Reial decret llei 14/2022 d’1 d’agost mesures d’estalvi

Reial decret llei 14/2022 d’1 d’agost mesures d’estalvi

Reial decret llei 14/2022 d’1 d’agost, sobre mesures d’estalvi, eficiència energètica i reducció de la dependència energètica del gas natural.

Davant un possible escenari aquesta tardor hivern de possibles restriccions en el subministrament energètic al nostre país, a conseqüència de la guerra a Ucraïna, el Govern de la nació ha pres una sèrie de mesures d’estalvi, que afecta el sector empresarial.

1.- Immobles afectats

D’acord amb l’RD 1027/2007 pel qual s’aprova el Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (RITE) en el seu apt. 2 de la IT 3.8.1, aquestes mesures s’aplicaran als següents edificis el destí dels quals sigui el següent:

.- Administratiu.
.- Comercial: botigues, supermercats, grans magatzems, centres comercials i similars.
.- Pública concurrència:

Culturals: teatres, cinemes, auditoris, centres de congressos, sales d’exposicions i similars.
Establiments d’espectacles públics i activitats recreatives.
Restauració: bars, restaurants i cafeteries.
Transport de persones: estacions i aeroports.

 

2.- Mesures Obligatòries

.- La temperatura en els recintes calefactats no serà superior a 19° (hivern)
.- La temperatura de l’aire en els recintes refrigerats no serà inferior a 27° (estiu)
.- Les condicions de temperatura anteriors estaran referides al manteniment d’una humitat relativa compresa entre el 30% i el 70%.
.-Exhibir cartells o pantalles amb les mesures obligatòries d’estalvi energètic, a més d’incorporar termòmetres que informin de la temperatura i nivell d’humitat relativa.
.- Disposar de tancaments automàtics a les portes d’accés per a impedir que quedin permanentment obertes, per a evitar el balafiament energètic per les pèrdues d’energia a l’exterior.
.- La il·luminació dels aparadors s’haurà d’apagar a les 22.00 hores, igual que els edificis públics que a aquesta hora estiguin desocupats.
 

3.- Inspeccions d’Eficiència energètica.

Els immobles que hagin passat la Inspecció d’Eficiència Energètica abans de l’1 de gener de 2021, hauran de realitzar una revisió extraordinària abans del 31 de desembre de 2022.

Es pretén que totes les instal·lacions obligades hagin passat per una revisió d’aquest tipus en els últims 2 anys.
 

4.- Entrada en vigor.

.- Les mesures relatives a la limitació de temperatura i il·luminació d’aparadors s’apliquessin del 9 d’agost de 2022 a l’1 de novembre de 2023.

.- Les mesures sobre cartells informatius o pantalles amb els valors de temperatura i humitat, s’apliquen del 2 de setembre de 2022 a l’1 de novembre de 2023.

.- Quant als sistemes de tancament de les portes és una mesura que s’ha de complir abans del 30 de setembre.

.- La resta de mesures van entrar en vigor el 2 d’agost de 2022.
 

5.- Règim Sancionador

S’aplicarà el règim sancionador previst en els arts. 30 a 38 de la Llei 21/1992, de 16 de juliol d’Indústria

 

Qüestions a Valorar

La norma comentada pretén que les empreses realitzin un estalvi energètic, no obstant això no podem obviar, que existirà conflicte amb les normes de prevenció de riscos laborals; concretament amb l’RD 486/1997 sobre seguretat en els llocs de treball que ens diu:

“…en els locals que es facin treballs lleugers la temperatura serà d’entre 14° i 25° i si són treballs sedentaris, la temperatura haurà de ser entre 17° i 27°…”

La problemàtica ve puix que per a aconseguir aquesta temperatura, en comerços i hostaleria, els termòstats s’hauran de programar a una temperatura inferior, la qual cosa pot semblar que serà contrari a l’esperit de la norma aprovada. Al nostre judici estem davant una clara inseguretat jurídica i un conflicte de lleis, que el legislador hauria d’aclarir.