Reconeixement pensió de viduïtat Matrimoni ritu Ortodox no inscrit al Registre Civil

Reconeixement pensió de viduïtat Matrimoni ritu Ortodox no inscrit al Registre Civil

TSJ MAdrid de 23 de maig de 2018 (AS 2018/2104) Rec. 847/2017: Reconeixement pensió de viduïtat Matrimoni ritu Ortodox no inscrit al Registre Civil

 

Qüestió plantejada.

Es planteja si un matrimoni celebrat pel ritu Ortodox i no inscrit al Registre Civil Espanyol dóna dret a la pensió de viduïtat per part del cònjuge supervivent.

 

Criteri del TSJ.

L’actora i el mort van contreure matrimoni religiós a l’Església Ortodoxa d’Ucraïna en data 19/08/2012, cosa que no va ser posada en dubte per la mútua ASEPEYO la qual desestimava la pensió de viduïtat per no constar inscrit el matrimoni en el Registre Civil.

Es tracta d’un matrimoni entre estrangers al seu país d’origen [1], per la qual cosa s’ha d’estar a la seva eficàcia a Ucraïna, estant a més constat pel Jutjat Municipal d’aquest país.

No hi ha dubte que el matrimoni existeix, i és equiparable a un altre matrimoni canònic inscrit en el Registre Civil, ja que tots dos existeixen des del moment de la seva vàlida celebració.

El TSJ entén de considerar inexistent el matrimoni no inscrit i negar la condició de cònjuge a qui ha demostrat la seva vàlid vincle matrimonial, posa de manifest que s’atorga a la inscripció un valor constitutiu, el que no resulta d’acord amb l’art. 61 CC i produeix un resultat desproporcionat com és la denegació de la pensió.

Així les coses el TSJ entén que el matrimoni existeix i això és el pressupost per reconèixer la pensió de viduïtat, sense que la no inscripció en el Registre Civil facin equiparable dit matrimoni a una convivència more uxorio.

 

[1] STS de 15 de desembre de 2004, Rec. 6074/2003 que reconeix la pensió de viduïtat a un cònjuge supervivent celebrat sota una forma religiosa que en el moment de la celebració no estava reconeguda i no va ser inscrit al Registre Civil. En el mateix sentit STC de 15 de novembre de 2004, Rec. 2365/2002.