Resolució SLT/3268/2020 es prorroguen i modifiquen les mesures per a contenir la COVID-19

Resolució SLT/3268/2020 es prorroguen i modifiquen les mesures per a contenir la COVID-19

Resolució SLT/3268/2020 de 12 de desembre per la qual es prorroguen i modifiquen les mesures per a contenir el brot epidèmic de la COVID-19.

La resolució SLT/32687/2020 publicada en el DOGC 8288 de 12 de desembre, ha prorrogat i modificat les mesures de la Fase 1, previstes en la Resolució SLT/3177/2020, de 21 de novembre.
Aquestes mesures entren en vigor el 14 de desembre amb una durada prevista de 14 dies, és a dir, fins al 27 de desembre de 2020.

 

1.- Limitació de l’entrada i sortida de persones.

Es restringeix l’entrada i sortida del territori de Catalunya, excepte en els següents desplaçaments:

a) Assistència a centres, serveis i establiments sanitaris i socials.
b) Compliment d’obligacions laborals, professionals, empresarials, institucionals o legals.
c) Assistència a centres universitaris, docents i educatius, incloses les escoles d’educació infantil.
d) Retorn al lloc de residència habitual o familiar.
e) Assistència i cura a persones majors, menors, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables.
f) Desplaçament a entitats financeres i d’assegurances o estacions de proveïment en territoris limítrofs.
g) Actuacions requerides o urgents davant els òrgans públics, judicials o notarials.
h) Renovacions de permisos i documentació oficial, així com altres tràmits administratius inajornables.
i) Realització d’exàmens o proves oficials inajornables.
j) A causa de força major o situació de necessitat.
k) Qualsevol altra activitat d’anàloga naturalesa, degudament acreditada.

1.1.- Restriccions a la sortida de la Comarca.
Es restringeix, des de les 06.00h del divendres, fins a les 06.00h del dilluns, l’entrada i sortida de les persones de la seva comarca (excepte que es donin els motius anteriors).

1.2.- Activitats esportives individuals.
Es permeten els desplaçaments per al desenvolupament de les competicions esportives autoritzades, d’acord amb el que s’estableix en aquesta resolució.

1.3.- Circulació en trànsit.
No està subjecta a cap restricció. Es permet el transport de mercaderies.

 

2.- Desplaçaments Personals.

Es recomana limitar al màxim els desplaçaments fora del domicili, així com la circulació per les vies d’ús públic.
Es respectessin les mesures de protecció individual i col·lectiva, a més del distanciament, higiene i protecció a través de la màscara.

2.1.- Estratègia de desplaçaments.
Es recomana adoptar una estratègia de desplaçaments basada en:

Bombolla de convivència.
Son les persones que conviuen sota el mateix sostre, incloses els cuidadors i personal de suport.

Bombolla ampliada.
Son les persones de confiança amb les quals es relaciona la bombolla de convivència, ja sigui per relacions familiars, laborals, escolars o recreatives.
El grup haurà de ser d’allò més estable possible.

2.2.- Mesures de restricció de la mobilitat nocturna.
Es prohibeixen tots els desplaçaments, per les vies públiques, entre les 22:00h i les 06:00h.

2.2.1.- Excepcions:

Desplaçaments de caràcter essencial degudament justificats:

 • Assistència sanitària urgent.
 • Acudir a la farmàcia per raons d’urgència (pròxima al domicili)
 • Assistència veterinària urgent.
 • Desplaçament per a anar o tornar del centre de treball o desplaçaments en missió (sempre que no es pugui teletreballar)
 • Desplaçaments de professionals o voluntaris per a realitzar serveis essencials, sanitaris i socials, que estiguin degudament acreditats.
 • Retorn al domicili des de ceptres educatius, activitats culturals permeses i recollida en els serveis de restauració.
 • Cura de persones majors, menors d’edat, dependents, amb discapacitat o especialment vulnerables per motius inajornables.
 • Desplaçaments de persones amb trastorns de conducta, discapacitat o malaltia, que requereixin activitat exterior per al seu benestar emocional o de salut (necessitat de certificat sanitari)
 • Desplaçaments per a la recollida i cura de menors en progenitors separats o divorciats que resideixin en llocs diferents.
 • Actuacions judicials urgents.
 • Cura de mascotes i animals de companyia, entre les 04:00h i les 06:00h.
 • Causes de força major o de necessitat justificada.
 • Retorn al lloc de residència habitual, després d’haver realitzat les activitats anteriors.

Es permet la circulació de vehicles per a desplaçaments permesos i el transport de mercaderies, així com la circulació que tingui el seu origen i destinació fora de Catalunya.

 

3.- Horaris de Tancament.

