STSJ Madrid de 12 de juliol de 2021 (Rec. 458/2021). ECLI:ES:TSJM:2021:8094

STSJ Madrid de 12 de juliol de 2021 (Rec. 458/2021). ECLI:ES:TSJM:2021:8094

Qüestió plantejada.

Es discuteix si un acomiadament objectiu en època COVID d’una professora que ha estat afectada per ERTO pot ser declarat procedent atesa la disminució d’alumnat i a la rescissió del contracte de lloguer on es desenvolupava l’activitat.

Criteri del TSJ.

Com indica la STS de 20 d’abril de 20161 a més de provar la concurrència de la causa econòmica, tècnica o productiva deu acredités que la mesura adoptada és adequada i proporcionada a la fi perseguit, sense que la decisió empresarial pugui escapar del control judicial, ja que tal com indica la STS de 27 de gener de 20142 s’ha de comprovar la racionalitat de la mesura extintiva, ponderant totes les circumstàncies amb la finalitat de realitzar un judici sobre la raonabilitat i proporcionalitat de la mesura presa.

Aquest judici de raonabilitat té una triple projecció:
a) Sobre l’existència de la causa tipificada legalment com a justificativa de la mesura empresarial (modificativa o extintiva).
b) Sobre l’adequació de la mesura adoptada, encara que en la seva abstracta consideració que la mesura s’ajusta als fins legals que es pretenen aconseguir, bé de corregir o fer front, en major o menor grau, a la referida causa.
c) Sobre la racionalitat pròpiament dita suposa que han d’excloure’s per contràries a dret les mesures empresarials mancades d’elemental proporcionalitat entre l’objectiu legalment fixat i els sacrificis imposats als treballadors3 excloent l’abús de dret o l’exercici antisocial d’aquest.

Conclusió

En el present assumpte el TSJ de Madrid, entén que la mesura extintiva està degudament justificada en la carta d’acomiadament en atenció a la falta de nens matriculats i al tancament d’aquest local per resolució del contracte d’arrendament d’aquest.
A tenor de l’exposat l’amortització del lloc de treball no deriva de les causes previstes en els arts. 22 i 23 del RD 8/2020, és a dir, per causa COVID19, sinó pel tancament del centre de treball de l’actora per la falta d’alumnes sent irrellevant que l’empresa no mantingués l’ocupació durant 6 mesos des de la data de la represa laboral.

1 Rec. 304/2016
2 RO 100/2013
3 STS de 27 de gener de 2014 (Rco. 100/13), STS de 26 de març de 2014, (Rco. 158/2013).