STS de 27 de gener de 2022 Rec. 4282/2019

STS de 27 de gener de 2022 Rec. 4282/2019

STS de 27 de gener de 2022, Rec. 4282/2019, ECLI:ES:TS:2022:291. Caducitat de l’acció. Administració Pública: El còmput de l’acció de l’acomiadament comença a computar a partir de la data que l’administració informa sobre la via i termini d’impugnació.

Qüestió plantejada:
Es planteja quan s’inicia el còmput del termini de l’acció d’acomiadament enfront de l’administració pública.

Criteri del TS
Per al TS la declaració de caducitat de l’acció d’acomiadament interposada contra una decisió extintiva adoptada per una administració pública només és proporcionada i respectuosa amb el dret fonamental de l’accés a la jurisdicció, si la notificació d’aquesta decisió indica correctament la via i el termini de la impugnació1.

Conclusió
Les notificacions de les administracions públiques estan sota les previsions de l’art. 69.1 LRJS, per la qual cosa el règim de notificacions ha de contenir la seva condició de decisió impugnable directament davant la via laboral en el termini de 20 dies, o la que pogués procedir, òrgan i termini que estigui establert a aquest efecte2, per això, el termini de caducitat s’inicia a partir de l’endemà a aquell en què s’hagués produït la notificació de la resolució impugnada, no obstant això, una notificació defectuosa3 té com a conseqüència que el termini de caducitat no s’inicia fins que el treballador realitzi actes pels quals posin de manifest que coneix el contingut de la decisió com actuar enfront d’ella.

1 STS de 28 de juny de 1999, Rec. 2269/1998, STS 13 de juny de 2012, Rec. Rcud. 2180/2011, STS de 21 de juliol de 2016, Rcud. 3327/2014.
2 STS de 24 de juliol de 2020, Rcud. 1338/2018, STS de 14 d’abril de 2021, Rcud. 3663/2018, STS de 10 de desembre de 2021, Rcud. 947/2019.
3 En la qual no consten les vies d’impugnació.