitats de restauració i hostaleria, si bé, es permet el lliurament a domicili.
– Les revetlles, desfilades i festes populars.

 
MESURES EN MATÈRIA DE TRANSPORTS.
S’estarà al que disposa l’art. 14 del RD, i les disposicions que pugui dictar el Ministre de Transports.
 
SUSPENSIÓ DELS TERMINIS PROCESSALS
Se suspenen els terminis processals de tots els ordres jurisdiccionals, que es reprendrà quan cessi la vigència de l’Estat d’Alarma o les seves pròrrogues, amb les especialitats que estableix la D.ad. 2a del RD.

 
SUSPENSIÓ TERMINIS ADMINISTRATIUS
Se suspenen els terminis administratius previstos per al sector públic definit en la Llei 39/2015 de Procediment Administratiu Comú.

S’està pendent que la AEAT i la TGSS dictin una instrucció en aquest sentit.

SUSPENSIÓ DE LA PRESCRIPCIÓ I LA CADUCITAT
Se suspenen els terminis de prescripció i caducitat de qualsevol de les accions i drets durant el termini de vigència de l’Estat d’Alarma.

 
Intentarem informar puntualment de les noves mesures que es vagin adoptant sobre aquest tema.

Descarrega la circular: ASUZ_39_48851_REAL DECRETO FUERZA MAYOR