Avantprojecte de Llei del Treball a Distància

Avantprojecte de Llei del Treball a Distància

Durant el confinament, s’han hagut de plantejar noves fórmules de treball, entre elles, el conegut teletreball, que actualment només es regula en l’art. 13 del ET. Així avantprojecte de Llei de Treball a distància, pretén regular de forma més exhaustiva, aquesta nova situació laboral a la qual s’han hagut d’adaptar la majoria de les empreses i treballadors.

La situació provocada per la COVID-19, ha fet replantejar les relacions de treball, i sobretot veure que la legislació actual, no havia previst una regulació més exhaustiva dels que era treballar fora dels centres de treball, tan solsl l’ET considerava en el seu art. 13, el contracte de treball a distància, sent una regulació mínima.

S’ha vist com el teletreball, ha estat una mesura eficaç per a evitar la propagació de la terrible pandèmia que hem sofert, i també que pot ser una mesura per a flexibilitzar l’activitat laboral, amb avantatges tant per a les empreses com els treballadors.

 

1.- Àmbit d’Aplicació i Definicions.

En primer lloc l’avantprojecte, ens diu que la llei s’aplicarà als treballadors per compte d’altri, que compleixin amb els requisits de l’art. 1.1 ET, per a posteriorment donar-nos una sèrie de definicions del que es considera el treball a distància, establint, 4 categories:

  • a) Treball a distància: El que es presta fora del centre de treball de manera habitual.
  • b) Teletreball: És el que es realitza fonamentalment amb mitjans i sistemes informàtics, telemàtics i de telecomunicació.
  • c) Treball presencial: És el que es realitza en el centre de treball o lloc fixat per l’empresa.
  • d) Treball a distància ocasional: És el que es presta ocasionalment o durant part de la jornada fora del centre de treball de l’empresa.

 

2.- Principis Bàsics.

Les persones que facin el treball a distància mantindran els mateixos drets, i no podran sofrir perjudici en les seves condicions laborals (retribució, estabilitat, promoció professional, etc.), ni tampoc pel que fa al seu temps de treball.

S’evitarà que es donin situacions de discriminació i assetjament, sense que a més puguin existir diferències no justificades de salari per optar per aquest sistema de treball.

Com a novetat, es preveu que es puguin acollir al que es disposa en l’art. 34.8 ET pel que fa a l’adaptació de la jornada per a la conciliació de la vida personal i familiar.

 

3.- Manera d’articular el Treball a distància.

El treball a distància serà voluntari, i requerirà un acord entre les parts, sense que sigui possible aplicar-lo als contractes en pràctiques, per a la formació i aprenentatge.

I amb preferència respecte a les persones que requereixin una adaptació d’horari i les persones víctimes de violència de gènere o terrorisme.

 

3.1.- Característiques de l’acord del treball a distància.

– Formalitzar-se per escrit abans de l’inici del teletreball, mitjançant acord entre les parts.

– S’haurà de lliurar còpia a la representació dels treballadors.

 

3.2.- Contingut de l’acord.

– S’haurà de fer un inventari dels equips i eines necessaris per a treballar a distància, així com dels consumibles, mobles. Es farà referència a la vida útil o període màxim de renovació.

– Establiment dels mecanismes de compensació de les despeses directes i indirectes que assumeixi el treballador.

– Horari de treball i regles de disponibilitat.

– Distribució entre treball de presència i treball a distància.

– Centre de treball al qual el treballador es troba adscrit.

– Lloc de treball habitual

– Mitjans de control empresarial de l’activitat.

– Termini de durada de l’acord.

 

4.- Modificacions a l’acord.

Tornar al treball presencial i la modificació del percentatge, requerirà l’anuència del treballador, que tindrà preferència a ocupar les vacants de treball presencial que es generin en l’empresa.

A més el treballador, podrà tornar al treball a distància i revertir la situació, sempre que hagi transcorregut el termini equivalent a la durada del període de prova aplicable al seu contracte de treball.

L’empresa només podrà negar-se per motius tècnics o organitzatius.

 

5.- Drets de la persona treballadora.

La persona treballadora, segons l’avantprojecte de llei, tindrà els següents Drets:

– Dret a la formació.
– Dret a la promoció professional.
– Dret a la dotació suficient de mitjans, equips i eines.
– Dret a la compensació total de despeses.
– Dret a un horari flexible.
– Dret al registre horari adequat.
– Dret a la prevenció de riscos laborals
– Dret a la intimitat i a la protecció de dades.
– Dret a la desconnexió digital.
– Drets de naturalesa col·lectiva de l’àmbit laboral.

 

6.- Treball a distància ocasional per força major familiar.

En els supòsits de malaltia o accident d’un familiar fins a 2n grau per consanguinitat, cònjuge o parella de fet, aquesta tindrà dret a fer el seu treball a distància durant un màxim del 60% de la seva jornada ordinària.

 

7.- Treball a distància ocasional per força major empresarial.

En els supòsits de força major que interrompin o impedeixin temporalment l’activitat, incloses les raons de protecció mediambiental, hauran d’adoptar formes de prestació de treball a distància i amb preferència a les mesures de suspensió dels contractes de treball.
 

8.- Llei de la Jurisdicció Social.

Els conflictes derivats del treball a distància es tramitaran d’acord amb el nou art. 138 bis LRJS, que estableix un procediment sumari i urgent, amb un termini de caducitat de 20 dies, i al qual podrà acumular-se una reclamació per danys i perjudicis.

 

9.- Infraccions.

Es modificarà l’art. 7.1 LISOS, establint que serà infracció greu, la no formalització del contracte de treball a distància, en els termes establerts.

 

Esperem que hagi estat del seu interès, i els deixem l’enllaç on podran consultar l’avantprojecte de llei de treball a distància en el Ministeri de Treball http://www.mitramiss.gob.es/ficheros/participacion/LEY_11_20200626_TextoProyecto_gabinete_empleo.pdf.