.- L’horari d’obertura serà entre les 06:00h i les 21:00h.
.- Restauració: Entre les 06:00h i les 21:30h. Si és en àrees de servei en vies de comunicació no queda subjecta a franja horària.
.- Activitats culturals: Entre les 06:00h i les 22:00h.
.- El lliurament a domicili de menjar, entre les 06:00h i les 23:00h.
.- Botigues de conveniència, establiments comercials annexos a gasolineres i establiments <300m2 de superfície de venda i els situats en municipis turístics no poden dur a terme cap activitat de venda entre les 21:00h i les 06:00h. S'exceptuen les activitats de caràcter essencial (no a la venda de begudes alcohòliques).  

4.- Mesures de Prevenció i higiene en Centres de Treball.

.- Es limitarà al màxim la mobilitat laboral.
.- S’implementarà el treball a distància o teletreball, excepte que sigui impossible, o no es disposi dels mitjans per a això.
.- S’hauran d’establir horaris d’entrada i sortida escalonats, flexibilitat horària o similars.

4.1.- Mesures de prevenció i protecció.
.- Mesures organitzatives que garanteixin la distància de seguretat interpersonal mínima. En cas que no sigui possible, s’hauran de proporcionar els equips adequats a nivell del risc.
.- Mesures de neteja i desinfecció adequades.
.- Garantir la ventilació d’espais i edificis d’acord amb els protocols de les autoritats sanitàries. Especialment els espais comuns.
.- S’evitaran aglomeracions.
.- S’intensificarà la neteja de superfícies.
.- S’establiran zones de descans que permetin el distanciament.
.- S’establiran zones d’entrada i sortida.
.- Posar a la disposició dels treballadors aigua i sabó o gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat virucida, autoritzats per a la neteja de mans.
.- Ús obligatori de màscara si l’espai de treball és d’ús públic o obert al públic (No és obligatori l’ús de màscara en espais de treball tancats, en els quals existeixi la distància interpersonal mínima i fent tasques que no comportin mobilitat. S’atendrà les recomanacions en prevenció de riscos laborals).
.- Adoptar mesures per a evitar la coincidència massiva de persones (clients, treballadors, usuaris).

 

5.- Reunions i/o trobades familiars de caràcter social.

.- Es prohibeixen les trobades i reunions de més de 6 persones, excepte que pertanyin a la bombolla de convivència (tant en l’àmbit privat com públic).
.- En les reunions en espais públics, de fins a 6 persones, no es permet el consum ni de begudes ni d’aliments, excepte que es tracti de sortides escolars a l’aire lliure.

5.1.- Excepcions.
No estan afectades per la prohibició anterior:
.- Les persones que desenvolupin una activitat laboral.
.- Activitats de culte, actes religiosos i cerimònies civils (noces, serveis religiosos, cerimònies fúnebres)
.- Mitjans de transport públics.
.- Activitats docents.
.- Activitats extraescolars permeses.
.- Transport escolar.

Aquestes activitats hauran de complir amb el que estableixi el PROCICAT.

5.2.- Dret de manifestació i participació política.
Les limitacions anteriors no són aplicables al dret de manifestació i participació política, que es podran exercir en els termes que determini l’autoritat competent.

 

6.- Empreses de serveis i comerç minorista.

.- Les empreses no poden oferir serveis que impliquin contacte personal pròxim.
Excepcions: Que es concertin amb cita prèvia de manera individual i es disposi dels equips de protecció adequats.

6.1.- Centres comercials i recintes comercials.
Es permet la seva obertura amb un 30% d’aforament, garantint la ventilació.

6.1.1.- Excepcions.
Podran romandre oberts, dins del centre o recinte comercial els que es dediquin a:
.- Venda de productes d’alimentació.
.- Begudes
.- Higiènics
.- Productes primera necessitat.
.- Farmàcies.
.- Ortopèdies.
.- Òptiques
.- Productes de telecomunicacions
.- Perruqueries
.- Centres d’estètica
.- Centres de veterinària.
.-Equipaments culturals i esportius.

6.2.- Condicions d’obertura al públic d’establiments i locals comercials minoristes.

.- Comercio detallista i locals comercials, aforament del 30% (segons llicència d’activitat).

6.2.1.- Poden romandre oberts.
Es permet l’obertura a comerços de:
.- Alimentació.
.- Begudes.
.- Productes higiènics.
.- Productes primera necessitat.
.- Serveis essencials.
.- Farmàcies.
.- Ortopèdies.
.- Òptiques.
.- Centres de Veterinària
.- Concessionaris d’automòbil
.- Telecomunicacions
.- Centres de Jardineria.
.- Telecomunicacions.
.- Perruqueries.
.- Centres d’estètica
.- Centres de jardineria.

6.3.- Sistemes de recollida de productes.
S’establiran sistemes de recollida de productes adquirits telefònicament o via internet o repartiment a domicili, inclosa el menjar preparat.
En tot cas, s’evitessin aglomeracions.

 

7.- Actes Religiosos i cerimònies civils.

Els actes religiosos i les cerimònies civils (noces, funerals i serveis religiosos) ha de limitar la seva assistència a un màxim del 30% d’aforament i un màxim de 500 persones.
Si aquestes activitats es realitzen a l’aire lliure, o en espais físics tancats amb condicions de ventilació, qualitat de l’aire reforçada i s’evitin les aglomeracions l’aforament es mantindrà al 30%, amb un màxim de 1000 persones.
S’haurà de complir amb les mesures que indiqui el PROCICAT.

 

8.- Ús del Transport Públic.

.- Haurà de mantenir la seva oferta al 100% i en hora punta s’ha de mantenir entre les 06.00h i les 09.00h dels dies laborables.
.- Els usuaris no podran treure’s la màscara.
.- Les estacions en espais tancats hauran de disposar de dispensadors de gel hidroalcohòlic.
.- Utilitzar mitjans de difusió per a informar de les mesures d’autoprotecció.

8.1.- Taxi
En els vehicles de fins a 9 places els ens locals, podran dictar les normes que considerin adequades, en relació a les restriccions, torns i temps de conducció.

La plaça del costat del conductor haurà de quedar sempre lliure i el límit màxim serà de 6 persones, inclòs el conductor.

 

9.- Activitats culturals, d’espectacles públics, recreatives i esportives.

– Les activitats culturals d’arts escèniques i musicals (teatres, cinemes, auditoris o similars), el seu aforament serà del 50% i amb un número màxim de 500 persones per sessió o actuació, garantint ventilació natural o forçada.
.- Els espais habilitats per a espectacles en establiments amb llicència per a l’exercici de les activitats recreatives musicals de cafè teatre, cafè concerto i sales de concert, que hagin presentat comunicació prèvia, se’ls apliquessin les restriccions relatives a l’hostaleria.
.- Si les citades activitats es desenvolupen a l’aire lliure o en espais tancats amb ventilació suficient i qualitat de l’aire reforçada, es permet mantenir l’aforament del 50% però amb un màxim de 1000 persones per sessió o actuació, totes assegudes i amb assignació de seient previ.
.- Els arxius, biblioteques, museus, sales d’exposicions, galeries d’art i centres de creació i arts visuals romanen oberts i limiten l’aforament al 50% de l’autoritzat.
.- Instal·lacions i equipaments esportius han de complir les següents condicions:
.- 50% aforament a l’aire lliure.
.-30% aforament en espais tancats.
.- Control d’accés.
.- Garantir ventilació en espais tancats
.- Vestuaris tancats, excepte en servei de piscines.
.- Concertar cita prèvia

Excepció (no subjectes a limitació):
.- Centres de tecnificació i rendiment esportius.

.- Instal·lacions i equipaments esportius per a entrenaments i competició professional, estatal i internacional.
– Ajornament de totes les competicions esportives a Catalunya, a excepció de les competicions oficials d’àmbit estatal, internacional i professionals que s’han de celebrar sense assistència de públic.
.- Parcs i fires d’atraccions, incloent les estructures no permanents desmuntables.
.- Establiments d’activitats lúdiques infantils privades en espais tancats.
.- Parcs i jardins de titularitat pública i àrees de joc infantils poden romandre oberts fins a la 20.00h. seguint les pautes del PROCICAT.
.- Se suspenen les activitats recreatives que puguin reunir a més de 6 persones que no pertanyin a la mateixa bombolla de convivència o suposin un contacte personal pròxim.

 

10.- Actividades relacionadas con el juego

Se suspende la apertura al público de actividades de salones de juegos, casinos y salas de bingo.

 

11.- Actividades de Hostelería y Restauración.

Se permite su apertura con las siguientes condiciones:
.- Consumo siempre en mesa.
.- Aforo interior 30% y distancia entre mesas de 2 metros y garantizar ventilación.
.- Terrazas: distancia de 2 metros, debidamente señalizada, entre mesas.
.- Máximo 4 comensales por mesa, excepto que pertenezcan a la burbuja de convivencia.
.- Garantizar distancia de 1 metro entre comensales de una misma mesa, excepto en burbuja de convivencia.
.- El horario es hasta las 21.30 horas. A partir de esa hora, se puede servir a domicilio, con los límites horarios correspondientes.

 

12.- Actividades Docentes, Ocio Infantil y Juvenil.

Se llevarán a cabo siguiendo las indicaciones del PROCICAT, incluyendo el transporte escolar.
.- Bachillerato, grado medio y superior: Se reducirá su asistencia presencial.
.- Extraescolares: Hasta un máximo de 6 alumnos por aula y las exteriores según el plan de PROCICAT.
.- Formación de adultos, escuelas de idiomas y enseñanza reglada: Reducir asistencia presencial.

 

13.- Actividades Docentes Universitarias.

Se suspenden y toda la docencia de verá ser virtual. Excepto prácticas y evaluaciones con máximas medidas de protección.

 

14.- Equipamientos Cívicos.

No se permiten las actividades cívicas y comunitarias grupales que impliquen presencialidad, excepto que se realicen por medios telemáticos.
Se permiten los comedores sociales, peluquería o podología.